marzec, 2019

Literatura

Autor: Redakcja

LITERATURA NAUKOWA I FACHOWA
DOTYCZĄCA TURYSTYKI KULTUROWEJ

1. LITERATURA POLSKOJĘZYCZNA:

1.1. KSIĄŻKI:

Bąk S.A., Działania Unii Europejskiej na rzecz kultury i turystyki kulturowej, s. 200, Wyd. Difin, Warszawa 2007

Buczkowska K., Turystyka Kulturowa. Przewodnik Metodyczny, s. 100, Wyd. AWF, Poznań 2008 Zobacz recenzję

Buczkowska K., Mikos v. Rohrscheidt A., (red.), Wspołczesne formy turystyki kulturowej (tom 1), s. 481, Wyd. AWF Poznan 2009 Zobacz recenzję

Jędrysiak T., Turystyka Kulturowa, Wyd. PWE, Warszawa 2008 Zobacz recenzję 

Jędrysiak T. Wiejska turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2010 Zobacz recenzję

Kawałko B., Pastuszka S., Turystyka i dziedzictwo kulturowe, s. 217, Wyd. WSZiA Zamość 2000

Kazimierczak M. (red.), W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, wyd. AWF w Poznaniu,  Poznań 2008 Zobacz recenzję 

Kowalczyk A. (red.), Turystyka Kulturowa. Spojrzenie geograficzne, s. 252, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008  Zobacz recenzje 

Leniartek M. (red.) Komercjalizm turystyki kulturowej, Wyd. WSZ, Wrocław, 2008 Zobacz recenzję 

Mikos von Rohrscheidt A., Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, s. 477, Wyd. GWSHM Milenium, Gniezno 2008 Zobacz recenzję 

Stasiak A. (red.), Kultura i turystyka : razem czy oddzielnie?, s.287, Wydawnictwo WSTH Łódź, 2007  Zobacz recenzję 

Stasiak A., (red.) Kultura i turystyka. Razem, ale jak?, Wydawnictwo WSTH, Łódź, 2009 Zobacz recenzję 

Stasiak A., (red.) Kultura i turystyka. Wspólnie zyskać!, Wydawnictwo WSTH, Łódź, 2009 Zobacz recenzję 

1.2. WAŻNIEJSZE ARTYKUŁY POLSKOJĘZYCZNE:

Alejziak W., Biliński J., Dziedzictwo kulturowe a nowe trendy w popycie i podaży turystycznej [w:] Problemy Turystyki i Hotelarstwa 2003 – nr 2 , s.5-18

Buczkowska K., Turystyka kulturowa koniecznością i szansą dla rozwoju turystyki w polskich miastach [w: ]: Strategia rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007-2013. Założenia teoretyczne jako inspiracja dla praktyki, (red.) Dąbrowski A., Rowiński R.,Warszawa, 2006, S.125-130

Burzyński T., Dziedzictwo kultury jako element produktu turystycznego, w: Turystyka w obiektach zabytkowych i sakralnych. Katowice-Kraków, 1999. – s.51-60

Jagusiewicz A., Dziedzictwo kulturowe w turystyce polskiej w: Problemy Turystyki 2002, – nr 1-2, s.105-117

Kosiński W., Turystyka kulturowa, krajobraz kulturowy, kultura międzyludzka, w: Folia Turistica .-2004,.nr 15 , s.5-27,

Małek J., Turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju lokalnego, w: Prace i Studia Geograficzne T.32 (2003), s.13-34

Mikos v. Rohrscheidt A., Podróż jako wyraz dynamizmu życia oraz czynnik osobistego rozwoju na przykładzie wybranych szlaków i tras turystyczno-kulturowych, 2009, [w:] J.W. Sienkiewicz (red.) Człowiek w podróży, Warszawa, s. 314-336, rozdział w publikacji zbiorowej

Piotrowski J.P., Obiekty kultury jako atrakcja turystyczna. Wybrane problemy promocji (ze szczególnym uwzględnieniem obiektów lokalnych), [w:] Kulturowe aspekty turystyki i gospodarki turystycznej, Warszawa, 1997. – S.69-77

Orzechowska-Kowalska K., Szlaki dziedzictwa kulturowego jako produkt turystyczny, [w:] Kulturowe aspekty turystyki i gospodarki turystycznej, Warszawa, 1997, s.41-49

Orzechowska-Kowalska K., Kowalski R., Turystyczne szlaki kultury jako przykład integracji regionów Europy w: Marketing turystyki / AVSI ; AVSI Polska ; Instytut Turystyki. Oddział w Krakowie. Centrum Edukacji Kadr Turystycznych, Kraków, 1999. – S.106-112

Orzechowska-Kowalska K., Zasady tworzenia europejskich szlaków kulturowych w: Turyzm, 2003, zeszyt 2 , s.69-78

Studzieniecki T., Turystyka kulturowa jako element polityki turystycznej regionu w: Problemy Turystyki i Hotelarstwa, 2002, nr 4 , s.11-16

Walory kulturowe w turystyce w: Zeszyty Naukowe WSE Warszawa 1999, nr 1, s. 7 – 147 (referaty i materiały z konferencji naukowej „walory kulturowe w turystyce, Warszawa, grudzień1998

Ponadto kilkadziesiąt artykułów, opublikowanych w naszym czasopiśmie Turystyka Kulturowa (www.turystykakulturowa.org) począwszy od roku 2008. Patrz archiwum.

2. NAJWAŻNIEJSZE OBCOJĘZYCZNE POZYCJE KSIĄŻKOWE:

1. BECKER Ch., STEINECKE A., (red.) Kulturtourismus in Europa . Wachstum ohne Grenzen? Wydawca: Europäisches Tourismus Institut, ETI, Universität Trier, Tom 2, Trier 1993.

2. BECKER Ch., STEINECKE A., (współpraca: S. Höchlin), Kulturtourismus: Strukturen und Entwicklungsperspektiven, Wydawnictwo Fern-Universität Hagen, 1997

3. CHARTER ON CULTURAL TOURISM (Karta Turystyki Kulturowej), 1976, ICOMOS (raport w postaci publikacji książkowej).

4. CITY TOURISM & CULTURE. The European Experience. A Report of the World Tourism Organization and the Research Group of the European Travel Commission World Tourism Organization, Madrid. 2005 (raport w postaci publikacji książkowej)

5. CULTURAL HERITAGE AND TOURISM DEVELOPMENT . A Report on the International Conference on Cultural Tourism (Siem Reap in Cambodia 11-13 December 2000) World Tourism Organization, Madrid 2001 (raport w postaci publikacji książkowej).

6. DREYER A., Kulturtourismus, Wydawnictwo Oldenbourg Verlag, München-Wien 2000

7. FREYER W., Grundlagen der Tourismuswirtschaft für den Kulturtourismus, Wydawnictwo: FernUniversität Hagen, Hagen 1997

8. HEINZE T., Kulturtourismus: Grundlagen, Ziele, Trends und Fallstudien, Wydawnictwo Oldenburg, München – Wien 1999

9. NAHRSTEDT W., KulturTourismus, Wydawnictwo FernUniversität Hagen, Hagen 1997

10. RAGER G., WEBER B., Kulturtourismus Management: Kulturtourismus und Öffentlichkeitsarbeit, Wydawnictwo FernUniversität Hagen, Hagen 1997

11. RICHARDS G., (red.), Cultural Attraction and European Tourism, CABI, Cambridge 2001,

12. RICHARDS, G. (red.), Cultural Tourism. Global and Local Perspectives, Wydawnictwo The Haworth Hospitality Press, Nowy Jork 2007

13. RICHARDS G., Cultural Tourism in Europe, Wydawnictwo CAB International, Wallingford, 1996, wznowienie w wersji elektronicznej: ATLAS, dostęp na stronach internetowych: www.atlas-euro.org

14. ROBINSON, M.,. EVANS N., CALLAGHAN P. (red.) [1997], Tourism and Culture: Image and Marketing, Centre for Travel and Tourism, Univ. of Northumbria.

15. STEINECKE A., Kulturtourismus. Marktstrukturen, Fallstudien, Perspektiven, Wydawnictwo Oldenbourg Verlag, München-Wien, 2007

16. TIMOTHY D.J., BOYD S. W., Heritage Tourism, „Prentice Hall”, Essex, 2003.

17. TOURISM AT WORLD HERITAGE SITES: The Site Manager’s Handbook The ICOMOS Committee on Cultural Tourism, World Tourism Organization, Madrid 1994, (raport w postaci publikacji książkowej)

18. TOWNER, J. The Grand Tour: a key phase in the history of tourism, Annals of Tourism Research 12, wydawnictwo Elsevier Ltd., Oxford 1985

19. WEISSENBORN B., Kulturtourismus, Trierer Tourismus Bibligrafien, tom 10, Trier 1997