Październik, 2020

Architektura baroku jako inspiracja do uczestnictwa w turystyce miejskiej (na podstawie opinii turystów o wybranych zabytkach Krakowa, Warszawy i Poznania)

Autor: Agnieszka Niezgoda and Izabela Wyszowska

Odwiedzając różne miasta, współcześni turyści poszukują nowych wrażeń i inspiracji. Wśród wielu atrakcji i ofert mogą się zagubić czy nawet zapomnieć o tradycyjnych walorach turystycznych centrów miejskich, do których należą zabytki architektury minionych epok historycznych. Celem artykułu jest próba oceny znaczenia architektury baroku w Polsce dla uczestnictwa w turystyce miejskiej i jego odzwierciedlenie w opiniach turystów. Artykuł w szczególności koncentruje się na ustaleniu świadomości odbiorców w zakresie znaczenia i rangi trzech istotnych zabytków opisywanej epoki, które wybrano dla potrzeb artykułu (kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie, pałac w Wilanowie, kościół farny w Poznaniu1). Wszystkie trzy obiekty są elementami głównych tras turystycznych miast, w których się znajdują. Na podstawie opinii zamieszczonych na portalu TripAdvisor autorki postanowiły zbadać, czy kultura i cechy baroku zostały odzwierciedlone w opiniach turystów i mogły stanowić inspirację do odwiedzenia analizowanych miejsc w trzech wybranych miastach Polski. Zastosowano metodę badawczą desk research (analizę danych zastanych). Porównując opinie na temat analizowanych zabytków, można uznać, że u osób, które podzieliły się wrażeniami na portalu TripAdvisor, najwięcej odniesień do baroku znalazło się w opiniach o kościele farnym w Poznaniu (31%), następnie o kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie (22%), a najmniej – w opiniach na temat pałacu w Wilanowie (5%). Badanie ma charakter pilotażowy, a opracowanie stanowi wstęp do dalszych pogłębionych badań jakościowych.

Tagi: