sierpień, 2019

Waloryzacja i ocena potencjału turystyczno-kulturowego małopolskiego odcinka Szlaku Maryjnego „Światło ze Wschodu” Literatura

Autor: Franciszek Mróz

Literatura

Barcik S., Kalwaria Pacławska, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1985.

Bełch P. M., Sanktuarium maryjne w Borku Starym koło Rzeszowa. Przewodnik, Borek Stary 1999.

Bednarz M., Łaskami słynący obraz Matki Bożej Pocieszenia w jezuickim kościele Świętego Ducha w Nowym Sączu, Kraków 1993.

Bilska-Wodecka E., Kalwarie europejskie. Analiza struktury, typów i genezy, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2003.

Bochnak A., Obraz Matki Boskiej w kościele franciszkanów w Przemyślu, „Nasza Przeszłość”, 1958, t. 13, s. 95–106.

Bogdalski Cz., Święta Kalwarya Zebrzydowska. Na podstawie kronik i dokumentów klasztornych, Nakładem Klasztoru Braci Mn. w Kalwaryi Zebrzydowskiej, Kraków 1910.

Cerkaski T., Wyniki analizy potencjału turystyczno-kulturowego Wielkopolskiej Drogi Świętego Jakuba, „Turystyka kulturowa. Czasopismo naukowe”, 6 (2012), s. 58–78.

Chadam A., Geneza Kalwarii Zebrzydowskiej, [w:] Jackowski A. (red.) Tradycje, współczesność i przyszłość pielgrzymek w Kalwarii Zebrzydowskiej, „Peregrinus Cracoviensis”, z. 2, 1995, s. 21–25.

Ciesielski A., Kult Matki Boskiej w Ludźmierzu i jej łaskami słynącej statuy z XV wieku, „Nasza Przeszłość”, 1963, t. 17, s. 87–102.

Cygan G., Tradycje związane z dziedzictwem kulinarnym Małopolski, 2014 [w:] http://szlakimalopolski.mik.krakow.pl/2014/08/25/tradycje-zwiazane-z-dziedzictwem-kulinarnym-malopolski/

Duda T., 2014, Waloryzacja i analiza potencjału turystyczno-kulturowego zachodniopomorskiej części Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba, „Turystyka kulturowa. Czasopismo naukowe”, 12 (2014), s. 71–97.

Dudziak J., Krótki szkic rozwoju łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu, „Curenda”, 1990, z. 10–12, s. 627–636.

Gładyś B., Górecki J., Pielgrzymki chasydów do grobów cadyków we współczesnej Polsce, „Peregrinus Cracoviensis”, 16 (2005), s. 235–250.

Fischer K., Historja cudownej statuy Najświętszej Panny Maryi w Tarnowcu, Przemyśl 1925.

Fridrich A., Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce, t. II, Kraków 1904.

Fridrich A., Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce, t. IV, Kraków 1911.

Hodorowicz I., Mróz F., Pielgrzymowanie i turystyka religijna do ośrodków pielgrzymkowych i kultu religijnego wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO, [w:] Leniartek M. K. (red.), Komercjalizm turystyki kulturowej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 299–328.

Hodorowicz I., Mróz F., Pielgrzymowanie i turystyka religijna do ośrodków pielgrzymkowych w Tatrach i na Podhalu, [w:] Jackowski A., Mróz F., Hodorowicz I. (red.), Turystyka religijna na obszarach górskich, Nowy Targ 2009, s. 173–195.

Jackowski A., Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce, Warszawa 1991.

Jackowski A., Ośrodki kultu religijnego, [w:] J. Warszyńska, Karpaty Polskie. Przyroda, człowiek i jego działalność, Kraków 1995, s. 197–206.

Jackowski A. (red.), Miejsca Święte Rzeczypospolitej. Leksykon, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998.

Jackowski A., Sołjan I. (red.), Szlaki pielgrzymkowe Europy. Leksykon, Wydawnictwo Znak, Kraków 2000.

Jackowski A., Sołjan I., Kalwaria Zebrzydowska w systemie ośrodków pielgrzymkowych świata i Polski, [w:] Gniecki Cz. (red.) Kalwaria Zebrzydowska Polska Jerozolima skarbem kościoła i narodu polskiego, Wydawnictwo Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska 2002, s. 485–494.

Kapera I., Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu, „Peregrinus Cracoviensis”, z. 16, 2005, s. 183–191.

Kondracki J., 2013, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kracik J., Święte obrazy wśród grzesznych sarmatów. Ze studiów nad recepcją kultowego dziedzictwa, „Nasza Przeszłość”, t. 81, 1992, s. 141–157.

Kruczek Z., Krauzowicz M., Turystyka kulinarna na Podhalu, „Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja”, 18 (2016), s. 17–33.

Kubajak A., Osobliwości przyrody Trzebini, Wydawnictwo Kubajak, Trzebinia 2000.

Leja I., Sanktuarium Maryjne w Tarnowcu, „Kronika Diecezji Przemyskiej”, 1963, r. 49, z. 3, s. 83–88.

Mamak P., Kult Matki Bożej Bolesnej w Czarnym Potoku, Tarnów 1999.

Mierzwa J. (red.), Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Hyżnem. Przewodnik dla pielgrzymów, Korczyna 1999.

Mierzwa J., Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce. Przewodnik dla pielgrzymów, Korczyna 2000.

Mikos v. Rohrscheidt A., Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Wydawnictwo „PROKSENIA”, Kraków 2010.

Mikos v. Rohrscheidt A., Krzyżowanie szlaków kulturowych – zagospodarowanie potencjału i zarządzanie ofertą, [w:] Hochleitner J., Polejowski K. (red.), W służbie zabytków, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 2017, s. 385–410.

Mikos v. Rohrscheidt A., Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Turystyka religijna: czy pogłębia religijność i otwiera na tolerancję?, „Turystyka Kulturowa”, nr 3/2017 (maj – czerwiec 2018), s. 173–178.

Mikos v. Rohrscheidt A., Raport dotyczący Szlaku Fortyfikacji Mazurskich, „Turystyka Kulturowa. Czasopismo naukowe”, 1 (2018), s. 148–273.

Moździerz Z. (oprac.), Setna rocznica parafii na Olczy pw. Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik 1914–2014. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej z okazji setnej rocznicy Parafii Olcza w Zakopanem, Zakopane, od. Piszczory – 18 i 19 lipca 2014, Parafia pw. Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik Zakopane – Olcza, Zakopane 2014.

Mróz F., Tu, w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło… Pielgrzymowanie i turystyka religijna do miasta rodzinnego Karola Wojtyły, „Peregrinus Cracoviensis”, 2007, 18, s. 77–96.

Mróz F., Szlaki pielgrzymkowe w krajobrazie sakralnym Polski, [w:] ks. M. Ostrowski i J. Partyka (red.), Krajobraz sakralny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków – Lwów 2014, s. 133–148

Mróz F., Sanktuaria Kościoła Rzymskokatolickiego w przestrzeni sakralnej Polski, [w:] Latosińska J., Mokras-Grabowska J. (red.), Kultura i turystyka. Sacrum i profanum, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź 2016, s. 183–191.

Mróz F., Pielgrzymowanie polskimi odcinkami Drogi św. Jakuba na początku XXI wieku, [w:] Roszak P., Rozynkowski W. (red.), Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość, t. 3, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2016, s. 177–202.

Mróz F., Turystyka religijna jako czynnik rozwoju Karpat Polskich, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XVIII (2017), z. 8, cz. III, s. 185–204.

Mróz F., Waloryzacja i ocena potencjału turystyczno-kulturowego Małopolskiej Drogi św. Jakuba, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica” 11, 2017, s. 94–130.

Mróz F., Waloryzacja i ocena potencjału turystyczno-kulturowego Drogi św. Jakuba Camino Polaco (odcinek „Suwalszczyzna” oraz „Warmia i Mazury”: Dusznica – Olsztyn), „Turystyka Kulturowa”, nr 3/2018 (maj – czerwiec 2018), s. 101–134.

Mróz F., Waloryzacja i ocena potencjału turystyczno-kulturowego Lwowskiej Drogi św. Jakuba Via Regia (odcinek Lwów – Szeginie), [w:] Apollo M., Krupska-Klimczak M. (red.), Polska i Ukraina: problemy i perspektywy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2019, s. 97–152.

Mróz F., Chmura A., Hanula A., Kędziorska M., Paľo T., Przewodnik Szlak Maryjny – Światło ze Wschodu, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2019.

Mróz F., Mróz Ł., Koronacje papieskie (na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej) wizerunków Najświętszej Maryi Panny w Polsce w latach 1990–2011, „Peregrinus Cracoviensis”, z. 23, 2012, s. 31–50.

Mróz F., Mróz Ł., Nowe trendy w turystyce, [w:] Pawlusiński R., Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2013, s. 105–119.

Mróz F., Mróz Ł., Sanktuaria i ośrodki kultu św. Jakuba w sieci Camino de Santiago w Polsce, [w:] Roszak P., Mróz F., Mróz Ł. (red.), Duchowość i przestrzeń w kontekście Camino de Santiago, Wydawnictwo „Czuwajmy”, Kraków 2018, s. 151–178.

Nowakowski E. [Wacław z Sulgostowa, kapucyn], O cudownych obrazach w Polsce Przenajświętszej Matki Bożej. Wiadomości historyczne, bibliograficzne i ikonograficzne, Kraków 1902.

Opactwo Cystersów i cudowny obraz Matki Bożej Szczyrzyckiej, Szczyrzyc 1984.

Piela M., Historia parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach, Wrocław – Myślenice 2011.

Pulit F., Kościół p.w. św. Marcina Biskupa. Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Czarnym Potoku. 700-lecie wsi Czarny Potok 1317–2017, Tuchów 2017.

Poniewierski J. (oprac. red.), Jan Paweł II. Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia i homilie, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006.

Sołjan I., Ośrodki kultu maryjnego w Karpatach Polskich (1772–1992), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2002.

Sygański J., Obraz łaskami słynący Matki Boskiej Pocieszenia i Kościół OO. Jezuitów w Nowym Sączu, Kraków 1891.

Szczebak W., Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Czarnym Potoku. Studium historyczno-ikonograficzne, Tarnów 1999.

Witkiewicz S., Tytus Chałubiński, „Wszechświat. Tygodnik Popularny Poświęcony Naukom Przyrodniczym”, T.VIII, nr 46, druk. Emila Skiwskiego, Warszawa 1889, s. 733–737.

Wyczawski H. E., Kalwaria Zebrzydowska. Historia klasztoru bernardynów i kalwaryjskich dróżek, Wydawnictwo OO. Bernardynów „Calvarianum”, Kalwaria Zebrzydowska 1987.

Teki P. Żegoty – teczka pt. Obrazy Pana Jezusa i Matki Boskiej w Polsce, rkps 5362 w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej

Z dawna Polski Tyś Królową. Przewodnik po sanktuariach maryjnych. Koronowane wizerunki Matki Bożej 1717–1999, Siostry Niepokalanki, Szymanów 1999.

Zaleski W., (oprac. M. i J. Łempiccy), Sanktuaria Polskie. Katalog encyklopedyczny miejsc szczególnej czci Osób Trójcy Przenajświętszej, Matki Bożej i Świętych Pańskich, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1988.

 

Netografia

http://bip.mkidn.gov.pl/pages/rejestry-ewidencje-archiwa-wykazy/rejestry-muzeow.php [dostęp: 1.02.2019 r.]

http://chronmydrzewa.pl/files/2011/07/Zakopane.pdf [dostęp: 10.02. 2019 r.]

https://domjp2.pl/o-muzeum/historia/ [dostęp: 15.01.2019 r.]

https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/s/siec-drog-krajowych-w-polsce_6848/siec_dk_25_09_2017r.pdf [pozyskano: 15.01.2019 r.]

http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=4215180 [dostęp: 5.02.2019 r.]

http://www.kirkuty.xip.pl [dostęp: 15.01.2019 r.]

https://malopolska.szlaki.pttk.pl/995-pttk-malopolska-malopolski-szlak-papieski [dostęp: 15.01.2019 r.]

https://pl.plsk.eu/o-programie#tabs-2 [dostęp: 15.12.2018 r.]

http://pl.radiovaticana.va/storico/2017/04/01/list_apostolski_franciszka_o_sanktuariach_w_ewangelizacji/pl-1302795 [dostęp: 15.12.2018 r.]

https://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/2163625,Ile-samochodow-przypada-na-1000-osob-w-Polsce [dostęp: 10.02.2019 r.]

http://www.ptsm.org.pl/ [dostęp: 25.12.2018 r.]https://turystyka.gov.pl/cwoh/index [dostęp: 25.12.2018 r.]

http://szlak.maryjny.pl/ [dostęp: 10.12.2018 r.]

https://www.visitmalopolska.pl/Strony/malopolska-trasa-unesco-28.aspx [dostęp: 15.12.2018 r.]

https://ich.unesco.org/en/RL/nativity-scene-szopka-tradition-in-krakow-01362 [dostęp: 15.01.2019 r.]

Tagi: ,