Październik, 2020

Rzeka w mieście – atrakcja przyrodnicza czy kulturowa?

Autor: Tomasz Grzyb

Rzeki, będące dawniej jednym z najważniejszych czynników miastotwórczych, współcześnie odgrywają coraz większą rolę jako istotny impuls wzmacniający atrakcyjność turystyczną miasta. Jednocześnie w ostatnich latach w Polsce zyskuje popularność trend ponownego „odwracania się” miast ku terenom nadrzecznym. Proces ten przejawia się m.in. poprzez odnowę powiązań przestrzennych i funkcjonalnych. Poprawa dostępności terenów nadrzecznych, rewitalizacja zdegradowanych i kreowanie nowych przestrzeni publicznych, oprócz stymulowania zachowań rekreacyjnych mieszkańców, może mieć jednocześnie za cel stworzenie nowej (spójnej z genius loci otaczającej tkanki miejskiej lub tematyzowanej) atrakcji turystycznej. O atrakcyjności przyrody terenów nadrzecznych może z kolei przesądzać stopień jej naturalności; o ile wiele polskich rzek zostało w różnym stopniu uregulowanych, to kanalizacji poddano jedynie nieliczne odcinki. Przedmiotem badania były wybrane wymiary atrakcyjności terenów nadrzecznych w miastach w kontekście turystyki. Przytoczone zostały przykłady z trzech istotnych ośrodków turystyki miejskiej o zróżnicowanym charakterze terenów nadrzecznych – Warszawy, Wrocławia i Bydgoszczy. Analizie poddano m.in. miejsce przyrodniczych i kulturowych walorów rzek w ofercie turystycznej miast oraz ich obecność jako składowych wizerunku miasta.

Tagi: