czerwiec, 2023

Rozwój turystyki kulturowej w dolinie Sázavy (Republika Czeska)

Autor: Krzysztof Piotr Kołodziejczyk

Dolina Sázavy jest jedną z osi rozwoju turystyki rozchodzących się promieniście z Pragi. Dawniej dominującą rolę odgrywały tu zjawiska trampingu i drugich domów, ale współcześnie coraz większe znaczenie zyskuje turystyka kulturowa. Celem pracy stała się więc analiza zmian w zakresie turystyki i rekreacji w dolinie Sázavy, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki kulturowej. Dla obszaru badań, za który przyjęto dolinę wraz z jej otoczeniem w zasięgu ekwidystanty 10 km od koryta rzeki, dokonano przeglądu kulturowych atrakcji turystycznych wraz z określeniem roku, kiedy zostały udostępnione do zwiedzania i form udostępnienia. Brano pod uwagę zabytki z wnętrzami otwartymi dla ruchu turystycznego oraz muzea. Dla wybranych obiektów przeanalizowano dane w zakresie frekwencji. Odnotowano wzrost liczby obiektów udostępnionych do zwiedzania z 20 w 1989 r. do 67 w 2022 r. Przed transformacją na omawianym obszarze znajdowały się pojedyncze znaczące atrakcje, z których za najważniejsze należy uznać pałac Konopiště koło Benešova i zamek Český Šternberk. Ponadto funkcjonowało tu kilka ciekawszych muzeów o długich tradycjach i trochę mniej znaczących walorów. Wśród obiektów, które otwarto po 1989 r., znalazło się kilka, które pod względem atrakcyjności i frekwencji zagroziły dominacji wyżej wymienionych. Liczba miejsc (zabytków i muzeów) dostępnych dla turystów wzrosła zwłaszcza w dolnej i środkowej części doliny.

Tagi: