grudzień, 2022

Dziedzictwo kulturowe Doliny Pałaców i Ogrodów oraz możliwości jego wykorzystania dla turystyki kulturowej w ocenie turystów, mieszkańców i przedsiębiorców turystycznych

Autor: Małgorzata Pstrocka-Rak, Sylwia Dołzbłasz, Anna Grochowska, Krzysztof Janc i Andrzej Raczyk

W literaturze przedmiotu wskazuje się szereg czynników warunkujących zrównoważony rozwój turystyki kulturowej, która przynosi korzyści związane z szeroko rozumianym rozwojem społeczno-gospodarczym. Jednym z nich jest pozytywne postrzeganie walorów danego obszaru przez różnych aktorów zainteresowanych rozwojem tej formy turystyki. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wyników badań dotyczących postrzegania rozwoju turystyki kulturowej w Dolinie Pałaców i Ogrodów (w obrębie gmin Mysłakowice i Janowice Wielkie), ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego dziedzictwa wielokulturowego, przez trzy grupy respondentów: turystów, mieszkańców niezwiązanych bezpośrednio z branżą turystyczną oraz lokalnych przedsiębiorców, których ważnym źródłem dochodów są szeroko rozumiane usługi turystyczne. Podstawą badania były wywiady przeprowadzone w okresie wrzesień-październik 2020. Wyniki analiz wskazują na podobieństwo opinii wszystkich trzech badanych grup tylko odnośnie wysokiej oceny atrakcyjności głównego waloru kulturowego badanego obszaru, tj. zespołów pałacowo-parkowych. Ocena pozostałych walorów kulturowych, w tym znaczenia niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jak również innych aspektów rozwoju turystyki, różniła się już znacząco.

Tagi: