marzec, 2022

Kreowanie doświadczeń turystycznych za pośrednictwem aplikacji mobilnych (na przykładzie funkcjonalności aplikacji regionu – „VisitMalopolska”)

Autor: Iryna Manczak i Maria Bajak

Celem artykułu jest zidentyfikowanie problematyki kreowania doświadczeń turystycznych za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Na potrzeby prowadzonych badań przeanalizowano aplikację turystyczną „VisitMalopolska”, w tym jej kluczowe funkcjonalności. Wyróżniona aplikacja umożliwia samodzielne zwiedzanie atrakcji turystycznych zlokalizowanych w regionie Małopolski. Stanowi także przykład narzędzia wspierającego turystów w trakcie podejmowanych podróży. W rozważaniach zwrócono uwagę na zagadnienia teoretyczne związane z kreowaniem doświadczeń turystycznych w związku z użytkowaniem aplikacji mobilnych. Omówiono […]

Czytaj dalej Kreowanie doświadczeń turystycznych za pośrednictwem aplikacji mobilnych (na przykładzie funkcjonalności aplikacji regionu – „VisitMalopolska”) Tagi:
marzec, 2022

Dziedzictwo regionu Transylwanii z perspektywy turystyki kulturowej: kierunki rozwoju, szanse i zagrożenia

Autor: Agata Walczak

Artykuł jest próbą zidentyfikowania Transylwanii jako regionu o dużym potencjale turystycznym. Dzięki unikalnemu statusowi obszaru autonomicznego, jaki utrzymywała przez wieki, Transylwania wyraźnie odróżnia się na tle innych regionów pod względem kulturowym i cywilizacyjnym. Autentyczność regionu odzwierciedlona jest w jego krajobrazie kulturowym, zachowanym w prawie niezmienionym stanie od wielu wieków. Odnaleźć ją można takżew przejawach kultury duchowej i dziedzictwie niematerialnym jego mieszkańców. Transylwania ma wiele do zaoferowania w zakresie turystyki […]

Czytaj dalej Dziedzictwo regionu Transylwanii z perspektywy turystyki kulturowej: kierunki rozwoju, szanse i zagrożenia Tagi:
marzec, 2022

Inicjatywa społeczna w kształtowaniu tożsamości lokalnej –przykład projektu „Cichy Memoriał” (region Podkarpacia)

Autor: Ewa Elżbieta Markiewicz i Agnieszka Niezgoda

Sednem tożsamości terytorialnej jest związek emocjonalny mieszkańców z ich okolicą. Tożsamość lokalna sprzyja zatem podtrzymaniu regionalnych tradycji i zwyczajów, przez co może mieć znaczny wpływ na zachowanie kultury będącej elementem atrakcyjności turystycznej. Celem artykułu jest przedstawienie roli inicjatywy społecznej w kształtowaniu tożsamości miejsca poprzez procesy partycypacji społecznej na przykładzie projektu „Cichy Memoriał” w województwie podkarpackim. Zadaniem tej inicjatywy było przybliżenie losów przeciętnych ludzi, mieszkańców […]

Czytaj dalej Inicjatywa społeczna w kształtowaniu tożsamości lokalnej –przykład projektu „Cichy Memoriał” (region Podkarpacia) Tagi:
marzec, 2022

Turystyka winiarska na Dolnym Śląsku – innowacyjne nawiązanie do tradycji regionalnych

Autor: Edyta Pijet-Migoń i Karolina Królikowska

Od kilkunastu lat znacząco wzrasta liczba winnic na Dolnym Śląsku. Większość z nich wraz z rozpoczęciem sprzedaży własnego wina wprowadza usługi enoturystyczne. Celem artykułu, mającego charakter badawczy, jest próba odpowiedzi na pytanie w jaki sposób działalność dolnośląskich winiarzy wpływa na rozwój turystyki na obszarach wiejskich oraz w jakim zakresie ich działalność nawiązuje do tradycji winiarskich regionu, a w jakim zakresie jest innowacyjna. W pracy wykorzystano kilka metod badawczych – […]

Czytaj dalej Turystyka winiarska na Dolnym Śląsku – innowacyjne nawiązanie do tradycji regionalnych Tagi:
grudzień, 2021

Potencjalne destynacje turystyki filmowej w Polsce na podstawie analizy miejsc produkcji filmów i seriali

Autor: Dominik Sikorski i Justyna Wicher

Artykuł jest próbą określenia potencjału turystycznego produkcji filmowych i serialowych oraz miejsc ich kręcenia w Polsce. Przedstawione badania opierają się na założeniu, że na rozwój turystyki filmowej wpływ ma popularność danej produkcji kinematograficznej mierzona liczbą oddanych głosów i średnią ocen wystawionych przez widzów na popularnych serwisach filmowych Filmweb i IMDb. Przyjęte założenie pozwoliło stworzyć autorski wskaźnik potencjału turystycznego produkcji filmowych i serialowych oraz miejsc ich kręcenia. W analizie uwzględniono […]

Czytaj dalej Potencjalne destynacje turystyki filmowej w Polsce na podstawie analizy miejsc produkcji filmów i seriali Tagi:
grudzień, 2021

Catalogue or Guidebook? Izabela Czartoryska’s Poczet pamiątek zachowanych w Domu gotyckim w Puławach (Collection of Memorabilia Preserved in the Gothic House in Puławy)

Autor: Dominik Ziarkowski

The 19th century was a period which was characterized by a strong interest in the cultural heritage, art collection, documentation of historical monuments and their protection. At the same time, tourism had developed an a so far unprecedented scale and one of the most important magnets which attracted tourists were historical cities, monuments and museums. This fusion between cultural heritage and […]

Czytaj dalej Catalogue or Guidebook? Izabela Czartoryska’s Poczet pamiątek zachowanych w Domu gotyckim w Puławach (Collection of Memorabilia Preserved in the Gothic House in Puławy) Tagi:
grudzień, 2021

Miasto, które wyzwala energię i zdrowie, czyli analiza potencjału turystyczno-rekreacyjnego Wągrowca i jego wpływu na zdrowy styl życia mieszkańców (na przykładzie nauczycieli ZS nr 2)

Autor: Olga Ilona Smoleńska

Artykuł przedstawia potencjał turystyczno-kulturowy miasta powiatowego Wągrowca, zlokalizowanego w północnej części Wielkopolski, oparty o analizę walorów krajoznawczych według metody inwentaryzacji krajoznawczej PTTK oraz badania terenowe i obserwację własną. Ponadto w publikacji zostały przedstawione i przeanalizowane wyniki badań ankietowych na temat zdrowego stylu życia mieszkańców miasta, wśród których badano nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu, jako grupy badawczej najbardziej świadomej, predysponowanej oraz wzorcowej dla młodych pokoleń […]

Czytaj dalej Miasto, które wyzwala energię i zdrowie, czyli analiza potencjału turystyczno-rekreacyjnego Wągrowca i jego wpływu na zdrowy styl życia mieszkańców (na przykładzie nauczycieli ZS nr 2) Tagi:
grudzień, 2021

Znaczenie tanatoturystyki w rozwoju wychowawczym i edukacyjnym młodzieży – przykład województwa lubelskiego

Autor: Anna Katarzyna Mazurek-Kusiak

Ogromną rolę w rozwoju tanatoturystyki odgrywają muzea martyrologii, które zbierają, zachowują i chronią jej historię, a także przekazują następnym pokoleniom pamięć o przeszłych czasach. Celem pracy jest określenie wpływu działalności Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie wraz z oddziałami w Bełżcu i Sobiborze na rozwój wychowawczy i edukacyjny młodzieży. W artykule zaprezentowano wielkość ruchu turystycznego w badanych obiektach w latach 2013-2019. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego stosując technikę ankiety […]

Czytaj dalej Znaczenie tanatoturystyki w rozwoju wychowawczym i edukacyjnym młodzieży – przykład województwa lubelskiego Tagi:
grudzień, 2021

Praktyczne wykorzystanie myślenia projektowego oraz analizy trendów w tworzeniu rozwiązań dla Szlaku Kopernikowskiego oraz szlaku rowerowego Green Velo

Autor: Andrzej Kucner

Artykuł prezentuje wyniki dwóch procesów projektowych przeprowadzonych przez zespoły studenckie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Celem obu zespołów było stworzenie innowacyjnych usług dedykowanych Szlakowi Kopernikowskiemu oraz szlakowi rowerowemu Green Velo. Analiza potrzeb i doświadczeń użytkowników stanowiła istotną część oceny jakości istniejących usług, a także tworzonych rozwiązań. Na ich podstawie zespoły projektowe stworzyły innowacje stanowiące odpowiedź na wyzwania projektowe. Badania jakościowe w procesach projektowych miały […]

Czytaj dalej Praktyczne wykorzystanie myślenia projektowego oraz analizy trendów w tworzeniu rozwiązań dla Szlaku Kopernikowskiego oraz szlaku rowerowego Green Velo Tagi:
grudzień, 2021

Rola produktów turystyki kulturowej w kształtowaniu postrzegania Ystad i regionu Skanii (południowa Szwecja) przez turystów z Pomorza Zachodniego

Autor: Iza Opas-Zajdlewicz

Przedmiotem analizy niniejszego opracowania jest rola produktów turystyki kulturowej w postrzeganiu regionu Skanii oraz Ystad przez turystów z Pomorza Zachodniego.  Omawiany obszar, ze względu na swój potencjał oraz transgraniczny charakter jest miejscem, w którym  produkty turystyki kulturowej  przy odpowiedniej promocji, z pewnością  mają szansę nie tylko przyczynić się do  pełnego wykorzystania  potencjału turystycznego regionu, ale  mogą również wpłynąć na jego postrzeganie jako atrakcyjnego obszaru recepcji turystów kulturowych. 

Czytaj dalej Rola produktów turystyki kulturowej w kształtowaniu postrzegania Ystad i regionu Skanii (południowa Szwecja) przez turystów z Pomorza Zachodniego Tagi:
grudzień, 2021

Organizacja czasu wolnego w obliczu pandemii COVID-19 – doświadczenie różnych pokoleń (osób młodych i seniorów)

Autor: Magdalena Kugiejko i Piotr Kociszewski

Tematyka czasu wolnego stanowi zainteresowanie różnych dyscyplin, a jednym z podejść badawczych może być geografia behawioralna, stanowiąc punkt wyjścia do dalszej wielowymiarowej analizy. Kluczowym jest pytanie o zakres zmian dotyczących spędzania czasu wolnego w kontekście globalnej pandemii COVID-19 i jej skutki, obserwowane w różnych skalach przestrzennych, w ujęciu zarówno przedmiotowym jak i podmiotowym. Na początku przedstawiono rozważania teoretyczne, prezentując szeroki temat konsumpcji czasu wolnego, jak […]

Czytaj dalej Organizacja czasu wolnego w obliczu pandemii COVID-19 – doświadczenie różnych pokoleń (osób młodych i seniorów) Tagi:
grudzień, 2021

Dyferencjacja produktu dziedzictwa kulturowego na przykładzie Powiatowego Systemu Informacji o Atrakcjach Kulturowych na Ziemi Raciborskiej

Autor: Izabela Ścibiorska-Kowalczyk

W gospodarce rynkowej podstawowym elementem do zdobycia przewagi i sukcesu jest prowadzenie umiejętnej konkurencji z innymi przedsiębiorstwami, które mogą oferować podobne produkty. Te oczywiste i znane zasady również dotyczą dziedzictwa kulturowego oraz ofert usług turystycznych, które mogą być realizowane w miejscach związanych z historią i kulturą narodów. Jak na każdym rynku, tak również jeżeli chodzi o turystykę kulturową najczęściej występującą konkurencją jest konkurencja niedoskonała (konkurencja monopolistyczna), a z nią […]

Czytaj dalej Dyferencjacja produktu dziedzictwa kulturowego na przykładzie Powiatowego Systemu Informacji o Atrakcjach Kulturowych na Ziemi Raciborskiej Tagi:
grudzień, 2021

Naukowa refleksja na temat turystyki kulturowej na świecie i w Polsce. Obszary badawcze, kluczowe publikacje, rozwój

Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt

Opracowanie obejmuje zestawienie oraz krytyczną analizę opublikowanych wyników badań nad turystyką kulturową jako jedną z głównych gałęzi współczesnej turystyki. Pierwszym jego przedmiotem są prace teoretyczne, dotyczące kulturowych, etycznych, ekonomicznych i socjologicznych podstaw oraz dziejów turystyki kulturowej i metodologii badań tego zjawiska i jego uczestników. Druga grupa badań i opracowań poddanych analizie odnosi się do potencjału poszczególnych form turystyki kulturowej oraz do opracowywanych w związku z ich organizacją koncepcji, przedsięwzięć marketingowych […]

Czytaj dalej Naukowa refleksja na temat turystyki kulturowej na świecie i w Polsce. Obszary badawcze, kluczowe publikacje, rozwój Tagi:
wrzesień, 2021

Dziedzictwo w turystyce kulturowej – wprowadzenie do kolekcji tematycznej czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa”

Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt i Paweł Plichta

Problematyka dziedzictwa należy współcześnie do głównych zagadnień zarówno ruchu turystycznego, jak i zainteresowań w obszarze nauki o zarządzaniu i jakości. Obie te sfery w interesującej postaci funkcjonują również w szerszych ramach turystyki kulturowej jako turystyka dziedzictwa (heritage tourism). Zarządzanie dziedzictwem ukierunkowane jest tu na ochronę materialnych i niematerialnych elementów przeszłości istotnych z określonych względów dla konkretnej grupy, w co wkomponowane są kluczowe działania na rzecz ich popularyzacji. Z uwagi na fakt zasadniczo fragmentarycznego […]

Czytaj dalej Dziedzictwo w turystyce kulturowej – wprowadzenie do kolekcji tematycznej czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa” Tagi:
wrzesień, 2021

Polski wynalazca, wizjoner i pionier kinematografii: Kazimierz Prószyński – patronem filmowej Łodzi?

Autor: Marzena Joanna Makowska-Iskierka

Artykuł przedstawia postać nietuzinkową, wizjonera i twórcę, kreatora idealistę, który otarł się o światową sławę. Prezentuje osobę uznawaną za „ojca”, czyli pioniera polskiego kina, nazywanego m.in. Polskim Edisonem, Kolumbem kinematografii, trzecim bratem Lumière. Zaprezentowano życie i działalność inżyniera Kazimierza Prószyńskiego, a także jego wynalazki, które zmieniły oblicze światowej kinematografii. Ponadto analizie poddane zostały działania popularyzujące postać i dorobek tego polskiego wybitnego twórcy podejmowane […]

Czytaj dalej Polski wynalazca, wizjoner i pionier kinematografii: Kazimierz Prószyński – patronem filmowej Łodzi? Tagi:
wrzesień, 2021

Paweł Edmund Strzelecki (1797-1873) – dziedzictwo i pamięć w perspektywie turystyki biograficznej

Autor: Izabela Wyszowska i Alina Hinc

Artykuł ma na celu przywołanie sylwetki Pawła Edmunda Strzeleckiego, Wielkopolanina, wybitnego dziewiętnastowiecznego podróżnika i odkrywcy, obecnego podczas swej podróży dookoła świata aż na sześciu kontynentach, który w dziejach nauki zapisał się w szczególności jako pionier wielopłaszczyznowych badań na terenie Australii i Tasmanii uwieńczonych znaczącą w środowisku naukowym monografią Physical Description of New South Wales and Van Diemen’s Land. Doceniony już za życia za granicą i aktualnie pamiętany tam w literaturze […]

Czytaj dalej Paweł Edmund Strzelecki (1797-1873) – dziedzictwo i pamięć w perspektywie turystyki biograficznej Tagi:
wrzesień, 2021

Wybrane praktyki pamięci o „polskich kryptoanalitykach” i ich znaczenie dla turystyki kulturowej w Polsce

Autor: Marcin Słomiński i Grzegorz Wanat

Artykuł ma na celu prześledzenie propagacji w polskiej przestrzeni publicznej praktyk pamięci związanych z fenomenem historycznym określanym popularnie jako „polski wkład w złamanie szyfru Enigmy”, oraz próbę charakterystyki ich znaczenia z punktu widzenia specyfiki turystyki kulturowej. Artykuł stanowi efekt obserwacji zjawiska „upamiętnień” – przy czym na potrzeby artykułu do tej kategorii zaliczono praktyki kommemoratywne, zarówno trwałe (np. pomniki, elementy architektury), jak nietrwałe (np. wydarzenia, imprezy). Na potrzeby artykułu […]

Czytaj dalej Wybrane praktyki pamięci o „polskich kryptoanalitykach” i ich znaczenie dla turystyki kulturowej w Polsce Tagi:
wrzesień, 2021

Dziedzictwo wybitnych astronomów – potencjał czy niewykorzystana szansa dla turystyki kulturowej Polski

Autor: Sylwia Irena Osojca-Kozłowska

Fascynacja zjawiskami zachodzącymi na niebie, a także ich wpływem na życie człowieka, stanowiły od najdawniejszych czasów przedmiot zainteresowania i dały początek jednej z najstarszych nauk świata – astronomii. Próby ich zrozumienia i wyjaśnienia od starożytności przez średniowiecze, barok po kolejne epoki podejmowało wielu uczonych. Wśród nich są też Polacy – w tym najwybitniejszy Mikołaj Kopernik, który ogłosił światu, że to Ziemia krąży wokół Słońca. Na terenach przynależnych współcześnie do Polski astronomią parało […]

Czytaj dalej Dziedzictwo wybitnych astronomów – potencjał czy niewykorzystana szansa dla turystyki kulturowej Polski Tagi:
wrzesień, 2021

Dziedzictwo naukowo-techniczne – media społecznościowe i promocyjny potencjał biografii. Przykład Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

Autor: Aleksandra Powierska

Doświadczenie jest jedną z głównych motywacji uprawiania turystyki [Niezgoda 2013]. Samo pojęcie z jednej strony łączone może być z poznawaniem nowych miejsc i ekscytującymi przeżyciami, a z drugiej – z nauką poprzez praktykę. Coraz częściej w działaniach promujących turystykę doświadczeń wykorzystuje się media społecznościowe, gdzie istotnym elementem narracji stają się biografie znanych wynalazców, wśród których wyróżnić można już „postaci kultowe”. Stąd też celem artykułu jest […]

Czytaj dalej Dziedzictwo naukowo-techniczne – media społecznościowe i promocyjny potencjał biografii. Przykład Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie Tagi:
wrzesień, 2021

Spacery po Krakowskim Szlaku Techniki w popandemicznej muzealnej rzeczywistości

Autor: Katarzyna Zielińska i Jadwiga Maria Marchwica

Krakowski Szlak Techniki (KST) to siedemnaście punktów na mapie Krakowa, które są podstawą do poznawania inżynieryjnej historii miasta. Szlak powstał w 2006 roku z inicjatywy Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM) i Urzędu Miasta Krakowa, a jego renesans przypada na lata 2020-2021. Wzrost zainteresowania KST wiąże się z czasem pandemii COVID-19, która uniemożliwiła uczestniczenie w kulturze i ograniczyła dostęp do rozwijania pasji, urozmaicania czasu wolnego. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom wśród mieszkańców […]

Czytaj dalej Spacery po Krakowskim Szlaku Techniki w popandemicznej muzealnej rzeczywistości Tagi:
wrzesień, 2021

Dziedzictwo naukowo-techniczne w przestrzeni turystycznej miasta w perspektywie osób młodych

Autor: Justyna Chodkowska-Miszczuk i Agata Lewandowska

Rozwój technologiczny i cywilizacyjny prowadzi do zmian w cyklu gospodarczym. Przeobrażeniom ulega struktura, ale też organizacja gospodarki. Odzwierciedlenie tych przemian obserwujemy w miastach w postaci zmiennej użyteczności ich przestrzeni oraz wzrostu zdekapitalizowanych terenów i budynków naznaczonych historią i doświadczeniem rozwoju nauki, techniki i postępu cywilizacyjnego. Sposobem na renowację zdewastowanych obszarów miasta i kreowanie nowych impulsów rozwojowych jest upowszechnienie ich nowej funkcji (turystycznej) w oparciu o dziedzictwo naukowo-techniczne miasta. Celem […]

Czytaj dalej Dziedzictwo naukowo-techniczne w przestrzeni turystycznej miasta w perspektywie osób młodych Tagi:
wrzesień, 2021

Trudne dziedzictwo lotnicze Dolnego Śląska i jego turystyczny potencjał

Autor: Edyta Pijet-Migoń

Dziedzictwo lotnicze jest częścią dziedzictwa nauki i techniki. Świadczy o rozwoju myśli technicznej i jej wykorzystaniu w zakresie realizacji odwiecznych marzeń ludzkości o lataniu. Na tak rozumiane dziedzictwo lotnicze składają się elementy materialne – pozostałości dawnej infrastruktury związanej z lotnictwem (zakłady przemysłowe, lotniska) oraz niematerialne – historia osób, głównie pilotów i konstruktorów lotniczych oraz wydarzeń. Na Dolnym Śląsku wiele miejsc ma ciekawą historię związaną z lotnictwem, rzadko jednak wykorzystywaną […]

Czytaj dalej Trudne dziedzictwo lotnicze Dolnego Śląska i jego turystyczny potencjał Tagi: