grudzień, 2021

Potencjalne destynacje turystyki filmowej w Polsce na podstawie analizy miejsc produkcji filmów i seriali

Autor: Dominik Sikorski i Justyna Wicher

Artykuł jest próbą określenia potencjału turystycznego produkcji filmowych i serialowych oraz miejsc ich kręcenia w Polsce. Przedstawione badania opierają się na założeniu, że na rozwój turystyki filmowej wpływ ma popularność danej produkcji kinematograficznej mierzona liczbą oddanych głosów i średnią ocen wystawionych przez widzów na popularnych serwisach filmowych Filmweb i IMDb. Przyjęte założenie pozwoliło stworzyć autorski wskaźnik potencjału turystycznego produkcji filmowych i serialowych oraz miejsc ich kręcenia. W analizie uwzględniono […]

Czytaj dalej Potencjalne destynacje turystyki filmowej w Polsce na podstawie analizy miejsc produkcji filmów i seriali Tagi:
grudzień, 2021

Catalogue or Guidebook? Izabela Czartoryska’s Poczet pamiątek zachowanych w Domu gotyckim w Puławach (Collection of Memorabilia Preserved in the Gothic House in Puławy)

Autor: Dominik Ziarkowski

The 19th century was a period which was characterized by a strong interest in the cultural heritage, art collection, documentation of historical monuments and their protection. At the same time, tourism had developed an a so far unprecedented scale and one of the most important magnets which attracted tourists were historical cities, monuments and museums. This fusion between cultural heritage and […]

Czytaj dalej Catalogue or Guidebook? Izabela Czartoryska’s Poczet pamiątek zachowanych w Domu gotyckim w Puławach (Collection of Memorabilia Preserved in the Gothic House in Puławy) Tagi:
grudzień, 2021

Miasto, które wyzwala energię i zdrowie, czyli analiza potencjału turystyczno-rekreacyjnego Wągrowca i jego wpływu na zdrowy styl życia mieszkańców (na przykładzie nauczycieli ZS nr 2)

Autor: Olga Ilona Smoleńska

Artykuł przedstawia potencjał turystyczno-kulturowy miasta powiatowego Wągrowca, zlokalizowanego w północnej części Wielkopolski, oparty o analizę walorów krajoznawczych według metody inwentaryzacji krajoznawczej PTTK oraz badania terenowe i obserwację własną. Ponadto w publikacji zostały przedstawione i przeanalizowane wyniki badań ankietowych na temat zdrowego stylu życia mieszkańców miasta, wśród których badano nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu, jako grupy badawczej najbardziej świadomej, predysponowanej oraz wzorcowej dla młodych pokoleń […]

Czytaj dalej Miasto, które wyzwala energię i zdrowie, czyli analiza potencjału turystyczno-rekreacyjnego Wągrowca i jego wpływu na zdrowy styl życia mieszkańców (na przykładzie nauczycieli ZS nr 2) Tagi:
grudzień, 2021

Znaczenie tanatoturystyki w rozwoju wychowawczym i edukacyjnym młodzieży – przykład województwa lubelskiego

Autor: Anna Katarzyna Mazurek-Kusiak

Ogromną rolę w rozwoju tanatoturystyki odgrywają muzea martyrologii, które zbierają, zachowują i chronią jej historię, a także przekazują następnym pokoleniom pamięć o przeszłych czasach. Celem pracy jest określenie wpływu działalności Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie wraz z oddziałami w Bełżcu i Sobiborze na rozwój wychowawczy i edukacyjny młodzieży. W artykule zaprezentowano wielkość ruchu turystycznego w badanych obiektach w latach 2013-2019. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego stosując technikę ankiety […]

Czytaj dalej Znaczenie tanatoturystyki w rozwoju wychowawczym i edukacyjnym młodzieży – przykład województwa lubelskiego Tagi:
grudzień, 2021

Praktyczne wykorzystanie myślenia projektowego oraz analizy trendów w tworzeniu rozwiązań dla Szlaku Kopernikowskiego oraz szlaku rowerowego Green Velo

Autor: Andrzej Kucner

Artykuł prezentuje wyniki dwóch procesów projektowych przeprowadzonych przez zespoły studenckie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Celem obu zespołów było stworzenie innowacyjnych usług dedykowanych Szlakowi Kopernikowskiemu oraz szlakowi rowerowemu Green Velo. Analiza potrzeb i doświadczeń użytkowników stanowiła istotną część oceny jakości istniejących usług, a także tworzonych rozwiązań. Na ich podstawie zespoły projektowe stworzyły innowacje stanowiące odpowiedź na wyzwania projektowe. Badania jakościowe w procesach projektowych miały […]

Czytaj dalej Praktyczne wykorzystanie myślenia projektowego oraz analizy trendów w tworzeniu rozwiązań dla Szlaku Kopernikowskiego oraz szlaku rowerowego Green Velo Tagi:
grudzień, 2021

Rola produktów turystyki kulturowej w kształtowaniu postrzegania Ystad i regionu Skanii (południowa Szwecja) przez turystów z Pomorza Zachodniego

Autor: Iza Opas-Zajdlewicz

Przedmiotem analizy niniejszego opracowania jest rola produktów turystyki kulturowej w postrzeganiu regionu Skanii oraz Ystad przez turystów z Pomorza Zachodniego.  Omawiany obszar, ze względu na swój potencjał oraz transgraniczny charakter jest miejscem, w którym  produkty turystyki kulturowej  przy odpowiedniej promocji, z pewnością  mają szansę nie tylko przyczynić się do  pełnego wykorzystania  potencjału turystycznego regionu, ale  mogą również wpłynąć na jego postrzeganie jako atrakcyjnego obszaru recepcji turystów kulturowych. 

Czytaj dalej Rola produktów turystyki kulturowej w kształtowaniu postrzegania Ystad i regionu Skanii (południowa Szwecja) przez turystów z Pomorza Zachodniego Tagi:
grudzień, 2021

Organizacja czasu wolnego w obliczu pandemii COVID-19 – doświadczenie różnych pokoleń (osób młodych i seniorów)

Autor: Magdalena Kugiejko i Piotr Kociszewski

Tematyka czasu wolnego stanowi zainteresowanie różnych dyscyplin, a jednym z podejść badawczych może być geografia behawioralna, stanowiąc punkt wyjścia do dalszej wielowymiarowej analizy. Kluczowym jest pytanie o zakres zmian dotyczących spędzania czasu wolnego w kontekście globalnej pandemii COVID-19 i jej skutki, obserwowane w różnych skalach przestrzennych, w ujęciu zarówno przedmiotowym jak i podmiotowym. Na początku przedstawiono rozważania teoretyczne, prezentując szeroki temat konsumpcji czasu wolnego, jak […]

Czytaj dalej Organizacja czasu wolnego w obliczu pandemii COVID-19 – doświadczenie różnych pokoleń (osób młodych i seniorów) Tagi:
grudzień, 2021

Dyferencjacja produktu dziedzictwa kulturowego na przykładzie Powiatowego Systemu Informacji o Atrakcjach Kulturowych na Ziemi Raciborskiej

Autor: Izabela Ścibiorska-Kowalczyk

W gospodarce rynkowej podstawowym elementem do zdobycia przewagi i sukcesu jest prowadzenie umiejętnej konkurencji z innymi przedsiębiorstwami, które mogą oferować podobne produkty. Te oczywiste i znane zasady również dotyczą dziedzictwa kulturowego oraz ofert usług turystycznych, które mogą być realizowane w miejscach związanych z historią i kulturą narodów. Jak na każdym rynku, tak również jeżeli chodzi o turystykę kulturową najczęściej występującą konkurencją jest konkurencja niedoskonała (konkurencja monopolistyczna), a z nią […]

Czytaj dalej Dyferencjacja produktu dziedzictwa kulturowego na przykładzie Powiatowego Systemu Informacji o Atrakcjach Kulturowych na Ziemi Raciborskiej Tagi:
grudzień, 2021

Andrzeja Murawjowa peregrynacje do kolebek chrześcijaństwa (Jerozolima, Rzym, Kijów)

Autor: Paweł Plichta

Jako uzasadnienie recenzji monografii Anny Kościołek w czasopiśmie „Turystyka Kulturowa” niech posłuży następujący z niej fragment: „Andrzej Murawjow [1806-1874] odbył liczne podróże, pielgrzymki, był bez wątpienia najbardziej niestrudzonym i płodnym literacko rosyjskim pątnikiem XIX wieku. Kondycja człowieka drogi polegała na poznawaniu nowych miejsc świętych, a następnie ich opisywaniu, zgodnie z obietnicą daną w młodości po cudownym ocaleniu. Stał się strażnikiem sanktuariów. Upowszechnił wiedzę o nich, pokazywał […]

Czytaj dalej Andrzeja Murawjowa peregrynacje do kolebek chrześcijaństwa (Jerozolima, Rzym, Kijów) Tagi:
grudzień, 2021

Pytanie 97: Jak kształtować atrakcyjną ofertę w ramach turystyki kulturowej skierowaną do Polonii i Polaków mieszkających zagranicą?

Autor: Michał Dulak, Paweł Plichta, Kamila Joanna Ziółkowska-Weiss, Krzysztof Kasprzak i Armin Mikos von Rohrscheidt

O znacznym potencjale dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w Polsce świadczą z jednej strony rosnące statystyki przyjazdów cudzoziemców do 2019 roku włącznie, z drugiej zaś skutki – nie tylko ekonomiczne, jakie spowodowały restrykcje i ograniczenie liczby turystów zagranicznych w ostatnich miesiącach. W tej sytuacji uwaga interesariuszy branży turystycznej skupiła się na alternatywnych ofertach i formule „turysty w swoim mieście”. Dodajmy, kilka lat temu sformułowanie to, użyte w pracy przez Karolinę Buczkowską [2014], wywołało […]

Czytaj dalej Pytanie 97: Jak kształtować atrakcyjną ofertę w ramach turystyki kulturowej skierowaną do Polonii i Polaków mieszkających zagranicą? Tagi:
grudzień, 2021

Naukowa refleksja na temat turystyki kulturowej na świecie i w Polsce. Obszary badawcze, kluczowe publikacje, rozwój

Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt

Opracowanie obejmuje zestawienie oraz krytyczną analizę opublikowanych wyników badań nad turystyką kulturową jako jedną z głównych gałęzi współczesnej turystyki. Pierwszym jego przedmiotem są prace teoretyczne, dotyczące kulturowych, etycznych, ekonomicznych i socjologicznych podstaw oraz dziejów turystyki kulturowej i metodologii badań tego zjawiska i jego uczestników. Druga grupa badań i opracowań poddanych analizie odnosi się do potencjału poszczególnych form turystyki kulturowej oraz do opracowywanych w związku z ich organizacją koncepcji, przedsięwzięć marketingowych […]

Czytaj dalej Naukowa refleksja na temat turystyki kulturowej na świecie i w Polsce. Obszary badawcze, kluczowe publikacje, rozwój Tagi:
grudzień, 2021

Powiat lipnowski – bibliografia

Autor: Marcin Gorączko

Błachowski A. 2014, Ziemia Dobrzyńska : szlak architektury drewnianej, Polskie Wydawnictwo Reklamowe, Toruń. Budkiewicz M., Grubecka I., Kostecka D. 2016, Lipno: małe miasto wielkich ludzi,  Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Lipno Dębczyńska-Wróblewska M. 2014, Miasto i gmina Dobrzyń nad Wisłą : informator turystyczny, Polskie Wydawnictwa Reklamowe, Toruń. Goźdź Z. (red) 1997, Z dziejów ziemi dobrzyńskiej. Materiały z sesji popularnonaukowej, Bobrowniki 20 […]

Czytaj dalej Powiat lipnowski – bibliografia Tagi: ,
grudzień, 2021

Dzieje powiatu lipnowskiego

Autor: Marcin Gorączko

Średniowiecze W okresie wczesnośredniowiecznym obszar obecnego powiatu lipnowskiego należał do słabiej zaludnionych, na co wpływ miało zapewne jego znaczne zalesienie oraz obecność jezior i trudnodostępnych mokradeł. Od IX wieku w Dobrzyniu na cyplu wysoczyzny opadającej stromo w kierunku koryta Wisły funkcjonował gród najprawdopodobniej należący do Mazowszan. Pierwsza pisana wzmianka o nim pochodzi z 1065 roku, zawarta w tzw. falsyfikacie mogileńskim. Z czasem Dobrzyń stał się siedzibą kasztelanii, a następnie głównym obok […]

Czytaj dalej Dzieje powiatu lipnowskiego Tagi: ,
grudzień, 2021

Gdzie jeść i spać w powiecie lipnowskim

Autor: Marcin Gorączko

RESTAURACJE i MAŁA GASTRONOMIA (wybrane obiekty)   Pałacyk Gozdawa Łochocin 6, 87-600 Lipno tel. 794 408 727, 664 058 808 e_mail: biuro@palacykgozdawa.pl www.palacykgozdawa.pl   Restauracja Czary Mary J. Piłsudskiego 2, 87-600 Lipno tel. 606 761 444 e-mail: manager@czary-mary.com www.czary-mary.com   Tradycyjne Jadło Lipnowska 34 Wielgie, 87-603 Wielgie   Sielawa Smażalnia Ryb Warszawska 9, 87-630 Skępe tel. 54 287 75 31   U Dąbka  […]

Czytaj dalej Gdzie jeść i spać w powiecie lipnowskim Tagi: ,
grudzień, 2021

Powiat lipnowski jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Marcin Gorączko

Biorąc pod uwagę szczegółowe uzasadnienie wyników przeprowadzonej waloryzacji powiatu lipnowskiego, będącej jednocześnie próbą usystematyzowania jego zasobów kulturowo-turystycznych stwierdzono, że mikroregion raczej nie może stanowić samodzielnego celu turystyki kulturowej dla szerszego grona uczestników ruchu turystycznego. Natomiast może i powinien być on brany pod uwagę w przypadku wizyt turystyczno-kulturowych w jednostkach sąsiednich, w kontekście turystyki dziedzictwa kulturowego oraz turystyki religijnej, będąc elementem programu podróży objazdowych, lub celem […]

Czytaj dalej Powiat lipnowski jako destynacja turystyki kulturowej Tagi: ,
grudzień, 2021

Przydatne adresy w powiecie lipnowskim

Autor: Marcin Gorączko

Starostwo Powiatowe w Lipnie Sierakowskiego 10B, 87-600 Lipno tel. 54 30 66 100 e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl www.lipnowski.powiat.pl   Urząd Miejski w Lipnie Plac Dekerta 8   87-600 Lipno tel. 54 288 42 11 e-mail: sekretariat@umlipno.pl www.umlipno.pl Urząd Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą tel. :54 253 05 00 dobrzyn@dobrzyn.pl www.dobrzyn.pl   Urząd Gminy w Kikole Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół […]

Czytaj dalej Przydatne adresy w powiecie lipnowskim Tagi: ,
grudzień, 2021

Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu lipnowskiego

Autor: Marcin Gorączko

Powiat lipnowski jest kolejnym mikroregionem z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, dla którego przeprowadzono kompleksową analizę potencjału turystyczno-kulturowego. Została ona oparta na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt „Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy”, Gniezno, 2008. Uwzględnia ona potencjalne cele turystyki kulturowej w powiecie, pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki, wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną oraz komunikacyjną, noclegową […]

Czytaj dalej Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu lipnowskiego Tagi: ,
grudzień, 2021

Objazdówka po powiecie lipnowskim

Autor: Marcin Gorączko

Proponowana trasa objazdowa po powiecie lipnowskim może być realizowana jako kontynuacja wycieczki przebiegającej po terenach powiatów golubsko-dobrzyńskiego, rypińskiego lub brodnickiego a więc obejmujące ziemię dobrzyńską. Kolejnym jej etapem może być Ciechocinek lub Włocławek. Pierwszym punktem wycieczki jest Trutowo (1) położone blisko zarówno DK 10 (Szczecin-Toruń- Sierpc-Warszawa) jak i DW 554. We wsi widoczny już z daleka zespół klasztorny karmelitów z I. poł. XVIII […]

Czytaj dalej Objazdówka po powiecie lipnowskim Tagi: ,
grudzień, 2021

Szlakiem dworów guwernerów – późniejszych wybitnych przedstawicieli polskiej nauki i literatury. Szczuki – Marii Skłodowskiej, Szulmierz – Stefana Żeromskiego, Poświętne – Henryka Sienkiewicza

Autor: Izabela Wyszowska i Tadeusz Jędrysiak

Wielu badaczy, historyków edukacji – wskazywało na znaczący wzrost poziomu kształcenia w XIX wieku. Owa tendencja zaznaczała się nie tylko w szkolnictwie określanym jako powszechne czy instytucjonalne, ale też w zakresie edukacji domowej – charakterystycznej dla zamożnych rodzin ziemiańskich. Aspekt materialny jest tutaj istotny z prostego powodu  – odpowiedni poziom kształcenia wiązał się z ponoszeniem dość wysokich kosztów. Należało bowiem zatrudnić  specjalistów dysponujących odpowiednimi referencjami,  […]

Czytaj dalej Szlakiem dworów guwernerów – późniejszych wybitnych przedstawicieli polskiej nauki i literatury. Szczuki – Marii Skłodowskiej, Szulmierz – Stefana Żeromskiego, Poświętne – Henryka Sienkiewicza Tagi: