Grudzień, 2021

Organizacja czasu wolnego w obliczu pandemii COVID-19 – doświadczenie różnych pokoleń (osób młodych i seniorów)

Autor: Magdalena Kugiejko and Piotr Kociszewski

Tematyka czasu wolnego stanowi zainteresowanie różnych dyscyplin, a jednym z podejść badawczych może być geografia behawioralna, stanowiąc punkt wyjścia do dalszej wielowymiarowej analizy. Kluczowym jest pytanie o zakres zmian dotyczących spędzania czasu wolnego w kontekście globalnej pandemii COVID-19 i jej skutki, obserwowane w różnych skalach przestrzennych, w ujęciu zarówno przedmiotowym jak i podmiotowym. Na początku przedstawiono rozważania teoretyczne, prezentując szeroki temat konsumpcji czasu wolnego, jak i scharakteryzowano wybrane grupy pokoleniowe i ich oczekiwania, a także preferencje w zakresie spędzania czasu wolnego oraz form turystyki. W części empirycznej opracowania przedstawiono wyniki badań dotyczących zmian w budżecie czasu wolnego i zachowaniach wolnoczasowych w wyniku pandemii COVID-19 wśród dwóch pokoleń: Baby Boomers oraz Pokolenia Z. Działania miały na celu diagnozę zmian w kontekście indywidualnej jakości życia poszczególnych grup, konsumpcji czasu wolnego jak i popytu na usługi wolnoczasowe. Podjęty proces badawczy ma na bazie wyrażonych konkluzji umożliwić zarysowanie scenariuszy adaptacji i reagowania w coraz częściej dotykających nas sytuacjach kryzysowych, zarówno z perspektywy indywidualnej (w tym przypadku charakteryzowanych grup społecznych), jak i gospodarczej (wytwórców oraz organizatorów dóbr i usług turystycznych – szczególnie z szerokorozumianego segmentu turystyki kulturowej).

Tagi: