Czerwiec, 2021

Interpretacja dziedzictwa w turystyce kulturowej. Konteksty, podmioty, zarządzanie (monografia)

Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt

Interpretacja dziedzictwa w turystyce kulturowej. Konteksty, podmioty, zarządzanie (monografia)

 Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt

 Objętość: 800 stron

Słowa kluczowe: interpretacja dziedzictwa, zarządzanie dziedzictwem, organizacje interpretacyjne, turystyka kulturowa, turystyka dziedzictwa, zarządzanie turystyką, produkt turystyczny, turyści dziedzictwa, doświadczenie dziedzictwa, doświadczenie turystyczne, organizacja turystyki.

Spis treści:

https://www.researchgate.net/publication/352156767_Interpretacja_dziedzictwa_w_turystyce_kulturowej_Konteksty_podmioty_zarzadzanie

 Wydawcy:

Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

 Zamówienia: https://ksiegarnia.bogucki.com.pl/pl/p/Interpretacja-dziedzictwa-wturystyce-kulturowej.-Konteksty%2C-podmioty%2C-zarzadzanie/376

 Cena: 84 PLN

 

 Opis publikacji. Przedmiotem książki jest zarządzanie interpretacją dziedzictwa w ramach oferty turystycznej, a zatem z udziałem turystów jako jej uczestników. Ponieważ doświadczenia dziedzictwa  kulturowego, współtworzone przez jego interpretację, najczęściej występują w ramach turystyki kulturowej, to ta odmiana turystyki stanowi środowisko podejmowanych tu badań i prezentowanych analiz.

Systematyczny opis zjawiska turystycznej interpretacji zostaje poprzedzony szeroką prezentacją jej historycznych i kulturowych kontekstów oraz globalnych i lokalnych uwarunkowań. Pierwsze trzy rozdziały książki są poświęcone kolejno: dziedzictwu, jego interpretacji i turystyce kulturowej, w tym turystyce i turystom dziedzictwa i służą osadzeniu analizy w tym obszernym kontekście. Szczegółowo opisano miedzy innymi najpopularniejsze formy organizacji turystyki dziedzictwa i środowisko turystów zainteresowanych nim, w tym rozmaite motywy skłaniające ich do poszukiwania jego doświadczeń i preferowane przez nich poziomy oraz sposoby angażowania się w jego interpretację. Ważne miejsce w wywodzie przyznano relacjom między dziedzictwem, jego lokalnymi depozytariuszami i zarządcami jego zasobów a zainteresowaniami i aktywnościami turystów oraz wyzwaniom związanym z pogodzeniem interesów tych grup na poziomie organizacji oferty turystycznej.

Głównymi kreatorami turystycznych doświadczeń analizowanych w książce są gospodarze zasobów, obiektów i miejsc dziedzictwa, zarządcy kolekcji jego świadectw i centrów jego interpretacji, menedżerowie obszarowych organizacji zajmujących się jego turystyczną eksploatacją, organizatorzy wycieczek kulturowych, twórcy lokalnych pakietów turystycznych oraz samodzielnie działający lokalni interpretatorzy, edukatorzy i animatorzy działań partycypacyjnych z udziałem turystów. Autor definiuje ich jako organizacje lub podmioty interpretacyjne i poświęca im drugą część książki (rozdziały 4, 5 i 6). Analiza obejmuje status i skalę działania tych podmiotów, ich relacje do zasobów dziedzictwa i zakres ich aktywności interpretacyjnej, metodykę podejmowanej interpretacji i aktywności związane z tworzeniem produktów turystycznych oraz współpracą ze środowiskiem turystyki. Ta część obejmuje szczegółowe opisy i oceną metod, mediów i instrumentów tworzenia stacjonarnych, rozproszonych i mobilnych programów interpretacyjnych.

Na ostatnią część książki także składają się trzy rozdziały (7, 8 i 9) poświęcone problematyce planowania, organizacji i funkcjonowania przedsięwzięć, które integrują interpretację dziedzictwa w efektywne zarządzanie obszarowymi produktami turystycznymi. Szczegółowo omówiono koncepcje, strategie i obszary kluczowych działań, czynniki wpływające na ich efektywność oraz optymalną kolejność ich podejmowania, a także role i działania wykonawców i partnerów organizacji zarządzających nimi. Zaprezentowano wkład poszczególnych interesariuszy turystycznej interpretacji dziedzictwa, relacje powstające między nimi w trakcie organizowania doświadczeń jego rozmaitych zasobów i różne formuły ich współpracy. Autor przedstawił także własną koncepcję tworzenia i zarządzania dla lokalnego produktu turystycznego opartego na interpretacji dziedzictwa i szeroko omówił marketing interpretacji turystycznej jako całokształt relacji organizacji interpretacyjnych i zarządców produktów turystycznych opartych na interpretacji dziedzictwa z zewnętrznymi organizatorami turystyki i samymi turystami jako uczestnikami interpretacji. Dla poszczególnych działań (jak dobór metod i programów interpretacji, szkolenia ich wykonawców, kształtowanie relacji z pozostałymi interesariuszami interpretacji i turystyki, organizacja produktów turystycznych, całościowe zarządzanie marketingiem dziedzictwa) wskazano i opisano optymalne podejścia zarządcze, a w odniesieniu do kwestii szczegółowych zestawiono dziesiątki praktycznych rekomendacji.

Adresaci publikacji: Książka jest adresowana do badaczy i specjalistów interpretacji dziedzictwa, dydaktyków i studentów przedmiotów akademickich obejmujących aktywne zarządzanie dziedzictwem oraz do zarządców regionalnych i lokalnych programów uczestnictwa w kulturze. Drugą grupą adresatów są zarządcy i pracownicy instytucji zarządzających zasobami dziedzictwa, w tym muzeów, centrów interpretacji i obiektów oraz kompleksów zabytkowych stanowiących atrakcje turystyczne. Powinna im pomóc w organizacji turystycznej oferty opartej na ich zasobach, wprowadzeniu jej do zewnętrznych produktów turystycznych oraz w prawidłowym kształtowaniu relacji ze środowiskiem turystyki i marketingu turystycznego ich oferty. Książka jest też źródłem usystematyzowanej wiedzy i przydatnym zbiorem praktycznych rekomendacji dla menedżerów szlaków kulturowych, lokalnych tras tematycznych dla turystów, organizacji turystycznych profilowanych na dziedzictwo, ekomuzeów i stowarzyszeń skoncentrowanych na ochronie i kultywowania dziedzictwa. Mogą z niej skorzystać organizatorzy wycieczek wyspecjalizowani w eksploatacji dziedzictwa, przewodnicy turystyczni i ich lokalne zespoły, organizatorzy eventów dziedzictwa przyciągających turystów, twórcy aplikacji i programów kolekcjonerskich oraz operatorzy turystycznych linii komunikacyjnych. Urzędnikom samorządowym odpowiadającym za zarządzanie zasobami dziedzictwa, współpracę z sektorem turystycznym i jego wspieranie, marketing turystyczny lub terytorialny publikacja może pomóc w formułowaniu strategii i w ocenie przedsięwzięć interpretacji i turystycznej eksploatacji dziedzictwa, których inicjatorzy i zarządcy wnioskują o wsparcie ze środków publicznych.