marzec, 2022

Pytanie 98: Jak region/regiony mogą kształtować turystykę kulturową?

Autor: Piotr Kociszewski, Paweł Plichta, Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka, Marcin Gorączko i Armin Mikos von Rohrscheidt

Pojęcie „region” w dyskusji naukowej cechuje „nieostrość jego pojmowania” [por. Mazurski 2009]. Jest ono wieloznaczne także z tego powodu, iż używają go i definiują dla swoich potrzeb badawczych przedstawiciele wielu dyscyplin. Zapraszamy do interdyscyplinarnej dyskusji nad tematyką regionu / regionów, zawężonej wszakże do kontekstu turystyki kulturowej. Armin Mikos von Rohrscheidt [2008, s. 166; szerzej: 2009, s. 72-75] wskazuje, że „granice regionów wyodrębnionych najczęściej dla potrzeb masowej turystyki rekreacyjnej, nie pokrywają się na przykład z zasięgiem regionów historycznych i kulturowych, mających kapitalne znaczenie dla turystyki kulturowej”.

Warto zatem spróbować odpowiedzieć na poniższe pytania: Jak wykorzystać potencjał regionów, pokonując rozmaite ograniczenia? Jak skutecznie promować turystykę kulturową w skali regionu? W jakim formacie i za pomocą jakich narzędzi może funkcjonować regionalna polityka turystyczna? Jakie przykłady regionów w Polsce lub innych częściach świata mogą stanowić model lub antyprzykład dla rozwiązań teoretycznych i praktycznych w innowacyjnym wykorzystaniu tej kategorii dla potrzeb turystyki kulturowej? Jak region/regiony mogą kształtowaćturystykę kulturową?

Tagi: