marzec, 2021

Overtourism w etycznej perspektywie

Autor: Marek Adam Kazimierczak i Ewa Malchrowicz-Mośko

Celem artykułu jest teoretyczne i praktyczne wsparcie etycznego argumentu przemawiającego za turystyką odpowiedzialną i sprawiedliwą moralnie, czego overtourism jest zaprzeczeniem. W części pierwszej – O samoniszczącej mocy overtourismu – krytyczna ocena ekspansji przemysłu turystycznego w obszarze podróży międzynarodowych sięga strukturalnych i systemowych sprzeczności kapitalistycznego systemu, którego turystyka jest odzwierciedleniem. Postulowana tu reorientacja na poszanowanie praw lokalnych społeczności, nadania im wyższego priorytetu niż prawo turystów do podróżowania i prawa przedsiębiorstw turystycznych do osiągania zysków, jest odpowiedzią na obniżanie jakości życia ludności zamieszkującej miejsca poddawane procesowi przestrzennej i społecznej kolonizacji. Część druga – Etyczne implikacje overtourism – skupia się na konfliktach i przyczynach strukturalnych stanu nieetyczności w relacjach międzyludzkich, pojawiających się za sprawą overtourismu.  Część trzecia – Na drodze uetycznienia świata turystyki – odnosi się do współczesnych nurtów etycznych wyznaczających kierunek dyskusji wokół etycznych implikacji turystycznej ekspansji. W kontekście overtourismu pojawia się pytania o zabarwieniu moralnym: Czy granicę turystycznej wolności w jej zróżnicowanych przejawach autentycznych doświadczeń, by „żyć jak miejscowy” ma wyznaczać respektowanie wolności i dobrostanu mieszkańców terenów odwiedzanych? W  zakończeniu zostaje zarysowana perspektywa badawcza dla turystyki spod znaku degrowth.

Tagi: