kwiecień, 2023

’Online’ czy w plenerze, czyli oferta wybranych warszawskich muzeów w dobie pandemii

Autor: Małgorzata Durydiwka, Ivan Rogovoy i Piotr Kociszewski

Pandemia Covid-19 wpłynęła na wiele aspektów życia społeczno-gospodarczego, zmieniając także ramy funkcjonowania instytucji kultury, w tym muzeów. W niniejszym opracowaniu przeprowadzono analizę oferty wystawienniczej i popularyzatorsko-edukacyjnej trzech warszawskich muzeów z 2021 roku, tj. Muzeum Warszawy, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Zamku Królewskiego w Warszawie. Na podstawie informacji ze stron internetowych, dokonano przeglądu łącznie 434 wydarzeń realizowanych przez te placówki z uwzględnieniem tematyki i form realizacji organizowanych wydarzeń. Wyniki pokazały, że w warunkach […]

Czytaj dalej ’Online’ czy w plenerze, czyli oferta wybranych warszawskich muzeów w dobie pandemii Tagi:
kwiecień, 2023

Kierunki rozwoju oferty turystyki społecznej w wymiarze kulturowym – przypadek Krakowa i Wrocławia

Autor: Iryna Manczak i Izabela Gruszka

Celem artykułu jest zarysowanie kierunków rozwoju oferty turystyki społecznej w wymiarze kulturowym. Analizą objęto programy turystyczne realizowane w Krakowie i we Wrocławiu. Na potrzeby prowadzonych badań zastosowano metodę studium przypadku oraz obserwację uczestniczącą. Postanowiono zidentyfikować oraz szerzej omówić wybrane przykłady, które wpisują się w zakres przedmiotowy rozważań. Na kanwie poczynionych analiz sformułowano odpowiedzi na pytania badawcze, które wyznaczyły ramy teoretyczne opracowania. W jej jego pierwszej części […]

Czytaj dalej Kierunki rozwoju oferty turystyki społecznej w wymiarze kulturowym – przypadek Krakowa i Wrocławia Tagi:
kwiecień, 2023

Organizacja zrównoważonych wydarzeń w przestrzeni muzealnej angażujących dzieci i młodzież (na przykładzie wystawy „Ziemia (P)oddana”)

Autor: Agnieszka Muszyńska

Celem opracowania jest przedstawienie procesu organizacji wystawy w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi jako przykładu dobrej praktyki w obszarze organizowania wydarzeń i wystaw, zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Drugim podejmowanym wątkiem jest rola wspomagania aktywności dzieci i młodzieży w zakresie obcowania ze sztuką oraz pobudzania ich zaangażowania poprzez działalność obiektów muzealnych. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania: czy możliwa jest skuteczna i atrakcyjna aktywizacja dzieci i młodzieży w działalność […]

Czytaj dalej Organizacja zrównoważonych wydarzeń w przestrzeni muzealnej angażujących dzieci i młodzież (na przykładzie wystawy „Ziemia (P)oddana”) Tagi:
kwiecień, 2023

Społecznie organizowana turystyka kulturowa: programy i poziom zaangażowania organizatorów

Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt

Celem podjętego badania i będącego jego rezultatem opracowania jest rozpoznanie i próba klasyfikacji podejmowanych społecznie przedsięwzięć współtworzących ofertę turystyki kulturowej. Przeprowadzona analiza ma wymiar przedmiotowy: składa się na nią systematyczny opis i klasyfikacja typowych programów i przedsięwzięć tworzących na tę formę turystyki, komponentów decydujących o jej kulturowym profilu oraz poziomu zaangażowania organizatorów. Jest ona komplementarna do podjętej w innym opracowaniu autora analizy wymiaru formalnego tej formy turystyki (identyfikacji […]

Czytaj dalej Społecznie organizowana turystyka kulturowa: programy i poziom zaangażowania organizatorów Tagi:
kwiecień, 2023

Kontrowersje i konflikty w turystyce społecznie organizowanej na przykładzie miasta Świdnicy i dziedzictwa „Czerwonego Barona”

Autor: Sylwia Irena Osojca-Kozłowska

Zdarza się, że formalne oraz nieformalne grupy zaangażowane w życie swoich miejscowości – zmęczone wymówkami lub zbyt długim oczekiwaniem na działania w obszarze turystyki ze strony władz lokalnych – biorą sprawy w swoje ręce. Na całym świecie można znaleźć przykłady podejmowanych przez nie oddolnych działań, które poprawiły byt lokalnej społeczności i przyczyniły się do rozwoju turystyki społecznej, rozumianej w niniejszym artykule jako turystyki społecznie organizowanej. Niektóre z tych aktywności […]

Czytaj dalej Kontrowersje i konflikty w turystyce społecznie organizowanej na przykładzie miasta Świdnicy i dziedzictwa „Czerwonego Barona” Tagi:
kwiecień, 2023

Społecznie organizowana turystyka kulturowa. Kontekst i zjawisko, doświadczenia i podmioty

Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt

Celem podjętego badania i będącego jego rezultatem opracowania jest rozpoznanie zjawiska określanego jako społecznie organizowana turystyka kulturowa oraz próba rozpoznania i opisu podmiotów aktywnych w jej organizowaniu. Przeprowadzona analiza ma dwa wymiary: formalny (służący ustaleniu kryteriów wyodrębniania, zdefiniowaniu społecznej turystyki kulturowej i osadzeniu tego zjawiska w kontekście turystyki jako całości) oraz podmiotowy (służy identyfikacji podmiotów organizujących ją, najczęstszych sposobów ich działań zarządczych oraz ich […]

Czytaj dalej Społecznie organizowana turystyka kulturowa. Kontekst i zjawisko, doświadczenia i podmioty Tagi:
grudzień, 2022

Turyści we własnym mieście: flânerie czasów pandemii COVID-19 (na przykładzie Krakowa)

Autor: Maria Zowisło

Artykuł przedstawia zjawisko „turystyki we własnym mieście” w czasach pandemii COVID-19 w Krakowie. Pandemiczna „pauza” w turystyce przyjazdowej wymusiła zmianę praktyk turystycznych promowanych przez władze miasta oraz przedsiębiorców turystycznych. Miasto zaproponowało swoim mieszkańcom wiele ciekawych akcji i wydarzeń skoncentrowanych na zwiedzaniu i poznawaniu własnego otoczenia, często na piechotę. W artykule praktyki te poddane są kulturowej i filozoficznej analizie w odwołaniu do toposu flânerie, swobodnego i niespiesznego spacerowania i poznawania własnego miasta.

Czytaj dalej Turyści we własnym mieście: flânerie czasów pandemii COVID-19 (na przykładzie Krakowa) Tagi:
grudzień, 2022

Dziedzictwo kulturowe Doliny Pałaców i Ogrodów oraz możliwości jego wykorzystania dla turystyki kulturowej w ocenie turystów, mieszkańców i przedsiębiorców turystycznych

Autor: Małgorzata Pstrocka-Rak, Sylwia Dołzbłasz, Anna Grochowska, Krzysztof Janc i Andrzej Raczyk

W literaturze przedmiotu wskazuje się szereg czynników warunkujących zrównoważony rozwój turystyki kulturowej, która przynosi korzyści związane z szeroko rozumianym rozwojem społeczno-gospodarczym. Jednym z nich jest pozytywne postrzeganie walorów danego obszaru przez różnych aktorów zainteresowanych rozwojem tej formy turystyki. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wyników badań dotyczących postrzegania rozwoju turystyki kulturowej w Dolinie Pałaców i Ogrodów (w obrębie gmin Mysłakowice i Janowice Wielkie), ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego […]

Czytaj dalej Dziedzictwo kulturowe Doliny Pałaców i Ogrodów oraz możliwości jego wykorzystania dla turystyki kulturowej w ocenie turystów, mieszkańców i przedsiębiorców turystycznych Tagi:
grudzień, 2022

Animowane odzwierciedlenie przestrzeni jako element (roz)budowy lokalnych tożsamości w kontekście turystyki kulturowej

Autor: Jan Jakub Szczepański, Marta Szczepańska i Karol Truszkowski

Celem tekstu jest przedstawienie wzajemnego wpływu kulturowego (tożsamościowego) pomiędzy daną animowaną produkcją a regionem, którego przestrzeń była inspiracją w kreowaniu jej świata przedstawionego. Badania oparto o analizę trzech wybranych studiów przypadku – amerykańskiego filmu animowanego, japońskiego anime i ukraińskiej serii gier wideo. W każdym z tych przypadków relacje między dziełem a regionem wpływały na inny aspekt tożsamości regionalnej i miały inną skalę. Autorzy wskazali przyczyny […]

Czytaj dalej Animowane odzwierciedlenie przestrzeni jako element (roz)budowy lokalnych tożsamości w kontekście turystyki kulturowej Tagi:
grudzień, 2022

Kto odwiedza uzdrowiska?

Autor: Robert Kulmiński

W niniejszym artykule dokonuję analizy dyskursu nazywania osób odwiedzających uzdrowiska, wykorzystując jako materiał źródłowy kronikę czeskiego (a wcześniej czechosłowackiego) miasta uzdrowiskowego Jáchymov, obejmującą lata 1945-2008. Odwołuję się również do dyskursu naukowego, aby uchwycić i uwypuklić perspektywę emic (zawartą w kronice), ukazującą sposób nazywania odwiedzających uzdrowiska z punktu widzenia języka, którym posługuje się społeczność uzdrowiskowa (mieszkańcy i władze miasta). Z tej perspektywy opisuję odmienny sposób określania […]

Czytaj dalej Kto odwiedza uzdrowiska? Tagi:
grudzień, 2022

Rynek wydawniczy przewodników turystycznych w Polsce w opiniach użytkowników mediów cyfrowych – badania własne

Autor: Karolina Zuzanna Płonka

Przedmiotem artykułu jest opis zmian na współczesnym rynku wydawniczym przewodników turystycznych w Polsce1. W części wstępnej tekstu przybliżono genezę, historię i rozwój publikacji przewodnikowych począwszy od czasów starożytnych. Celem przeprowadzonych badań ankietowych było sprawdzenie, czy elektroniczne źródła informacji turystycznej, takie jak blogi, strony internetowe czy fora, stanowią alternatywę dla tradycyjnych, drukowanych przewodników turystycznych poprzez analizę preferencji osób podróżujących. Podmiotem badań była grupa […]

Czytaj dalej Rynek wydawniczy przewodników turystycznych w Polsce w opiniach użytkowników mediów cyfrowych – badania własne Tagi:
grudzień, 2022

Evaluation of automobile museums in Poland and Czechia

Autor: Katarzyna Michnicka i Krzysztof Piotr Kołodziejczyk

The article analyses a selected aspect of automotive tourism defined by the authors as travels whose aim and motivation is visiting places connected with automotive technology and important for its development and history, such as automobile museums, car factories or private collections. The aim of this paper is to assess the condition of automobile museums in Poland and Czechia, including the level […]

Czytaj dalej Evaluation of automobile museums in Poland and Czechia Tagi:
wrzesień, 2022

Baskijskie sporty ludowe – herri kirolak – i ich rola w turystyce Kraju Basków

Autor: Jakub Szymański

Skojarzenia z turystyką sportową mogą być wielorakie, a wielu osobom przywodzą na myśl igrzyska olimpijskie czy też największe turnieje piłkarskie. Tymczasem ten rodzaj turystyki, a nawet turystykę sportowo-kulturową, uprawiać można także na skalę regionalną. Tak najczęściej dzieje się w przypadku baskijskich sportów ludowych, tzw. herri kirolak.W niniejszym artykule nakreślona została panorama tych tradycyjnych sportów i zastanowiono się również nad kwestiami ich promocji w internecie oraz ich roli w turystyce Kraju […]

Czytaj dalej Baskijskie sporty ludowe – herri kirolak – i ich rola w turystyce Kraju Basków Tagi:
wrzesień, 2022

Muzyka, turystyka i niematerialne dziedzictwo kulturowe w Indonezji

Autor: Marzanna Popławska

Muzyka oraz – w szerszym wymiarze – sztuki performatywne są ważną częścią niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Praktyki muzyczne są uważane zarówno za ważne zasoby kulturowe wymagające ochrony [Sweers, Ross 2020], jak też domenę kultury szczególnie narażoną na praktyki eksponowania (cultural display) i wystawiania na pokaz [Acciaioli 1985]. W tym artykule analizuję trudne relacje pomiędzy muzyką jako niematerialnym dziedzictwem kulturowym oraz turystyką, odgrywającą niebagatelną rolę w promowaniu, ale również […]

Czytaj dalej Muzyka, turystyka i niematerialne dziedzictwo kulturowe w Indonezji Tagi:
wrzesień, 2022

Praktyki kulinarne związane z wyrobem tradycyjnych produktów żywnościowych jako element rozwoju turystyki kulinarnej

Autor: Dominik Orłowski

Dawne tradycje kulinarne są doskonałym przykładem niematerialnego dziedzictwa kulturowego Polski, które współcześnie odgrywają niebagatelną rolę w pielęgnowaniu obyczajów Polaków oraz tworzeniu wspólnoty rodzin i przyjaciół – biesiadujących ze sobą przy wspólnym stole i to zarówno tym codziennym, jak i świątecznym. Turystyka kulinarna jest postrzegana jako atrakcyjna propozycja spędzania czasu wolnego przez cały rok. Podróżując po regionach i subregionach etnograficznych Polski poznajemy mieszkających w nich ludzi, a także ich […]

Czytaj dalej Praktyki kulinarne związane z wyrobem tradycyjnych produktów żywnościowych jako element rozwoju turystyki kulinarnej Tagi:
wrzesień, 2022

Promocyjne działania wiosek tematycznych na rzecz niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur

Autor: Kinga Lisowska i Majka Łojko

Wioski tematyczne można traktować jako przykład innowacyjności w turystyce, który zyskuje coraz większą popularność zarówno w Polsce jak i na świecie. Przy ich tworzeniu kluczowym zadaniem jest przygotowanie odpowiednich programów edukacyjnych opartych na istniejących walorach kulturowych, turystycznych czy też przyrodniczych. Do terenów bogatych w zasoby kulturowe należy region Warmii i Mazur, którego unikatowe walory środowiska naturalnego, różnorodność narodowościowa oraz zróżnicowane dziedzictwo kulturowe odwołujące się do autentycznej kultury wiejskiej […]

Czytaj dalej Promocyjne działania wiosek tematycznych na rzecz niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur Tagi:
wrzesień, 2022

Dziedzictwo kulturowe Bambrów poznańskich jako fenomen miejski i istotny element promocji turystycznej

Autor: Izabela Wyszowska i Witold Przewoźny

Celem artykułu jest prezentacja historii i współczesności grupy etnograficznej Bambrów, która na trwałe zapisała się w dziedzictwie kulturowym Poznania, jako przykład niezwykłego sukcesu trudnych procesów migracji i integracji, stanowiąc swoisty fenomen miejski i atrakcję turystyczną. Autorzy zamierzają ponadto, w oparciu o wstępne badania sondażowe, analizę literatury, obserwację dokonać próby zweryfikowania jaka jest świadomość społeczna znaczenia Bambrów i ich dziedzictwa współcześnie, na ile ich spuścizna jest obecna w badaniach […]

Czytaj dalej Dziedzictwo kulturowe Bambrów poznańskich jako fenomen miejski i istotny element promocji turystycznej Tagi:
wrzesień, 2022

Niematerialne dziedzictwo kulturowe Beskidu Śląskiego jako potencjał turystyczny. Między ochroną a komercjalizacją

Autor: Kinga Maria Czerwińska

Celem artykułu jest analiza niematerialnego dziedzictwa kulturowego Beskidu Śląskiego jako potencjału turystycznego. Wskazany obszar badań stanowi teren atrakcyjny turystycznie, zarówno pod względem krajobrazowym, przyrodniczym (masywy górskie), jak i jako siedlisko wciąż żywotnych przejawów niematerialnego dziedzictwa. Starania społeczności lokalnej skoncentrowane są na jego ochronie, co zaowocowało m.in. wpisem na Krajową listę NDK najbardziej charakterystycznych, miejscowych elementów dziedzictwa, tj. koronki koniakowskie oraz wytwarzanie gajd i gra na instrumencie, […]

Czytaj dalej Niematerialne dziedzictwo kulturowe Beskidu Śląskiego jako potencjał turystyczny. Między ochroną a komercjalizacją Tagi:
wrzesień, 2022

Góralszczyzna na sprzedaż – o autentyfikacji przestrzeni turystycznych na Podhalu

Autor: Maria Zuzanna Małanicz-Przybylska

Podhale to jeden z najtłumniej odwiedzanych przez turystów regionów Polski. Goście przyjeżdżają tam już od XIX wieku, a gospodarze bacznie im się przyglądają i starają się wychodzić naprzeciw zakładanym oczekiwaniom turystów, dostosowując do nich lokalną infrastrukturę, obiekty sportowe, bazę noclegową, gastronomiczną itd. Część tych zabiegów w sposób jednoznaczny sięga do zasobów „góralszczyzny”. Celowe kreowanie przestrzeni turystycznych [MacCannell 2002] nosi znamiona działań o charakterze autentyfikacyjnym [Cohen, Cohen […]

Czytaj dalej Góralszczyzna na sprzedaż – o autentyfikacji przestrzeni turystycznych na Podhalu Tagi:
wrzesień, 2022

Od dziedzictwa niematerialnego do produktu turystycznego – o autentyczności w turystyce kulturowej

Autor: Sylwia Kaczmarek i Armina Kapusta

Dziedzictwo niematerialne to pamięć o przeszłości, reinterpretowana i przekształcana przez kolejne pokolenia. Jest ewolucyjnym procesem nie tylko podtrzymywania tradycji, ale również wzbogacania ich o nowe wartości. Unikatowość, oryginalność to cechy, które mogą decydować o zainteresowaniu turystów, jednakże specyfika obrzędów, zachowań sprawia, że nie są one klarowne i zrozumiałe, wymagają translacji i przekazania w innej, przystępniejszej formie. Możliwości poznania są również uwarunkowane cechami miejsca, w których doświadczać można przejawów kultury niematerialnej oraz sposobami jej popularyzowania. Obcowanie […]

Czytaj dalej Od dziedzictwa niematerialnego do produktu turystycznego – o autentyczności w turystyce kulturowej Tagi:
czerwiec, 2022

Literatura naukowa, popularnonaukowa i piśmiennicze relacje z podróży o kontrowersyjnych zjawiskach w turystyce – fenomen turystyki slumsowej

Autor: Klaudia Dziadowicz i Magdalena Kubal-Czerwińska

W ostatnim dwudziestoleciu XX w. nastąpiła ekspansja turystyki slumsowej, która dała początek dyskusji poświęconej tej formie turystyki, głównie w wymiarze moralno-etycznym. Wycieczki do  slumsów z przewodnikiem stają się standardem w turystyce miejskiej, szczególnie dotyka to krajów rozwijających się. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie, na wybranych przykładach literatury naukowej, popularnonaukowej oraz piśmienniczych i osobistych relacji z podróży, opinii i osobistych odczuć ich autorów: podróżników, dziennikarzy jak i badaczy – dotyczących […]

Czytaj dalej Literatura naukowa, popularnonaukowa i piśmiennicze relacje z podróży o kontrowersyjnych zjawiskach w turystyce – fenomen turystyki slumsowej Tagi:
czerwiec, 2022

Dušan Jurkovič i jego dzieła w kontekście rozwoju produktu turystyki biograficznej

Autor: Krzysztof Piotr Kołodziejczyk

Dušan Jurkovič to postać ważna dla historii Słowacji i Czech – architekt, który w dużym stopniu wpłynął na rozwój nowoczesnej architektury niepodległej Czechosłowacji, projektując szereg budowli, będących jednymi z ciekawszych w swoich regionach, często stanowiąc wyróżnik krajobrazu. W dość nowoczesnych formach umiał zawrzeć motywy ludowe, zwłaszcza pochodzące ze słowackich Karpat, które popularyzował we wpływowych warstwach w Czechach i Morawach. Jednocześnie był związany z ruchami patriotyczno-niepodległościowymi przełomu XIX i XX […]

Czytaj dalej Dušan Jurkovič i jego dzieła w kontekście rozwoju produktu turystyki biograficznej Tagi: