czerwiec, 2023

Rola krajoznawstwa w ochronie dóbr kultury – tradycje i wyzwania współczesności

Autor: Joanna Ziarkowska i Dominik Ziarkowski

Od końca XVIII wieku w różnych krajach Europy zaznaczył się nurt dążący do wszechstronnego poznania rodzimej historii, pamiątek kultury oraz przyrody. W kolejnym stuleciu zaczęły powstawać specjalnie w tym celu powoływane organizacje, które umożliwiały ich członkom udział w wycieczkach, spotkaniach oraz podejmowanie różnych działalności na rzecz poznawania i popularyzacji wiedzy o swoim regionie. Tworzenie podobnych organizacji na ziemiach polskich było utrudnione ze względu na podział kraju na zabory. W 1873 roku […]

Czytaj dalej Rola krajoznawstwa w ochronie dóbr kultury – tradycje i wyzwania współczesności Tagi:
czerwiec, 2023

Turystyka kulturowa w regionach peryferyjnych: przykład dystryktu A Luoi (Wietnam)

Autor: Andrzej Kowalczyk i Trọng Quân Nguyễn

Termin „region peryferyjny” dotyczy najczęściej obszarów, które z racji położenia geograficznego, oddalenia od większych ośrodków społeczno-gospodarczych i gorszej dostępności komunikacyjnej, mają na ogół słabiej rozwiniętą gospodarkę niż inne regiony.W wielu przypadkach są to tereny przygraniczne, jak jest w przypadku dystryktu A Luoi w położonej w środkowym Wietnamie prowincji Thua Thien-Hue. Często są one zamieszkiwane przez mniejszości etniczne. Wśród walorów turystycznych, które przyciągają turystów krajowych i zagranicznych do leżącego przy granicy […]

Czytaj dalej Turystyka kulturowa w regionach peryferyjnych: przykład dystryktu A Luoi (Wietnam) Tagi:
czerwiec, 2023

Woda jako element krajobrazu miast

Autor: Beata Raszka i Krzysztof Kasprzak

Obszary nadrzeczne są we wszystkich kulturach uważane za tereny niezwykłe, a spośród wszystkich miejsc zamieszkania przez ludzi miasta położone nad rzekami są szczególne. Wynika to zarówno z przyrodniczych walorów rzeki i jej doliny połączonych z miejską przestrzenią, z założeń urbanistyczno-architektonicznych, często odznaczających się unikatowymi walorami kulturowymi, jak i specyficznych funkcji miast nadrzecznych. Woda jest największą ozdobą obszarów zurbanizowanych, czynnikiem akcentującym i podnoszącym walory estetyczne krajobrazu, czynnikiem stwarzającym wyjątko­we możliwości […]

Czytaj dalej Woda jako element krajobrazu miast Tagi:
czerwiec, 2023

Produkty transgraniczne w turystyce kulturowej: rodzaje, interesariusze, wyzwania

Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt

Artykuł koncentruje się na lokalizacji produktów transgranicznych o profilu kulturowym funkcjonujących w polskich regionach przygranicznych lub konstruowanych i realizowanych z udziałem polskich podmiotów zarządczych i polskich gestorów usług. Analiza odnosi się do typów tych produktów, ich terytorialnego zasięgu rozumianego jako zakładany i faktyczny obszar turystycznej eksploatacji, kreacji doświadczeń i konsumpcji usług składowych, związku tych propozycji z głównymi formami turystyki kulturowej, a także do kierunku ruchu turystów generowanym […]

Czytaj dalej Produkty transgraniczne w turystyce kulturowej: rodzaje, interesariusze, wyzwania Tagi:
czerwiec, 2023

Rozwój turystyki kulturowej w dolinie Sázavy (Republika Czeska)

Autor: Krzysztof Piotr Kołodziejczyk

Dolina Sázavy jest jedną z osi rozwoju turystyki rozchodzących się promieniście z Pragi. Dawniej dominującą rolę odgrywały tu zjawiska trampingu i drugich domów, ale współcześnie coraz większe znaczenie zyskuje turystyka kulturowa. Celem pracy stała się więc analiza zmian w zakresie turystyki i rekreacji w dolinie Sázavy, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki kulturowej. Dla obszaru badań, za który przyjęto dolinę wraz z jej otoczeniem w zasięgu ekwidystanty 10 km od koryta rzeki, […]

Czytaj dalej Rozwój turystyki kulturowej w dolinie Sázavy (Republika Czeska) Tagi:
czerwiec, 2023

True crime jako forma turystyki

Autor: Karolina Juszczyk i Czesław Adamiak

True crime to gatunek twórczości dokumentalnej opowiadającej historie prawdziwych przestępstw lub zbrodni. Jego rosnąca popularność przekłada się na pojawienie się ruchu turystycznego skierowanego do muzeów poświęconych przestępczości i kryminalistyce oraz miejsc popełnienia lub upamiętnienia zbrodni. Rośnie również oferta wycieczek tematycznych i wydarzeń związanych z tematyką true crime. W artykule przeprowadzono przegląd literatury pozycjonując turystykę true crime wśród form turystyki. Stwierdzono, że ta turystykę true crime częściowo można zaliczyć do tanatoturystyki. Zaprezentowano […]

Czytaj dalej True crime jako forma turystyki Tagi:
kwiecień, 2023

’Online’ czy w plenerze, czyli oferta wybranych warszawskich muzeów w dobie pandemii

Autor: Małgorzata Durydiwka, Ivan Rogovoy i Piotr Kociszewski

Pandemia Covid-19 wpłynęła na wiele aspektów życia społeczno-gospodarczego, zmieniając także ramy funkcjonowania instytucji kultury, w tym muzeów. W niniejszym opracowaniu przeprowadzono analizę oferty wystawienniczej i popularyzatorsko-edukacyjnej trzech warszawskich muzeów z 2021 roku, tj. Muzeum Warszawy, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Zamku Królewskiego w Warszawie. Na podstawie informacji ze stron internetowych, dokonano przeglądu łącznie 434 wydarzeń realizowanych przez te placówki z uwzględnieniem tematyki i form realizacji organizowanych wydarzeń. Wyniki pokazały, że w warunkach […]

Czytaj dalej ’Online’ czy w plenerze, czyli oferta wybranych warszawskich muzeów w dobie pandemii Tagi:
kwiecień, 2023

Kierunki rozwoju oferty turystyki społecznej w wymiarze kulturowym – przypadek Krakowa i Wrocławia

Autor: Iryna Manczak i Izabela Gruszka

Celem artykułu jest zarysowanie kierunków rozwoju oferty turystyki społecznej w wymiarze kulturowym. Analizą objęto programy turystyczne realizowane w Krakowie i we Wrocławiu. Na potrzeby prowadzonych badań zastosowano metodę studium przypadku oraz obserwację uczestniczącą. Postanowiono zidentyfikować oraz szerzej omówić wybrane przykłady, które wpisują się w zakres przedmiotowy rozważań. Na kanwie poczynionych analiz sformułowano odpowiedzi na pytania badawcze, które wyznaczyły ramy teoretyczne opracowania. W jej jego pierwszej części […]

Czytaj dalej Kierunki rozwoju oferty turystyki społecznej w wymiarze kulturowym – przypadek Krakowa i Wrocławia Tagi:
kwiecień, 2023

Organizacja zrównoważonych wydarzeń w przestrzeni muzealnej angażujących dzieci i młodzież (na przykładzie wystawy „Ziemia (P)oddana”)

Autor: Agnieszka Muszyńska

Celem opracowania jest przedstawienie procesu organizacji wystawy w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi jako przykładu dobrej praktyki w obszarze organizowania wydarzeń i wystaw, zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Drugim podejmowanym wątkiem jest rola wspomagania aktywności dzieci i młodzieży w zakresie obcowania ze sztuką oraz pobudzania ich zaangażowania poprzez działalność obiektów muzealnych. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania: czy możliwa jest skuteczna i atrakcyjna aktywizacja dzieci i młodzieży w działalność […]

Czytaj dalej Organizacja zrównoważonych wydarzeń w przestrzeni muzealnej angażujących dzieci i młodzież (na przykładzie wystawy „Ziemia (P)oddana”) Tagi:
kwiecień, 2023

Społecznie organizowana turystyka kulturowa: programy i poziom zaangażowania organizatorów

Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt

Celem podjętego badania i będącego jego rezultatem opracowania jest rozpoznanie i próba klasyfikacji podejmowanych społecznie przedsięwzięć współtworzących ofertę turystyki kulturowej. Przeprowadzona analiza ma wymiar przedmiotowy: składa się na nią systematyczny opis i klasyfikacja typowych programów i przedsięwzięć tworzących na tę formę turystyki, komponentów decydujących o jej kulturowym profilu oraz poziomu zaangażowania organizatorów. Jest ona komplementarna do podjętej w innym opracowaniu autora analizy wymiaru formalnego tej formy turystyki (identyfikacji […]

Czytaj dalej Społecznie organizowana turystyka kulturowa: programy i poziom zaangażowania organizatorów Tagi:
kwiecień, 2023

Kontrowersje i konflikty w turystyce społecznie organizowanej na przykładzie miasta Świdnicy i dziedzictwa „Czerwonego Barona”

Autor: Sylwia Irena Osojca-Kozłowska

Zdarza się, że formalne oraz nieformalne grupy zaangażowane w życie swoich miejscowości – zmęczone wymówkami lub zbyt długim oczekiwaniem na działania w obszarze turystyki ze strony władz lokalnych – biorą sprawy w swoje ręce. Na całym świecie można znaleźć przykłady podejmowanych przez nie oddolnych działań, które poprawiły byt lokalnej społeczności i przyczyniły się do rozwoju turystyki społecznej, rozumianej w niniejszym artykule jako turystyki społecznie organizowanej. Niektóre z tych aktywności […]

Czytaj dalej Kontrowersje i konflikty w turystyce społecznie organizowanej na przykładzie miasta Świdnicy i dziedzictwa „Czerwonego Barona” Tagi:
kwiecień, 2023

Społecznie organizowana turystyka kulturowa. Kontekst i zjawisko, doświadczenia i podmioty

Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt

Celem podjętego badania i będącego jego rezultatem opracowania jest rozpoznanie zjawiska określanego jako społecznie organizowana turystyka kulturowa oraz próba rozpoznania i opisu podmiotów aktywnych w jej organizowaniu. Przeprowadzona analiza ma dwa wymiary: formalny (służący ustaleniu kryteriów wyodrębniania, zdefiniowaniu społecznej turystyki kulturowej i osadzeniu tego zjawiska w kontekście turystyki jako całości) oraz podmiotowy (służy identyfikacji podmiotów organizujących ją, najczęstszych sposobów ich działań zarządczych oraz ich […]

Czytaj dalej Społecznie organizowana turystyka kulturowa. Kontekst i zjawisko, doświadczenia i podmioty Tagi:
grudzień, 2022

Turyści we własnym mieście: flânerie czasów pandemii COVID-19 (na przykładzie Krakowa)

Autor: Maria Zowisło

Artykuł przedstawia zjawisko „turystyki we własnym mieście” w czasach pandemii COVID-19 w Krakowie. Pandemiczna „pauza” w turystyce przyjazdowej wymusiła zmianę praktyk turystycznych promowanych przez władze miasta oraz przedsiębiorców turystycznych. Miasto zaproponowało swoim mieszkańcom wiele ciekawych akcji i wydarzeń skoncentrowanych na zwiedzaniu i poznawaniu własnego otoczenia, często na piechotę. W artykule praktyki te poddane są kulturowej i filozoficznej analizie w odwołaniu do toposu flânerie, swobodnego i niespiesznego spacerowania i poznawania własnego miasta.

Czytaj dalej Turyści we własnym mieście: flânerie czasów pandemii COVID-19 (na przykładzie Krakowa) Tagi:
grudzień, 2022

Dziedzictwo kulturowe Doliny Pałaców i Ogrodów oraz możliwości jego wykorzystania dla turystyki kulturowej w ocenie turystów, mieszkańców i przedsiębiorców turystycznych

Autor: Małgorzata Pstrocka-Rak, Sylwia Dołzbłasz, Anna Grochowska, Krzysztof Janc i Andrzej Raczyk

W literaturze przedmiotu wskazuje się szereg czynników warunkujących zrównoważony rozwój turystyki kulturowej, która przynosi korzyści związane z szeroko rozumianym rozwojem społeczno-gospodarczym. Jednym z nich jest pozytywne postrzeganie walorów danego obszaru przez różnych aktorów zainteresowanych rozwojem tej formy turystyki. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wyników badań dotyczących postrzegania rozwoju turystyki kulturowej w Dolinie Pałaców i Ogrodów (w obrębie gmin Mysłakowice i Janowice Wielkie), ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego […]

Czytaj dalej Dziedzictwo kulturowe Doliny Pałaców i Ogrodów oraz możliwości jego wykorzystania dla turystyki kulturowej w ocenie turystów, mieszkańców i przedsiębiorców turystycznych Tagi:
grudzień, 2022

Animowane odzwierciedlenie przestrzeni jako element (roz)budowy lokalnych tożsamości w kontekście turystyki kulturowej

Autor: Jan Jakub Szczepański, Marta Szczepańska i Karol Truszkowski

Celem tekstu jest przedstawienie wzajemnego wpływu kulturowego (tożsamościowego) pomiędzy daną animowaną produkcją a regionem, którego przestrzeń była inspiracją w kreowaniu jej świata przedstawionego. Badania oparto o analizę trzech wybranych studiów przypadku – amerykańskiego filmu animowanego, japońskiego anime i ukraińskiej serii gier wideo. W każdym z tych przypadków relacje między dziełem a regionem wpływały na inny aspekt tożsamości regionalnej i miały inną skalę. Autorzy wskazali przyczyny […]

Czytaj dalej Animowane odzwierciedlenie przestrzeni jako element (roz)budowy lokalnych tożsamości w kontekście turystyki kulturowej Tagi:
grudzień, 2022

Kto odwiedza uzdrowiska?

Autor: Robert Kulmiński

W niniejszym artykule dokonuję analizy dyskursu nazywania osób odwiedzających uzdrowiska, wykorzystując jako materiał źródłowy kronikę czeskiego (a wcześniej czechosłowackiego) miasta uzdrowiskowego Jáchymov, obejmującą lata 1945-2008. Odwołuję się również do dyskursu naukowego, aby uchwycić i uwypuklić perspektywę emic (zawartą w kronice), ukazującą sposób nazywania odwiedzających uzdrowiska z punktu widzenia języka, którym posługuje się społeczność uzdrowiskowa (mieszkańcy i władze miasta). Z tej perspektywy opisuję odmienny sposób określania […]

Czytaj dalej Kto odwiedza uzdrowiska? Tagi:
grudzień, 2022

Rynek wydawniczy przewodników turystycznych w Polsce w opiniach użytkowników mediów cyfrowych – badania własne

Autor: Karolina Zuzanna Płonka

Przedmiotem artykułu jest opis zmian na współczesnym rynku wydawniczym przewodników turystycznych w Polsce1. W części wstępnej tekstu przybliżono genezę, historię i rozwój publikacji przewodnikowych począwszy od czasów starożytnych. Celem przeprowadzonych badań ankietowych było sprawdzenie, czy elektroniczne źródła informacji turystycznej, takie jak blogi, strony internetowe czy fora, stanowią alternatywę dla tradycyjnych, drukowanych przewodników turystycznych poprzez analizę preferencji osób podróżujących. Podmiotem badań była grupa […]

Czytaj dalej Rynek wydawniczy przewodników turystycznych w Polsce w opiniach użytkowników mediów cyfrowych – badania własne Tagi:
grudzień, 2022

Evaluation of automobile museums in Poland and Czechia

Autor: Katarzyna Michnicka i Krzysztof Piotr Kołodziejczyk

The article analyses a selected aspect of automotive tourism defined by the authors as travels whose aim and motivation is visiting places connected with automotive technology and important for its development and history, such as automobile museums, car factories or private collections. The aim of this paper is to assess the condition of automobile museums in Poland and Czechia, including the level […]

Czytaj dalej Evaluation of automobile museums in Poland and Czechia Tagi:
wrzesień, 2022

Baskijskie sporty ludowe – herri kirolak – i ich rola w turystyce Kraju Basków

Autor: Jakub Szymański

Skojarzenia z turystyką sportową mogą być wielorakie, a wielu osobom przywodzą na myśl igrzyska olimpijskie czy też największe turnieje piłkarskie. Tymczasem ten rodzaj turystyki, a nawet turystykę sportowo-kulturową, uprawiać można także na skalę regionalną. Tak najczęściej dzieje się w przypadku baskijskich sportów ludowych, tzw. herri kirolak.W niniejszym artykule nakreślona została panorama tych tradycyjnych sportów i zastanowiono się również nad kwestiami ich promocji w internecie oraz ich roli w turystyce Kraju […]

Czytaj dalej Baskijskie sporty ludowe – herri kirolak – i ich rola w turystyce Kraju Basków Tagi:
wrzesień, 2022

Muzyka, turystyka i niematerialne dziedzictwo kulturowe w Indonezji

Autor: Marzanna Popławska

Muzyka oraz – w szerszym wymiarze – sztuki performatywne są ważną częścią niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Praktyki muzyczne są uważane zarówno za ważne zasoby kulturowe wymagające ochrony [Sweers, Ross 2020], jak też domenę kultury szczególnie narażoną na praktyki eksponowania (cultural display) i wystawiania na pokaz [Acciaioli 1985]. W tym artykule analizuję trudne relacje pomiędzy muzyką jako niematerialnym dziedzictwem kulturowym oraz turystyką, odgrywającą niebagatelną rolę w promowaniu, ale również […]

Czytaj dalej Muzyka, turystyka i niematerialne dziedzictwo kulturowe w Indonezji Tagi:
wrzesień, 2022

Praktyki kulinarne związane z wyrobem tradycyjnych produktów żywnościowych jako element rozwoju turystyki kulinarnej

Autor: Dominik Orłowski

Dawne tradycje kulinarne są doskonałym przykładem niematerialnego dziedzictwa kulturowego Polski, które współcześnie odgrywają niebagatelną rolę w pielęgnowaniu obyczajów Polaków oraz tworzeniu wspólnoty rodzin i przyjaciół – biesiadujących ze sobą przy wspólnym stole i to zarówno tym codziennym, jak i świątecznym. Turystyka kulinarna jest postrzegana jako atrakcyjna propozycja spędzania czasu wolnego przez cały rok. Podróżując po regionach i subregionach etnograficznych Polski poznajemy mieszkających w nich ludzi, a także ich […]

Czytaj dalej Praktyki kulinarne związane z wyrobem tradycyjnych produktów żywnościowych jako element rozwoju turystyki kulinarnej Tagi:
wrzesień, 2022

Promocyjne działania wiosek tematycznych na rzecz niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur

Autor: Kinga Lisowska i Majka Łojko

Wioski tematyczne można traktować jako przykład innowacyjności w turystyce, który zyskuje coraz większą popularność zarówno w Polsce jak i na świecie. Przy ich tworzeniu kluczowym zadaniem jest przygotowanie odpowiednich programów edukacyjnych opartych na istniejących walorach kulturowych, turystycznych czy też przyrodniczych. Do terenów bogatych w zasoby kulturowe należy region Warmii i Mazur, którego unikatowe walory środowiska naturalnego, różnorodność narodowościowa oraz zróżnicowane dziedzictwo kulturowe odwołujące się do autentycznej kultury wiejskiej […]

Czytaj dalej Promocyjne działania wiosek tematycznych na rzecz niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur Tagi: