czerwiec, 2019

Zapomniane dziedzictwo? Ślady protestantyzmu w wielokulturowej przestrzeni Podlasia i ich wykorzystanie w internetowej promocji turystycznej na poziomie regionalnym i lokalnym

Autor: Tomasz Grzyb

Obszary niejednolite pod względem kulturowym dzięki swojemu zróżnicowaniu bywają postrzegane jako atrakcyjne turystycznie. Takim regionem niewątpliwie jest Podlasie, pełniące od stuleci funkcję pogranicza o charakterze religijnym, etnicznym, językowym, politycznym czy wręcz cywilizacyjnym. W fizjonomii podlaskiego krajobrazu pogranicza szczególnie dostrzegalny – a zarazem uznany za atrakcyjny pod kątem turystyki – jest wpływ dziedzictwa prawosławnego (bez rozróżnienia stricte etnicznego), litewskiego, tatarskiego czy żydowskiego. Ślady kultury protestanckiej cieszą się zdecydowanie mniejszą popularnością w podlaskiej mozaice kulturowej – mająca niedawno miejsce okrągła rocznica zapoczątkowania ruchu reformacyjnego skłania jednak ku bliższemu przyjrzeniu się pozostałościom tej kultury. Bazując na kompleksowym rysie historii protestantyzmu na Podlasiu, zidentyfikowano związany z tą grupą wyznań zasób materialnego dziedzictwa kulturowego oraz zbadano stopień jego wykorzystania w promocji internetowej przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego. W tym celu analizie poddano strony internetowe określonych gmin i powiatów pod kątem występowania treści związanych z protestanckim dziedzictwem kulturowym, a także umiejscowienia tych informacji w strukturze witryny.

Tagi: