grudzień, 2021

Naukowa refleksja na temat turystyki kulturowej na świecie i w Polsce. Obszary badawcze, kluczowe publikacje, rozwój

Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt

Opracowanie obejmuje zestawienie oraz krytyczną analizę opublikowanych wyników badań nad turystyką kulturową jako jedną
z głównych gałęzi współczesnej turystyki. Pierwszym jego przedmiotem są prace teoretyczne, dotyczące kulturowych, etycznych, ekonomicznych i socjologicznych podstaw oraz dziejów turystyki kulturowej i metodologii badań tego zjawiska i jego uczestników. Druga grupa badań i opracowań poddanych analizie odnosi się do potencjału poszczególnych form turystyki kulturowej oraz do opracowywanych w związku z ich organizacją koncepcji, przedsięwzięć marketingowych i praktyki zarządczej. Trzecią grupę stanowią opublikowane w formie monografii, raportów i artykułów szczegółowe analizy potencjału turystyczno-kulturowego miejsc i obszarów, profilów i preferencji turystów kulturowych, zarządzania organizacjami i systemami służącymi upowszechnieniu kultury przez turystykę oraz organizacją oferty
w konkretnych miejscach i obszarach. Bibliografia obejmuje najważniejsze publikacje zwarte i artykuły o kluczowym znaczeniu opublikowane za granicą oraz w językach innym niż polskim. Bardziej szczegółowe zestawienie dotyczy natomiast publikacji polskich, i do nich odnosi się także następująca analiza. Uwzględnienie światowej literatury ma służyć ukazaniu powiązań między rodzimą a globalną refleksją naukową w odniesieniu do turystyki kulturowej,
a także wskazać na ewentualne luki w badaniach podejmowanych w kraju
i skoncentrować na nich uwagę polskich uczonych oraz ośrodków naukowych. Zarówno zagraniczne, jak i krajowe publikacje ujęto w jedenastu działach tematycznych.

Tagi: