sierpień, 2019

Wioski tematyczne jako przykład innowacji w turystyce na terenie pogórniczym

Autor: Natalia Kowalska

Obszary wiejskie muszą stawić czoła postępującej dezagraryzacji, co niewątpliwie wiąże się z koniecznością dywersyfikacji źródeł dochodów ludności wiejskiej. Tereny górnicze trwale wpisały się w krajobraz wielu terenów wiejskich, często prawnie chronionych. Niekiedy szansą na ich harmonijny rozwój jest wprowadzenie funkcji turystycznych w ramach rewitalizacji. W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie jak w obliczu wyczerpywania się zasobów złóż czy restrukturyzacji tradycyjnych branż przemysłu oraz procesach […]

Czytaj dalej Wioski tematyczne jako przykład innowacji w turystyce na terenie pogórniczym Tagi:
sierpień, 2019

Państwowe zabytki architektury udostępnione do zwiedzania w Republice Czeskiej – analiza funkcjonowania

Autor: Krzysztof Piotr Kołodziejczyk

Republika Czeska jest popularną destynacją turystyki kulturowej, która rozwija się w oparciu o wyjątkowo liczne zabytki architektury. Należą one do różnych podmiotów (państwo, stowarzyszenia, wspólnoty wyznaniowe, firmy i spółki, osoby prywatne), co przekłada się na sposób ich udostępniania. W niniejszym artykule skupiono się na funkcjonowaniu obiektów zabytkowych będących własnością państwa, tzn. pozostających w zarządzie Narodowego Urzędu ds. Zabytków, ministerstw, władz wojewódzkich, gminnych lub miejskich. Zostały prześledzone […]

Czytaj dalej Państwowe zabytki architektury udostępnione do zwiedzania w Republice Czeskiej – analiza funkcjonowania Tagi:
sierpień, 2019

Przedmiot interpretacji dziedzictwa we współczesnej turystyce kulturowej – główne typy interpretowanych zasobów i wiodące treści

Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt

Opracowanie ma charakter przeglądowy i systematyczny. Jest ono adresowane do osób realizujących zadania powiązane z interpretacją dziedzictwa w kontekście turystyki: opracowujących programy wycieczek kulturowych i pobytów tematycznych, zarządzających tematyzowanymi na dziedzictwo systemami eksploatacji turystycznej, jak szlaki, trasy tematyczne, systemy lojalnościowe i aplikacje oraz do samych interpretatorów. Celem Autora jest prezentacja tematycznych obszarów współczesnej interpretacji oraz wymiarów i rodzajów świadectw dziedzictwa, które tworzą ich przedmiot w kontekście współczesnych potrzeb […]

Czytaj dalej Przedmiot interpretacji dziedzictwa we współczesnej turystyce kulturowej – główne typy interpretowanych zasobów i wiodące treści Tagi:
sierpień, 2019

Wołoskie tradycje pasterskie Beskidu Małego jako podstawa kreowania liniowego produktu w ramach turystyki kulturowej

Autor: Janusz Łach

Celem artykułu jest ukazanie dziedzictwa kulturowego gospodarki pastersko-rolnej w strukturze krajobrazowej Beskidu Małego. Dziedzictwa stanowiącego istotny i jeszcze niewykorzystany, potencjał dla rozwoju turystyki kulturowej Pasma Karpat Polskich w typie liniowego produktu turystycznego. Zasobne walory przyrodnicze i kulturowe mało znanego regionu jakim jest Beskid Mały klasyfikują go do szczególnie atrakcyjnych turystycznie obszarów Karpat Zachodnich. Dostrzeżenie rolno-pasterskich (polaniarskich) walorów krajobrazowo-kulturowych ulegających obecnie zanikowi […]

Czytaj dalej Wołoskie tradycje pasterskie Beskidu Małego jako podstawa kreowania liniowego produktu w ramach turystyki kulturowej Tagi:
sierpień, 2019

Kłopotliwa materialność dziedzictwa przyszłości

Autor: Monika Stobiecka

Obecny „kryzys akumulacji” (heritigization) proklamowany przede wszystkim przez anglosaskich badaczy dziedzictwa (Harrison, DeSilvey, Holtorf) idzie w sukurs z dyskutowanymi w akademii nowymi formami dziedzictwa, które miałyby się stać schedą po naszym (tj. współczesnym) życiu na ziemi. Z jednej strony mówi się o powszechnej digitalizacji dziedzictwa w razie zniszczeń wywołanych terroryzmem bądź naturalnymi klęskami, z drugiej zaś strony nieśmiało dowartościowuje się „problematyczne”, trudne dziedzictwo (unruly heritage) jak […]

Czytaj dalej Kłopotliwa materialność dziedzictwa przyszłości Tagi:
czerwiec, 2019

Zarys dziejów interpretacji dziedzictwa w turystyce i propozycja ich systematyki

Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt

Opracowanie o charakterze przeglądowym i systematycznym jest adresowane do wykładowców turystyki i nauk o kulturze i religii, opracowujących i realizujących programy dydaktyczne oraz do interpretatorów dziedzictwa. Celem autora jest ułatwienie im zrozumienia historycznych kontekstów i kulturowych oraz społecznych uwarunkowań turystycznej interpretacji dziedzictwa. W prezentacji historycznego rozwoju interpretacji dziedzictwa w turystyce autor rysuje kontekst pojawiania się jej ważniejszych metod i technik. Następnie podejmuje próbę usystematyzowania jej głównych założeń i podejść. Artykuł jest […]

Czytaj dalej Zarys dziejów interpretacji dziedzictwa w turystyce i propozycja ich systematyki Tagi:
czerwiec, 2019

Rola turystyki w zachowaniu dziedzictwa przemysłu naftowego w Polskich Karpatach

Autor: Zygmunt Kruczek

Najstarsze na świecie zagłębie naftowe w polskich Karpatach kończy swoją działalność produkcyjną. Dawne kopalnie i destylarnie stały się zabytkami techniki, wiele obiektów wymaga rekultywacji. Szansą na ocalenie dziedzictwa przemysłowego i ochronę środowiska naturalnego jest turystyka przemysłowa. W artykule wskazano na tradycje górnictwa i przemysłu naftowego w polskich Karpatach, a jego dziedzictwo oceniono w kategoriach atrakcji turystycznych. Autor koncentruje się na możliwościach wykorzystania szlaków naftowych w  rewitalizacji zabytków przemysłu […]

Czytaj dalej Rola turystyki w zachowaniu dziedzictwa przemysłu naftowego w Polskich Karpatach Tagi:
czerwiec, 2019

Dziedzictwo uznane – wpis na Listę UNESCO a atrakcyjność turystyczna (na przykładzie Tarnowskich Gór)

Autor: Joanna Ziarkowska

W lipcu 2017 roku obradujący w Krakowie Komitet Światowego Dziedzictwa podjął decyzję o zamieszczeniu na Liście UNESCO pogórniczych zabytków w Tarnowskich Górach. Wpis obejmuje kopalnię rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi, łącznie 28 obiektów w Tarnowskich Górach, Zbrosławicach i Bytomiu. Najbardziej znane z nich to Zabytkowa Kopalnia Srebra i Sztolnia Czarnego Pstrąga.Zamieszczenie danego dobra na Liście UNESCO jest z reguły traktowane w kategoriach dużego atutu […]

Czytaj dalej Dziedzictwo uznane – wpis na Listę UNESCO a atrakcyjność turystyczna (na przykładzie Tarnowskich Gór) Tagi:
czerwiec, 2019

Dziedzictwo niewolnictwa w Afryce Zachodniej – przedmiot ochrony UNESCO i produkt turystyczny

Autor: Ada Górna and Krzysztof Górny

Epoka kolonialna odcisnęła trwałe piętno na Afryce Zachodniej i jej współczesnych stosunkach z Europą. Pośród wielu negatywnych aspektów europejskiego podboju kontynentu afrykańskiego tematem szczególnie trudnym jest niewolnictwo. Jego dziedzictwo staje się współcześnie częstym przedmiotem ochrony, zarówno ze strony państw afrykańskich, jak również UNESCO, które na swoją Listę Światowego Dziedzictwa wpisuje materialne obiekty związane z transatlantyckim handlem ludźmi. Wraz z podejmowaniem ochrony tego […]

Czytaj dalej Dziedzictwo niewolnictwa w Afryce Zachodniej – przedmiot ochrony UNESCO i produkt turystyczny Tagi:
czerwiec, 2019

Nowa Huta na szlakach kulturowych

Autor: Jarosław Klaś

Przez Nową Hutę przebiegają dwadzieścia cztery szlak kulturowe, które obejmują różnorodne dziedzictwo kulturowe wschodniej części Krakowa. Celem artykułu jest zebranie dostępnych podstawowych informacji na temat tych szlaków, ich analiza i dokonanie oceny obecności Nowej Huty na szlakach kulturowych. Zakres artykułu obejmuje: informacje ogóle o szlakach, typologię i tematykę szlaków, identyfikację i opis miejsc na szlakach, oznakowanie w przestrzeni materialnej i wirtualnej szlaków, analizę zarządzających szlakami, […]

Czytaj dalej Nowa Huta na szlakach kulturowych Tagi:
czerwiec, 2019

Zapomniane dziedzictwo – szlakiem siemianowickich ewangelików

Autor: Martyna Elżbieta Pilarska

Turystyka kulturowa jest dziś dziedziną rozkwitającą. Poprzez szereg rozmaitych form podejmuje działania na rzecz promocji dziedzictwa kulturowego, przybliżając to co było niegdyś domeną specjalistów – historyków sztuki, muzealników, artystów i pasjonatów – odbiorcy należącemu do społeczności lokalnej, narodowej a nawet odbiorcy międzynarodowemu. Niewątpliwie Śląsk jest miejscem, które odkrywa przed miłośnikami kulturowych szlaków możliwość spotkania z historyczną opowieścią, której echa rozbrzmiewają w bryłach architektury sakralnej, poprzemysłowej […]

Czytaj dalej Zapomniane dziedzictwo – szlakiem siemianowickich ewangelików Tagi:
czerwiec, 2019

Zapomniane dziedzictwo? Ślady protestantyzmu w wielokulturowej przestrzeni Podlasia i ich wykorzystanie w internetowej promocji turystycznej na poziomie regionalnym i lokalnym

Autor: Tomasz Grzyb

Obszary niejednolite pod względem kulturowym dzięki swojemu zróżnicowaniu bywają postrzegane jako atrakcyjne turystycznie. Takim regionem niewątpliwie jest Podlasie, pełniące od stuleci funkcję pogranicza o charakterze religijnym, etnicznym, językowym, politycznym czy wręcz cywilizacyjnym. W fizjonomii podlaskiego krajobrazu pogranicza szczególnie dostrzegalny – a zarazem uznany za atrakcyjny pod kątem turystyki – jest wpływ dziedzictwa prawosławnego (bez rozróżnienia stricte etnicznego), litewskiego, tatarskiego czy żydowskiego. Ślady kultury protestanckiej cieszą się zdecydowanie […]

Czytaj dalej Zapomniane dziedzictwo? Ślady protestantyzmu w wielokulturowej przestrzeni Podlasia i ich wykorzystanie w internetowej promocji turystycznej na poziomie regionalnym i lokalnym Tagi:
czerwiec, 2019

Nieczynne cmentarze protestanckie: kłopotliwe dziedzictwo czy niewykorzystany potencjał turystyczny?

Autor: Joanna Wałkowska

Tekst porusza problematykę nieczynnych cmentarzy protestanckich, występujących licznie na terenie zachodniej Polski. Interesują mnie przede wszystkim niewielkie cmentarze, znajdujące się we wsiach i małych miasteczkach, poza głównymi szlakami turystycznymi. Postrzegane są one zwykle jako dziedzictwo kłopotliwe, któremu trudno jest zapewnić odpowiednią ochronę, ze względu na ogromną skalę występowania i niechętny stosunek do niego dużej części społeczeństwa polskiego. W artykule poruszam problematykę terminologii, odnosząc się […]

Czytaj dalej Nieczynne cmentarze protestanckie: kłopotliwe dziedzictwo czy niewykorzystany potencjał turystyczny? Tagi:
kwiecień, 2019

Perspektywy wykorzystania rolnictwa miejskiego jako nowej formy turystyki miejskiej – przykład Singapuru

Autor: Ada Górna and Krzysztof Górny

Singapur to miasto-państwo, a zarazem jeden z najlepiej rozwiniętych regionów świata. Pośród najpoważniejszych problemów z jakimi borykają się jego mieszkańcy należy wymienić bardzo ograniczoną przestrzeń. W takich warunkach do minimum zredukowano obszary przeznaczone pod uprawę. Pomimo tego, istnieją w mieście nieliczne farmy, których produkcja zaspokaja około 5% wewnętrznego popytu na żywność. Ponieważ jednak presja by zabudowywać każde wolne przestrzenie rośnie, farmy te by przetrwać zdecydowały się na dywersyfikację źródeł […]

Czytaj dalej Perspektywy wykorzystania rolnictwa miejskiego jako nowej formy turystyki miejskiej – przykład Singapuru Tagi:
kwiecień, 2019

Szlak Kopernikowski – zapomniany turystyczny klasyk

Autor: Dariusz Karczewski and Joanna Karczewska

Szlak Kopernikowski wytyczony został z okazji przypadającego w 1973 roku jubileuszu pięćsetlecia urodzin Mikołaja Kopernika. Początkowo był on bardzo dobrze zagospodarowany i oznakowany, cieszył się też dużą popularnością, zwłaszcza wśród młodych turystów. Obecnie, mimo że przebiega przez tereny o dużych walorach kulturowych i przyrodniczych, jest stosunkowo mało znany. Jego oznakowanie i wyposażenie w bazę informacji turystycznej w sposób planowy i jednolity przeprowadzono tylko na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W niniejszym artykule […]

Czytaj dalej Szlak Kopernikowski – zapomniany turystyczny klasyk Tagi:
kwiecień, 2019

Pamiątka z podróży – artefakt czy bezwartościowy śmieć? O kulturotwórczej roli pamiątki z podróży

Autor: Aleksandra Niemczyńska

W poniższym artykule zaproponowane zostaje spojrzenie na pamiątkę z podróży nie tylko z perspektywy jej miejsca na rynku, ale przede wszystkim czyni z niej obiekt pogłębionej analizy kulturoznawczej. Autorka, posługując się wynikami własnych badań kwestionariuszowych, stara się zgłębić mechanizmy kierujące turystów do posiadania takich przedmiotów, a także przygląda się bliżej licznym aspektom samych pamiątek. Postawione zostają pytania o wartość pamiątki, jej unikatowość, autentyczność oraz o to, na jakiej podstawie wyznaczane […]

Czytaj dalej Pamiątka z podróży – artefakt czy bezwartościowy śmieć? O kulturotwórczej roli pamiątki z podróży Tagi:
kwiecień, 2019

Literackie obrazy Barcelony a doświadczenia turystów

Autor: Aleksandra Korpysz

Niniejszy artykuł dotyczy relacji między miastem, jego literackimi obrazami a turystyką, co zobrazowane zostało na przykładzie Barcelony. W kontekście turystyki literackiej autorka wskazuje, na podstawie przeglądu literatury pięknej, cytaty odnoszące się do miasta, uzupełnia je informacjami pochodzącymi z innych źródeł oraz z własnych doświadczeń. Istotną częścią tekstu jest określenie, w jaki sposób powiązanie turystyki z lekturą wpływa na doświadczenia odwiedzającego, który trafia do miasta znanego wcześniej z literatury. Pobocznym wątkiem opracowania […]

Czytaj dalej Literackie obrazy Barcelony a doświadczenia turystów Tagi:
kwiecień, 2019

Postawy Polaków wobec norm społecznych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i ich wpływ na turystykę

Autor: Przemysław Trykowski and Katarzyna Podhorodecka

Niniejszy artykuł opisuje wyniki pracy magisterskiej dotyczącej wpływu norm społecznych obowiązujących w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) na ruch turystyczny Polaków do tego kraju. W artykule dokonano analizy struktury i wielkości międzynarodowego ruchu turystycznego oraz charakterystyki ruchu turystycznego z Polski. Przedstawiono charakterystykę norm społecznych w ZEA oraz powiązany z nim system prawny. Ukazano również wyniki badań ankietowych dotyczących postaw Polaków wobec norm społecznych obowiązujących w ZEA. Celem […]

Czytaj dalej Postawy Polaków wobec norm społecznych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i ich wpływ na turystykę Tagi:
kwiecień, 2019

Od faktów do emocji. Turystyka kulturowa wobec technologii Web 5.0

Autor: Michał Koskowski

Niniejszy artykuł przeglądowy podejmuje tematykę szans i zagrożeń dla turystyki kulturowej w związku z rozwojem technologii cyfrowych i informacyjnych (information and communication technologies, ICT). Przykłady z Polski i ze Świata pokazują w jaki sposób digitalizacja oferty kulturalnej otwiera nowe możliwości kształtowania doświadczeń turystów. Technologie ICT służą dziś zarówno badaczom kultury, jak i turystom, zaś w przyszłości, ograniczając konieczność zmiany miejsca pobytu, mogą one stanowić remedium […]

Czytaj dalej Od faktów do emocji. Turystyka kulturowa wobec technologii Web 5.0 Tagi:
kwiecień, 2019

Muzea w Egipcie w opinii użytkowników portalu TripAdvisor

Autor: Natalia Łukasiewicz

Turystyka muzealna jako forma turystyki kulturowej staje się coraz bardziej popularnym zjawiskiem. Muzealnicy dokładają wszelkich starań, aby podnieść atrakcyjność ekspozycji i rozszerzać ofertę turystyczną. Ponadto jednym z zadań muzeów jest przechowywanie i udostępnianie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Niniejszy artykuł przedstawia muzea znajdujące się w Egipcie, kraju o bogatej, wciąż jeszcze odkrywanej historii. Głównym celem jest przedstawienie atrakcyjności turystycznej muzeów w Egipcie, […]

Czytaj dalej Muzea w Egipcie w opinii użytkowników portalu TripAdvisor Tagi:
Luty, 2019

Pozostałości kultury materialnej starożytnych Greków na Półwyspie Iberyjskim. Propozycja szlaku muzealnego

Autor: Bartłomiej Walkowski

Grecka kultura materialna docierała na Półwysep Iberyjski już od IX w., a sami Hellenowie osiedli się na jego terenie, choć w ograniczonym stopniu, w VI w. p.n.e. Ta działalność handlowa i osadnicza pozostawiła po sobie wiele materialnych śladów odkrywanych i zabezpieczanych przez archeologów. Dzięki temu placówki muzealne Hiszpanii i Portugalii umożliwiają dziś turyście muzealnemu, przebywającemu na drugim końcu Morza Śródziemnego, zapoznanie się z grecką kulturą materialną. Zadanie to ułatwi zaproponowany […]

Czytaj dalej Pozostałości kultury materialnej starożytnych Greków na Półwyspie Iberyjskim. Propozycja szlaku muzealnego Tagi:
Luty, 2019

Großpolnische Adlige in Spanien und Portugal des 19. Jahrhunderts. Athanasius Graf Raczyński und Hugo Graf Radoliński

Autor: Kamila Kłudkiewicz

Die großpolnischen Adligen sind im 19. Jahrhundert selten nach Spanien und Portugal gereist. Atanazy Raczyński und Hugo Radoliński haben die Iberische Halbinsel wegen ihrer diplomatischen Pflichten besucht. Raczyński war als Gesandter des Königreichs Preußen zuerst in Portugal (in den Jahren 1842–1848), dann in Spanien tätig (1848–1852). Hugo Radoliński war Gesandschaftssekretär des Deutschen Kaiserreichs in Madrid (ab April bis September 1874). […]

Czytaj dalej Großpolnische Adlige in Spanien und Portugal des 19. Jahrhunderts. Athanasius Graf Raczyński und Hugo Graf Radoliński Tagi: