Luty, 2020

Keep Portland weird – wokół tematu migracji i zjawiska gentryfikacji na przykładzie stanu Oregon (USA). Tropy kulturowe, marginalia literackie, strategie adaptacyjne w kontekście doświadczeń codziennych

Autor: Anna Maria Reglińska-Jemioł

Celem artykułu jest przybliżenie zjawiska odrębności miejsca, atmosfery, kultury literackiej, a przede wszystkim oglądu nietypowych wyborów mieszkańców związanych ze stylem życia w aglomeracji Portland w stanie Oregon. Obszar aglomeracji Portland wyróżnia wysoki procent migracji przychodzących, co ma wyraźne odzwierciedlenie w codziennych praktykach wspólnot sąsiedzkich regionu (rozrost miejskich peryferii i podporządkowany temu nowy rytm miasta). W minionych dekadach proces ten wyraźniej niż obecnie […]

Czytaj dalej Keep Portland weird – wokół tematu migracji i zjawiska gentryfikacji na przykładzie stanu Oregon (USA). Tropy kulturowe, marginalia literackie, strategie adaptacyjne w kontekście doświadczeń codziennych Tagi:
Grudzień, 2019

Odkrywając na nowo, odkrywając inaczej. Dziedzictwo kulturowe w kontekście turystyki na przykładzie współczesnego pasterstwa w Beskidzie Śląskim

Autor: Kinga Maria Czerwińska

Turystyka kulturowa rozwija się, czerpiąc z zasobów materialnego i niematerialnego dziedzictwa. Proces ten warunkują liczne czynniki, których rezultatem jest konkretny produkt, konstruowany na bazie wybranych elementów dziedzictwa danego miejsca, nie zaś na rekonstrukcji dziedzictwa ujmowanego całościowo. Fragmentom rzeczywistości, wybranym nierzadko arbitralnie, o walorach przyrodniczych czy kulturowych, atrakcyjnym dla potencjalnego turysty – nadaje się symboliczne znaczenie. Z kolei, na bazie tych elementów, buduje się różnego rodzaju […]

Czytaj dalej Odkrywając na nowo, odkrywając inaczej. Dziedzictwo kulturowe w kontekście turystyki na przykładzie współczesnego pasterstwa w Beskidzie Śląskim Tagi:
Grudzień, 2019

Wykorzystanie nowych technologii cyfrowych w ramach ekspozycji przyrodniczych funkcjonujących w polskich parkach narodowych

Autor: Anna Maria Kolasińska

Zmiany we współczesnym świecie związane z rozwojem technologicznym, a także cyfryzacją społeczeństwa, wymagają od wielu instytucji i podmiotów gospodarczych związanych z turystyką dostosowania się do nowych oczekiwań odbiorców. Przemianom tym podlegają także placówki muzealne i centra muzealno-edukacyjne, funkcjonujące w polskich parkach narodowych, które chcąc nadążyć za wymaganiami współczesnych turystów modernizują swoje ekspozycje, wykorzystując w tym celu narzędzia cyfrowe i innowacje technologiczne. Celem artykułu jest ukazanie zmian zachodzących […]

Czytaj dalej Wykorzystanie nowych technologii cyfrowych w ramach ekspozycji przyrodniczych funkcjonujących w polskich parkach narodowych Tagi:
Grudzień, 2019

Questing w Małopolsce – droga do odczytania genius loci?

Autor: Witold Warcholik

Dzięki genius loci przestrzeń, wobec której na co dzień mieszkaniec lub turysta są obojętni, może zostać dostrzeżona. Dotyczy to zarówno rozległego obszaru, np. regionu turystycznego, miasta z dziesiątkami muzeów i galerii, jego dzielnicy z funkcją uzdrowiskową, jak i małej miejscowości, która utraciła prawa miejskie, pozostałości wysiedlonej wsi, czy też przydrożnej kapliczki. W przypadku miasta rolę czynnika ułatwiającego odkrycie ducha miejsca mogą potencjalnie stanowić szlaki questingowe, w założeniach teoretycznych tworzone głównie […]

Czytaj dalej Questing w Małopolsce – droga do odczytania genius loci? Tagi:
Grudzień, 2019

Planowany rozwój polskich dróg wodnych zagrożeniem dla kulturowych usług rzek

Autor: Krzysztof Kasprzak and Beata Raszka

Doliny rzek z ich ogromną zmiennością przyrodniczo-kulturową stanowią unikatowy typ krajobrazu, wymagający szczególnej ochrony. Wykorzystanie właściwości przyrodniczych i wartości gospodarczych rzek związane jest z zachowaniem świadczonych przez nie usług zaopatrzeniowych, regulacyjnych, wspomagających i kulturowych, co ściśle uzależni one jest od prowadzonej ochrony ekosystemów i krajobrazów rzecznych w warunkach istniejącego i przyszłego zagospodarowania. W warunkach naszego kraju dotyczy to zwłaszcza planowanego zagospodarowania rzek dla potrzeb śródlądowego transportu wodnego. […]

Czytaj dalej Planowany rozwój polskich dróg wodnych zagrożeniem dla kulturowych usług rzek Tagi:
Grudzień, 2019

Interpretacja dziedzictwa we współczesnej turystyce kulturowej. Cele i założenia, poziomy i wymiary programów, rodzaje podejmowanych działań

Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt

Artykuł jest kontynuacją serii analiz poświęconych interpretacji dziedzictwa w turystyce kulturowej. Po dwóch poprzednich, odnoszących się do jej dziejów i obszarów oraz wymiarów dziedzictwa najczęściej będących jej przedmiotem, ten tekst skupia się na samych działaniach interpretacyjnych i ma charakter systematyczny. We wprowadzeniu prezentowany jest rozwój badań nad interpretacją dziedzictwa przez ostatnie 60 lat, przy czym zostają wskazane zostają ich główne ośrodki i środowiska, autorzy oraz najważniejsze podejmowane […]

Czytaj dalej Interpretacja dziedzictwa we współczesnej turystyce kulturowej. Cele i założenia, poziomy i wymiary programów, rodzaje podejmowanych działań Tagi:
Październik, 2019

Architurystyka (Turystyka architektoniczna): w poszukiwaniu „spektakularnych” obiektów

Autor: Natalia Bursiewicz

Turystyka architektoniczna staje się rokrocznie coraz bardziej popularna. W konsekwencji wychodzi poza wąski krąg zainteresowanych nią osób, trafiając powoli do masowego odbiorcy. Wraz z powiększającą się ilością wydarzeń promujących architekturę współczesną i jej twórców, a także przybliżających architekturę historyczną, rośnie świadomość estetyczna i architektoniczna. Architektura zaczyna być zatem traktowana jako monumentalne dzieło sztuki, z którym warto osobiście się zapoznać. W artykule podano definicję architurystyki […]

Czytaj dalej Architurystyka (Turystyka architektoniczna): w poszukiwaniu „spektakularnych” obiektów Tagi:
Październik, 2019

Mroczna turystyka w obliczu wyzwań ponowoczesności na przykładzie Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia

Autor: Anna Duda

W 1996 r. John Lennon oraz Malcolm Foley po raz pierwszy posłużyli się pojęciem dark tourism (mroczna turystyka). Od tego czasu powstało wiele monografii oraz artykułów poruszających tematykę podróży do miejsc pokatastrofalnych. W Polsce, w pierwszej części monografii „Współczesne formy turystyki kulturowej” ukazał się tekst Sławoja Tanasia nakreślający zjawisko tanatoturystyki. Przedstawiony został kontekst historyczny podróży do miejsc związanych ze śmiercią oraz różne odmiany turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki cmentarnej. Celem […]

Czytaj dalej Mroczna turystyka w obliczu wyzwań ponowoczesności na przykładzie Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia Tagi:
Październik, 2019

Slumming czyli oglądanie obrazów codziennego życia – przykład Kibery (Kenia)

Autor: Aleksandra Gutowska

Celem artykułu jest przedstawienie zjawiska wycieczek po slumsach miast krajów tzw. Globalnego Południa, które od początku lat 90-tych XX wieku stają się coraz bardziej popularne wśród osób odwiedzających, pochodzących w szczególności z krajów tzw. Globalnej Północy na przykładzie wycieczek po Kiberze, w Kenii. W latach 2014-2016 prowadziłam badania etnograficzne, których celem był antropologiczny opis doświadczenia wycieczki po Kiberze, organizowanej przez jej mieszkańców, jako przestrzeni negocjacji znaczeń […]

Czytaj dalej Slumming czyli oglądanie obrazów codziennego życia – przykład Kibery (Kenia) Tagi:
Październik, 2019

Kulinaria w turystyce rekonstrukcji historycznej

Autor: Magdalena Tomaszewska-Bolałek

Rynek turystyczny ulega dynamicznym zmianom. Ze względu na rozwój turystyki historycznej i kulinarnej na znaczeniu zyskują działania z zakresu kulinarnej rekonstrukcji historycznej. Odtwórstwo kulinariów pozawala w multisensoryczny sposób obcować z dawną kulturą, co wpisuje się w obecne trendy w turystyce. Kulinarne pokazy, warsztaty, degustacje coraz częściej są elementem programów imprez naukowo-edukacyjnych. W artykule przedstawiono wybrane przykłady działań z zakresu kulinarnego odtwórstwa ze świata i Polski oraz zwrócono uwagę na ich […]

Czytaj dalej Kulinaria w turystyce rekonstrukcji historycznej Tagi:
Październik, 2019

Zrównoważona turystyka miejska w kontekście turystyki kulturowej

Autor: Anna Królikowska-Tomczak and Aleksandra Machnik

Współczesna turystyka miejska charakteryzuje się bardzo dużą dynamiką rozwoju, co dla wielu obszarów docelowych turystyki stanowi szansę rozwoju funkcji turystycznej i osiągania korzyści zarówno dla mieszkańców, jak i turystów, podczas gdy w innych destynacjach staje się zarzewiem konfliktu na linii turyści – społeczność lokalna. Antycypowaniu zagrożeń rozwoju turystyki miejskiej może sprzyjać koncepcja zrównoważonego rozwoju turystyki – poddawana w literaturze szerokiej dyskusji, […]

Czytaj dalej Zrównoważona turystyka miejska w kontekście turystyki kulturowej Tagi:
Październik, 2019

Zrównoważona turystyka miejska jako nowe, niezbędne podejście do rozwoju turystyki kulturowej. Przykład Torunia

Autor: Alicja Lewandowska and Justyna Chodkowska-Miszczuk

Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie koncepcji zrównoważonej turystyki miejskiej w kontekście wzbogaconej m.in. o aspekt ekologiczny turystyki kulturowej. Autorki zadecydowały, że obszarem badawczym będzie miasto Toruń, a dokładniej jego ścisłe centrum. Ze  względu na wielkość jednostki osadniczej, położenie geograficzne, podejmowane przez władze samorządowe inicjatywy związane z ideą rozwoju zrównoważonego oraz dziedzictwo kulturowe; miasto stało się wręcz wzorcowym obszarem badawczym. Badanie terenowe przeprowadzone w centrum miasta pozwoliło […]

Czytaj dalej Zrównoważona turystyka miejska jako nowe, niezbędne podejście do rozwoju turystyki kulturowej. Przykład Torunia Tagi:
Październik, 2019

Street food w aspekcie turystyki kulinarnej na przykładzie Tajlandii

Autor: Anna Fabisiak, Aleksandra Grzymała and Mariusz Jaworski

Praca dotyczy zjawiska street food jako nieodłącznego elementu turystyki kulinarnej na przykładzie Tajlandii. Wskazano w niej związek między turystyką a gastronomią oraz poruszono kwestie znaczenia żywności w odniesieniu do motywacji turystów. Scharakteryzowano też zjawisko street food oraz różnorodne aspekty z nim związane. Publikacja zawiera wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych wśród turystów, którzy byli w Tajlandii i spożywali produkty street food. Street food jest w tym kraju postrzegany przez nich jako nieodzowny element poznania tego kraju, a w szczególności […]

Czytaj dalej Street food w aspekcie turystyki kulinarnej na przykładzie Tajlandii Tagi:
Sierpień, 2019

Wioski tematyczne jako przykład innowacji w turystyce na terenie pogórniczym

Autor: Natalia Kowalska

Obszary wiejskie muszą stawić czoła postępującej dezagraryzacji, co niewątpliwie wiąże się z koniecznością dywersyfikacji źródeł dochodów ludności wiejskiej. Tereny górnicze trwale wpisały się w krajobraz wielu terenów wiejskich, często prawnie chronionych. Niekiedy szansą na ich harmonijny rozwój jest wprowadzenie funkcji turystycznych w ramach rewitalizacji. W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie jak w obliczu wyczerpywania się zasobów złóż czy restrukturyzacji tradycyjnych branż przemysłu […]

Czytaj dalej Wioski tematyczne jako przykład innowacji w turystyce na terenie pogórniczym Tagi:
Sierpień, 2019

Państwowe zabytki architektury udostępnione do zwiedzania w Republice Czeskiej – analiza funkcjonowania

Autor: Krzysztof Piotr Kołodziejczyk

Republika Czeska jest popularną destynacją turystyki kulturowej, która rozwija się w oparciu o wyjątkowo liczne zabytki architektury. Należą one do różnych podmiotów (państwo, stowarzyszenia, wspólnoty wyznaniowe, firmy i spółki, osoby prywatne), co przekłada się na sposób ich udostępniania. W niniejszym artykule skupiono się na funkcjonowaniu obiektów zabytkowych będących własnością państwa, tzn. pozostających w zarządzie Narodowego Urzędu ds. Zabytków, ministerstw, władz wojewódzkich, gminnych lub miejskich. Zostały […]

Czytaj dalej Państwowe zabytki architektury udostępnione do zwiedzania w Republice Czeskiej – analiza funkcjonowania Tagi:
Sierpień, 2019

Przedmiot interpretacji dziedzictwa we współczesnej turystyce kulturowej – główne typy interpretowanych zasobów i wiodące treści

Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt

Opracowanie ma charakter przeglądowy i systematyczny. Jest ono adresowane do osób realizujących zadania powiązane z interpretacją dziedzictwa w kontekście turystyki: opracowujących programy wycieczek kulturowych i pobytów tematycznych, zarządzających tematyzowanymi na dziedzictwo systemami eksploatacji turystycznej, jak szlaki, trasy tematyczne, systemy lojalnościowe i aplikacje oraz do samych interpretatorów. Celem Autora jest prezentacja tematycznych obszarów współczesnej interpretacji oraz wymiarów i rodzajów świadectw dziedzictwa, które tworzą ich przedmiot w kontekście współczesnych […]

Czytaj dalej Przedmiot interpretacji dziedzictwa we współczesnej turystyce kulturowej – główne typy interpretowanych zasobów i wiodące treści Tagi:
Sierpień, 2019

Wołoskie tradycje pasterskie Beskidu Małego jako podstawa kreowania liniowego produktu w ramach turystyki kulturowej

Autor: Janusz Łach

Celem artykułu jest ukazanie dziedzictwa kulturowego gospodarki pastersko-rolnej w strukturze krajobrazowej Beskidu Małego. Dziedzictwa stanowiącego istotny i jeszcze niewykorzystany, potencjał dla rozwoju turystyki kulturowej Pasma Karpat Polskich w typie liniowego produktu turystycznego. Zasobne walory przyrodnicze i kulturowe mało znanego regionu jakim jest Beskid Mały klasyfikują go do szczególnie atrakcyjnych turystycznie obszarów Karpat Zachodnich. Dostrzeżenie rolno-pasterskich (polaniarskich) walorów krajobrazowo-kulturowych ulegających obecnie […]

Czytaj dalej Wołoskie tradycje pasterskie Beskidu Małego jako podstawa kreowania liniowego produktu w ramach turystyki kulturowej Tagi:
Sierpień, 2019

Kłopotliwa materialność dziedzictwa przyszłości

Autor: Monika Stobiecka

Obecny „kryzys akumulacji” (heritigization) proklamowany przede wszystkim przez anglosaskich badaczy dziedzictwa (Harrison, DeSilvey, Holtorf) idzie w sukurs z dyskutowanymi w akademii nowymi formami dziedzictwa, które miałyby się stać schedą po naszym (tj. współczesnym) życiu na ziemi. Z jednej strony mówi się o powszechnej digitalizacji dziedzictwa w razie zniszczeń wywołanych terroryzmem bądź naturalnymi klęskami, z drugiej zaś strony nieśmiało dowartościowuje się „problematyczne”, trudne dziedzictwo (unruly heritage) jak […]

Czytaj dalej Kłopotliwa materialność dziedzictwa przyszłości Tagi:
Czerwiec, 2019

Zarys dziejów interpretacji dziedzictwa w turystyce i propozycja ich systematyki

Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt

Opracowanie o charakterze przeglądowym i systematycznym jest adresowane do wykładowców turystyki i nauk o kulturze i religii, opracowujących i realizujących programy dydaktyczne oraz do interpretatorów dziedzictwa. Celem autora jest ułatwienie im zrozumienia historycznych kontekstów i kulturowych oraz społecznych uwarunkowań turystycznej interpretacji dziedzictwa. W prezentacji historycznego rozwoju interpretacji dziedzictwa w turystyce autor rysuje kontekst pojawiania się jej ważniejszych metod i technik. Następnie podejmuje próbę usystematyzowania jej głównych założeń i podejść. Artykuł […]

Czytaj dalej Zarys dziejów interpretacji dziedzictwa w turystyce i propozycja ich systematyki Tagi:
Czerwiec, 2019

Rola turystyki w zachowaniu dziedzictwa przemysłu naftowego w Polskich Karpatach

Autor: Zygmunt Kruczek

Najstarsze na świecie zagłębie naftowe w polskich Karpatach kończy swoją działalność produkcyjną. Dawne kopalnie i destylarnie stały się zabytkami techniki, wiele obiektów wymaga rekultywacji. Szansą na ocalenie dziedzictwa przemysłowego i ochronę środowiska naturalnego jest turystyka przemysłowa. W artykule wskazano na tradycje górnictwa i przemysłu naftowego w polskich Karpatach, a jego dziedzictwo oceniono w kategoriach atrakcji turystycznych. Autor koncentruje się na możliwościach wykorzystania szlaków naftowych w  rewitalizacji zabytków przemysłu […]

Czytaj dalej Rola turystyki w zachowaniu dziedzictwa przemysłu naftowego w Polskich Karpatach Tagi:
Czerwiec, 2019

Dziedzictwo uznane – wpis na Listę UNESCO a atrakcyjność turystyczna (na przykładzie Tarnowskich Gór)

Autor: Joanna Ziarkowska

W lipcu 2017 roku obradujący w Krakowie Komitet Światowego Dziedzictwa podjął decyzję o zamieszczeniu na Liście UNESCO pogórniczych zabytków w Tarnowskich Górach. Wpis obejmuje kopalnię rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi, łącznie 28 obiektów w Tarnowskich Górach, Zbrosławicach i Bytomiu. Najbardziej znane z nich to Zabytkowa Kopalnia Srebra i Sztolnia Czarnego Pstrąga.Zamieszczenie danego dobra na Liście UNESCO jest z reguły traktowane w kategoriach dużego atutu […]

Czytaj dalej Dziedzictwo uznane – wpis na Listę UNESCO a atrakcyjność turystyczna (na przykładzie Tarnowskich Gór) Tagi:
Czerwiec, 2019

Dziedzictwo niewolnictwa w Afryce Zachodniej – przedmiot ochrony UNESCO i produkt turystyczny

Autor: Ada Górna and Krzysztof Górny

Epoka kolonialna odcisnęła trwałe piętno na Afryce Zachodniej i jej współczesnych stosunkach z Europą. Pośród wielu negatywnych aspektów europejskiego podboju kontynentu afrykańskiego tematem szczególnie trudnym jest niewolnictwo. Jego dziedzictwo staje się współcześnie częstym przedmiotem ochrony, zarówno ze strony państw afrykańskich, jak również UNESCO, które na swoją Listę Światowego Dziedzictwa wpisuje materialne obiekty związane z transatlantyckim handlem ludźmi. Wraz z podejmowaniem ochrony tego […]

Czytaj dalej Dziedzictwo niewolnictwa w Afryce Zachodniej – przedmiot ochrony UNESCO i produkt turystyczny Tagi: