Czerwiec, 2019

Zarys dziejów interpretacji dziedzictwa w turystyce i propozycja ich systematyki

Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt

Opracowanie o charakterze przeglądowym i systematycznym jest adresowane do wykładowców turystyki i nauk o kulturze i religii, opracowujących i realizujących programy dydaktyczne oraz do interpretatorów dziedzictwa. Celem autora jest ułatwienie im zrozumienia historycznych kontekstów i kulturowych oraz społecznych uwarunkowań turystycznej interpretacji dziedzictwa. W prezentacji historycznego rozwoju interpretacji dziedzictwa w turystyce autor rysuje kontekst pojawiania się […]

Czytaj dalej Zarys dziejów interpretacji dziedzictwa w turystyce i propozycja ich systematyki Tagi:
Czerwiec, 2019

Rola turystyki w zachowaniu dziedzictwa przemysłu naftowego w Polskich Karpatach

Autor: Zygmunt Kruczek

Najstarsze na świecie zagłębie naftowe w polskich Karpatach kończy swoją działalność produkcyjną. Dawne kopalnie i destylarnie stały się zabytkami techniki, wiele obiektów wymaga rekultywacji. Szansą na ocalenie dziedzictwa przemysłowego i ochronę środowiska naturalnego jest turystyka przemysłowa. W artykule wskazano na tradycje górnictwa i przemysłu naftowego w polskich Karpatach, a jego dziedzictwo oceniono w kategoriach atrakcji […]

Czytaj dalej Rola turystyki w zachowaniu dziedzictwa przemysłu naftowego w Polskich Karpatach Tagi:
Czerwiec, 2019

Dziedzictwo uznane – wpis na Listę UNESCO a atrakcyjność turystyczna (na przykładzie Tarnowskich Gór)

Autor: Joanna Ziarkowska

W lipcu 2017 roku obradujący w Krakowie Komitet Światowego Dziedzictwa podjął decyzję o zamieszczeniu na Liście UNESCO pogórniczych zabytków w Tarnowskich Górach. Wpis obejmuje kopalnię rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi, łącznie 28 obiektów w Tarnowskich Górach, Zbrosławicach i Bytomiu. Najbardziej znane z nich to Zabytkowa Kopalnia Srebra i Sztolnia Czarnego […]

Czytaj dalej Dziedzictwo uznane – wpis na Listę UNESCO a atrakcyjność turystyczna (na przykładzie Tarnowskich Gór) Tagi:
Czerwiec, 2019

Dziedzictwo niewolnictwa w Afryce Zachodniej – przedmiot ochrony UNESCO i produkt turystyczny

Autor: Ada Górna and Krzysztof Górny

Epoka kolonialna odcisnęła trwałe piętno na Afryce Zachodniej i jej współczesnych stosunkach z Europą. Pośród wielu negatywnych aspektów europejskiego podboju kontynentu afrykańskiego tematem szczególnie trudnym jest niewolnictwo. Jego dziedzictwo staje się współcześnie częstym przedmiotem ochrony, zarówno ze strony państw afrykańskich, jak również UNESCO, które na swoją Listę Światowego Dziedzictwa wpisuje materialne obiekty związane z transatlantyckim […]

Czytaj dalej Dziedzictwo niewolnictwa w Afryce Zachodniej – przedmiot ochrony UNESCO i produkt turystyczny Tagi:
Czerwiec, 2019

Nowa Huta na szlakach kulturowych

Autor: Jarosław Klaś

Przez Nową Hutę przebiegają dwadzieścia cztery szlak kulturowe, które obejmują różnorodne dziedzictwo kulturowe wschodniej części Krakowa. Celem artykułu jest zebranie dostępnych podstawowych informacji na temat tych szlaków, ich analiza i dokonanie oceny obecności Nowej Huty na szlakach kulturowych. Zakres artykułu obejmuje: informacje ogóle o szlakach, typologię i tematykę szlaków, identyfikację i opis miejsc na szlakach, oznakowanie […]

Czytaj dalej Nowa Huta na szlakach kulturowych Tagi:
Czerwiec, 2019

Zapomniane dziedzictwo – szlakiem siemianowickich ewangelików

Autor: Martyna Elżbieta Pilarska

Turystyka kulturowa jest dziś dziedziną rozkwitającą. Poprzez szereg rozmaitych form podejmuje działania na rzecz promocji dziedzictwa kulturowego, przybliżając to co było niegdyś domeną specjalistów – historyków sztuki, muzealników, artystów i pasjonatów – odbiorcy należącemu do społeczności lokalnej, narodowej a nawet odbiorcy międzynarodowemu. Niewątpliwie Śląsk jest miejscem, które odkrywa przed miłośnikami kulturowych szlaków możliwość spotkania z […]

Czytaj dalej Zapomniane dziedzictwo – szlakiem siemianowickich ewangelików Tagi:
Czerwiec, 2019

Zapomniane dziedzictwo? Ślady protestantyzmu w wielokulturowej przestrzeni Podlasia i ich wykorzystanie w internetowej promocji turystycznej na poziomie regionalnym i lokalnym

Autor: Tomasz Grzyb

Obszary niejednolite pod względem kulturowym dzięki swojemu zróżnicowaniu bywają postrzegane jako atrakcyjne turystycznie. Takim regionem niewątpliwie jest Podlasie, pełniące od stuleci funkcję pogranicza o charakterze religijnym, etnicznym, językowym, politycznym czy wręcz cywilizacyjnym. W fizjonomii podlaskiego krajobrazu pogranicza szczególnie dostrzegalny – a zarazem uznany za atrakcyjny pod kątem turystyki – jest wpływ dziedzictwa prawosławnego (bez rozróżnienia stricte etnicznego), […]

Czytaj dalej Zapomniane dziedzictwo? Ślady protestantyzmu w wielokulturowej przestrzeni Podlasia i ich wykorzystanie w internetowej promocji turystycznej na poziomie regionalnym i lokalnym Tagi:
Czerwiec, 2019

Nieczynne cmentarze protestanckie: kłopotliwe dziedzictwo czy niewykorzystany potencjał turystyczny?

Autor: Joanna Wałkowska

Tekst porusza problematykę nieczynnych cmentarzy protestanckich, występujących licznie na terenie zachodniej Polski. Interesują mnie przede wszystkim niewielkie cmentarze, znajdujące się we wsiach i małych miasteczkach, poza głównymi szlakami turystycznymi. Postrzegane są one zwykle jako dziedzictwo kłopotliwe, któremu trudno jest zapewnić odpowiednią ochronę, ze względu na ogromną skalę występowania i niechętny stosunek do niego dużej części […]

Czytaj dalej Nieczynne cmentarze protestanckie: kłopotliwe dziedzictwo czy niewykorzystany potencjał turystyczny? Tagi:
Kwiecień, 2019

Perspektywy wykorzystania rolnictwa miejskiego jako nowej formy turystyki miejskiej – przykład Singapuru

Autor: Ada Górna and Krzysztof Górny

Singapur to miasto-państwo, a zarazem jeden z najlepiej rozwiniętych regionów świata. Pośród najpoważniejszych problemów z jakimi borykają się jego mieszkańcy należy wymienić bardzo ograniczoną przestrzeń. W takich warunkach do minimum zredukowano obszary przeznaczone pod uprawę. Pomimo tego, istnieją w mieście nieliczne farmy, których produkcja zaspokaja około 5% wewnętrznego popytu na żywność. Ponieważ jednak presja by […]

Czytaj dalej Perspektywy wykorzystania rolnictwa miejskiego jako nowej formy turystyki miejskiej – przykład Singapuru Tagi:
Kwiecień, 2019

Szlak Kopernikowski – zapomniany turystyczny klasyk

Autor: Dariusz Karczewski and Joanna Karczewska

Szlak Kopernikowski wytyczony został z okazji przypadającego w 1973 roku jubileuszu pięćsetlecia urodzin Mikołaja Kopernika. Początkowo był on bardzo dobrze zagospodarowany i oznakowany, cieszył się też dużą popularnością, zwłaszcza wśród młodych turystów. Obecnie, mimo że przebiega przez tereny o dużych walorach kulturowych i przyrodniczych, jest stosunkowo mało znany. Jego oznakowanie i wyposażenie w bazę informacji […]

Czytaj dalej Szlak Kopernikowski – zapomniany turystyczny klasyk Tagi:
Kwiecień, 2019

Pamiątka z podróży – artefakt czy bezwartościowy śmieć? O kulturotwórczej roli pamiątki z podróży

Autor: Aleksandra Niemczyńska

W poniższym artykule zaproponowane zostaje spojrzenie na pamiątkę z podróży nie tylko z perspektywy jej miejsca na rynku, ale przede wszystkim czyni z niej obiekt pogłębionej analizy kulturoznawczej. Autorka, posługując się wynikami własnych badań kwestionariuszowych, stara się zgłębić mechanizmy kierujące turystów do posiadania takich przedmiotów, a także przygląda się bliżej licznym aspektom samych pamiątek. Postawione […]

Czytaj dalej Pamiątka z podróży – artefakt czy bezwartościowy śmieć? O kulturotwórczej roli pamiątki z podróży Tagi:
Kwiecień, 2019

Literackie obrazy Barcelony a doświadczenia turystów

Autor: Aleksandra Korpysz

Niniejszy artykuł dotyczy relacji między miastem, jego literackimi obrazami a turystyką, co zobrazowane zostało na przykładzie Barcelony. W kontekście turystyki literackiej autorka wskazuje, na podstawie przeglądu literatury pięknej, cytaty odnoszące się do miasta, uzupełnia je informacjami pochodzącymi z innych źródeł oraz z własnych doświadczeń. Istotną częścią tekstu jest określenie, w jaki sposób powiązanie turystyki z […]

Czytaj dalej Literackie obrazy Barcelony a doświadczenia turystów Tagi:
Kwiecień, 2019

Postawy Polaków wobec norm społecznych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i ich wpływ na turystykę

Autor: Przemysław Trykowski and Katarzyna Podhorodecka

Niniejszy artykuł opisuje wyniki pracy magisterskiej dotyczącej wpływu norm społecznych obowiązujących w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) na ruch turystyczny Polaków do tego kraju. W artykule dokonano analizy struktury i wielkości międzynarodowego ruchu turystycznego oraz charakterystyki ruchu turystycznego z Polski. Przedstawiono charakterystykę norm społecznych w ZEA oraz powiązany z nim system prawny. Ukazano również wyniki badań […]

Czytaj dalej Postawy Polaków wobec norm społecznych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i ich wpływ na turystykę Tagi:
Kwiecień, 2019

Od faktów do emocji. Turystyka kulturowa wobec technologii Web 5.0

Autor: Michał Koskowski

Niniejszy artykuł przeglądowy podejmuje tematykę szans i zagrożeń dla turystyki kulturowej w związku z rozwojem technologii cyfrowych i informacyjnych (information and communication technologies, ICT). Przykłady z Polski i ze Świata pokazują w jaki sposób digitalizacja oferty kulturalnej otwiera nowe możliwości kształtowania doświadczeń turystów. Technologie ICT służą dziś zarówno badaczom kultury, jak i turystom, zaś w […]

Czytaj dalej Od faktów do emocji. Turystyka kulturowa wobec technologii Web 5.0 Tagi:
Kwiecień, 2019

Muzea w Egipcie w opinii użytkowników portalu TripAdvisor

Autor: Natalia Łukasiewicz

Turystyka muzealna jako forma turystyki kulturowej staje się coraz bardziej popularnym zjawiskiem. Muzealnicy dokładają wszelkich starań, aby podnieść atrakcyjność ekspozycji i rozszerzać ofertę turystyczną. Ponadto jednym z zadań muzeów jest przechowywanie i udostępnianie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Niniejszy artykuł przedstawia muzea znajdujące się w Egipcie, kraju o bogatej, wciąż jeszcze odkrywanej historii. Głównym celem […]

Czytaj dalej Muzea w Egipcie w opinii użytkowników portalu TripAdvisor Tagi:
Luty, 2019

Pozostałości kultury materialnej starożytnych Greków na Półwyspie Iberyjskim. Propozycja szlaku muzealnego

Autor: Bartłomiej Walkowski

Grecka kultura materialna docierała na Półwysep Iberyjski już od IX w., a sami Hellenowie osiedli się na jego terenie, choć w ograniczonym stopniu, w VI w. p.n.e. Ta działalność handlowa i osadnicza pozostawiła po sobie wiele materialnych śladów odkrywanych i zabezpieczanych przez archeologów. Dzięki temu placówki muzealne Hiszpanii i Portugalii umożliwiają dziś turyście muzealnemu, przebywającemu […]

Czytaj dalej Pozostałości kultury materialnej starożytnych Greków na Półwyspie Iberyjskim. Propozycja szlaku muzealnego Tagi:
Luty, 2019

Großpolnische Adlige in Spanien und Portugal des 19. Jahrhunderts. Athanasius Graf Raczyński und Hugo Graf Radoliński

Autor: Kamila Kłudkiewicz

Die großpolnischen Adligen sind im 19. Jahrhundert selten nach Spanien und Portugal gereist. Atanazy Raczyński und Hugo Radoliński haben die Iberische Halbinsel wegen ihrer diplomatischen Pflichten besucht. Raczyński war als Gesandter des Königreichs Preußen zuerst in Portugal (in den Jahren 1842–1848), dann in Spanien tätig (1848–1852). Hugo Radoliński war Gesandschaftssekretär des Deutschen Kaiserreichs in Madrid […]

Czytaj dalej Großpolnische Adlige in Spanien und Portugal des 19. Jahrhunderts. Athanasius Graf Raczyński und Hugo Graf Radoliński Tagi:
Luty, 2019

Tarragona jako cel turystyki archeologicznej

Autor: Anna Włodarczyk

Niniejsza praca ma na celu przedstawienie miasta Tarragona, znajdującego się w północnowschodniej Hiszpanii, na terenie Katalonii, jako obiektu turystyki archeologicznej. Artykuł przedstawia pokrótce historię i lokalizację starożytnego Tarraco, a także historię badań, usytuowanie oraz opis obiektów architektonicznych, których pozostałości można podziwiać do dnia dzisiejszego w samym ośrodku oraz w jego najbliższej okolicy, a pochodzących, zarówno […]

Czytaj dalej Tarragona jako cel turystyki archeologicznej Tagi:
Luty, 2019

Die römischen Relikte in Portugal entdecken – ein archäologisches Abenteuer in Mirobriga Celtica (Mirobriga bei Santiago do Cacém)

Autor: Anna Jankowiak

Der Erwerb und die Popularisierung des Wissens über die Welt der Antike ist heutzutage viel komplexer und interessanter geworden, als es bis jetzt der Fall war. Anstatt die antike Welt nur aus Büchern kennen zu lernen, kann man jetzt nämlich einen Ausflug machen, bei dem man das Leben in der Antike selbst in Erfahrung bringen […]

Czytaj dalej Die römischen Relikte in Portugal entdecken – ein archäologisches Abenteuer in Mirobriga Celtica (Mirobriga bei Santiago do Cacém) Tagi:
Luty, 2019

Greckie miasto Emporion: archeologia i turystyka u stóp Pirenejów

Autor: Michał Krueger and Anna Rybarczyk

Emporion, położony w północno-wschodniej części Półwyspu Iberyjskiego, jest najlepiej zachowanym greckim miastem na zachodnich rubieżach Morza Śródziemnego. W III w. p.n.e. obok Greków rozlokowali się Rzymianie, których obóz z czasem przekształcił się w ośrodek miejski. Praca przybliża historię badań archeologicznych oraz najważniejsze struktury tego niezwykłego kompleksu. Analizie poddano potencjał turystyczny Emporionu. W jej wyniku można […]

Czytaj dalej Greckie miasto Emporion: archeologia i turystyka u stóp Pirenejów Tagi:
Luty, 2019

Tourism potential of castreja culture from the northwestern Iberian Peninsula

Autor: Fátima Matos da Silva

In this paper we clarify some considerations about the enhancement of archaeological heritage of the hillforts or castrosfrom the castreja culture of the Iron Age, located in the northwest of the IberianPeninsula (north of Portugal and Galicia). Some ideas and reflexions, regarding the aspects considered relevant at the time of elaborating enhancement projects for this […]

Czytaj dalej Tourism potential of castreja culture from the northwestern Iberian Peninsula Tagi:
Luty, 2019

Jewish quarter in Medieval Lorca (south-eastern Spain)

Autor: Aleksandra Chołuj and Krzysztof Gawrecki

This article provides information about the Jewish community living in Alcalá, a district located within the defensive wall of one of the most important fortresses on the border with the Emirate of Granada (the last Muslim stronghold in the Iberian Peninsula). Before the beginning of the 21st century the existence of the Jewish community was […]

Czytaj dalej Jewish quarter in Medieval Lorca (south-eastern Spain) Tagi: