marzec, 2022

Kreowanie doświadczeń turystycznych za pośrednictwem aplikacji mobilnych (na przykładzie funkcjonalności aplikacji regionu – „VisitMalopolska”)

Autor: Iryna Manczak i Maria Bajak

Celem artykułu jest zidentyfikowanie problematyki kreowania doświadczeń turystycznych za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Na potrzeby prowadzonych badań przeanalizowano aplikację turystyczną „VisitMalopolska”, w tym jej kluczowe funkcjonalności. Wyróżniona aplikacja umożliwia samodzielne zwiedzanie atrakcji turystycznych zlokalizowanych w regionie Małopolski. Stanowi także przykład narzędzia wspierającego turystów w trakcie podejmowanych podróży. W rozważaniach zwrócono uwagę na zagadnienia teoretyczne związane z kreowaniem doświadczeń turystycznych w związku z użytkowaniem aplikacji mobilnych. Omówiono kluczowe funkcjonalności aplikacji „VisitMalopolska”, jak również z punktu widzenia poznawania atrakcji przez turystów kulturowych. Ponadto postanowiono omówić wybrane narzędzia multimedialne i technologie dostępne w badanym oprogramowaniu mobilnym. Na potrzeby prowadzonych badań przeprowadzono krytyczną analizę literatury przedmiotu, w tym posłużono się metodą case study. Na kanwie prowadzonej dyskusji sformułowano odpowiedzi na postawione pytania badawcze, które pozwoliły zrealizować cel prezentowanego artykułu. W końcowej części rozważań zestawiono rekomendacje, które mogą przyczynić do szerszego wykorzystania analizowanej aplikacji mobilnej w przedsięwzięciach turystycznych, w tym dedykowanych aktywizacji turystyki kulturowej w ujęciu regionalnym.

Tagi: