luty, 2020

Rozmowa z Wiolettą Pacuszką – Dyrektor Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

Autor: Marcin Gorączko

Turystyka Kulturowa: Z dużym zainteresowaniem przyjąłem informację o planowanym zorganizowaniu Domu Handlu Wiślanego jako jednostki podległej Muzeum w Grudziądzu. Co Państwa skłoniło do tego przedsięwzięcia? Dlaczego akurat Grudziądz?

Wiolettą Pacuszka : Na razie tytuł Dom Handlu Wiślanego jest tytułem roboczym dla tego projektu, chociaż może i taki pozostanie. Myślę, że temat adekwatny jest do położenia miasta – nad Wisłą z najpiękniejsza panoramą nadwiślańską, z wyeksponowanym ciągiem spichlerzy, które jako element panoramy miasta wpisane zostały na listę Pomników Historii.

TK: Czy podjęto już ostateczne decyzje gdzie konkretnie wystawa będzie prezentowana?  Jakie walory ma wybrana lokalizacja?

WP; Wystawa ma być prezentowana w rewitalizowanym w ramach projektu jednym ze spichlerzy (niegdyś magazyn m.in. zboża) a więc miejsce będzie nawiązywało do tematu wystawy

TK: Według jakiego klucza gromadzone i eksponowane będą zbiory w Domu Handlu Wiślanego?

WP: Koncepcja Muzeum Handlu Wiślanego oparta jest na trzech głównych filarach, które połączone są ze sobą poprzez główną oś przewodnią – Wisłę. Pierwszy filar ma na celu pokazanie życia gospodarczego kraju poprzez handel wiślany i rozwój miast nadwiślańskich (w tym Grudziądza), drugi – ukazuje Wisłę jako czynnik społeczny (poprzez ukazanie grup zawodowych bezpośrednio i pośrednio związanych z Wisłą, handlem wiślanym i innymi gałęziami gospodarki), trzeci – pokazuje rolę rzeki jako czynnika kulturotwórczego (poprzez przekazywanie informacji pozyskanych podczas podróży w miejscu zamieszkania, importy i eksporty kulturowe – podań, pieśni, muzyki oraz artefaktów). Merytoryczna – wystawiennicza  część wystawy skupiać się będzie w obrębie trzech kondygnacji a cała ekspozycja opierać się będzie na trzech tematach: archeologiczno-historyczno-etnograficznym), historii grudziądzkich spichlerzy i ich roli w życiu gospodarczym i militarnym miasta oraz historii grudziądzkiego przemysłu związanego z uprawą i obróbką zbóż.

TK: Do kogo skierowana będzie oferta ta nowa oferta muzeum? Czy skoncentrujecie się Państwo na roli gospodarczym znaczeniu Wisły w historii Grudziądza, czy też zagadnienie to będzie ujęte szerzej w odniesieniu do całej rzeki?

WP: Część archeologiczno-historyczno-etnograficzna ekspozycji oparta będzie na pokazaniu roli Wisły od pradziejów do XX w. w kontekście rozwoju osadniczego, gospodarczego, społecznego i kulturotwórczego terenów i miast nadwiślańskich. Ukazanie w ekspozycji historii grudziądzkich spichlerzy ma na celu pokazanie przede wszystkim roli miasta jako liczącego się ośrodka handlu zbożem i rzemiosła. Ponadto spichrze poza funkcją magazynową pełniły także ważną rolę militarną w systemie obronnym miasta. Część dotycząca historii grudziądzkiego przemysłu nawiązywać będzie do tych jego gałęzi, które związane są z przetwórstwem zboża oraz cechu piekarskiego. Do głównych gałęzi przemysłowych, o których mowa, poza wspomnianym cechem piekarskim, zaliczono produkcję alkoholi, w tym browary, likiery, wódki itp. oraz produkcję maszyn i urządzeń rolniczych.

TK: Czy wystawa będzie prezentowana w tradycyjny sposób czy też przewidujecie Państwo zastosowanie coraz bardziej powszechnych nowoczesnych środków przekazu?

WP: Jesteśmy zwolennikami łączenia w wystawiennictwie zabytku z multimediami, od których dzisiaj nie uciekniemy, tak więc nowoczesne środki przekazu mamy w lanie również zastosować

TK: Handel na Wiśle to zagadnienie bardzo ciekawe i warte spopularyzowania ale jednocześnie złożone i interdyscyplinarne. Czy przy organizacji korzystacie Państwo ze wsparcia zewnętrznych ekspertów czy też bazujecie bardziej na własnej wiedzy i doświadczeniu?

WP: Pierwotne założenia musieliśmy oprzeć na własnej wiedzy i doświadczeniu ze względu na krótki czas złożenia przez miasto wniosku o dofinasowanie zadania. Koncepcja powstała o pierwotne założenia zgodnie z tym co zapisano we wniosku. Aktualnie pracujemy nad uszczegółowieniem merytoryki i tu myślę, niezbędne będą konsultacje.

TK: Jestem przekonany, że realizacja projektu w istotny sposób wzbogaci ofertę turystyczną Grudziądza. Czy wiadomo już kiedy do Domu Handlu Wiślanego będą mogli zawitać pierwsi odwiedzający?

WP: Nie jesteśmy bezpośrednim beneficjentem w realizacji tego zadania, bo jest nim gmina-miasto Grudziądz. Z tego co mi wiadomo, założono, że termin realizacji zadania zakończy się w IV kwartale 2021r.

TK: Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Marcin Gorączko

Tagi: ,