kwiecień, 2019

Od faktów do emocji. Turystyka kulturowa wobec technologii Web 5.0

Autor: Michał Koskowski

Niniejszy artykuł przeglądowy podejmuje tematykę szans i zagrożeń dla turystyki kulturowej w związku z rozwojem technologii cyfrowych i informacyjnych (information and communication technologies, ICT). Przykłady z Polski i ze Świata pokazują w jaki sposób digitalizacja oferty kulturalnej otwiera nowe możliwości kształtowania doświadczeń turystów. Technologie ICT służą dziś zarówno badaczom kultury, jak i turystom, zaś w przyszłości, ograniczając konieczność zmiany miejsca pobytu, mogą one stanowić remedium dla wielu problemów współczesnej turystyki, takich jak sezonowość czy overtourism. Jednocześnie istnieje obawa, że postępująca indywidualizacja i wirtualizacja doświadczeń może doprowadzić do wyalienowania i osamotnienia turysty. Postęp w dziedzinie ICT wiąże się również z osłabieniem zaufania społecznego i zagrożeniami dla prywatności, a niekontrolowany rozwój sztucznej inteligencji może przynieść jeszcze dalej idące konsekwencje. Ponadto, istnieje segment podróżnych, którzy wyżej cenią osobisty, bezpośredni kontakt z kulturą, niż doświadczenie wirtualne. Autor sugeruje, że w takiej sytuacji znacząca rola może przypaść technologiom ICT w związku z ich ewolucją w kierunku tzw. Internetu Myśli (Web of Thought, Web 5.0). Technologie, które prowadzą do coraz głębszej integracji poznawczych i emocjonalnych aspektów doświadczeń kulturowych, mogą pomóc w rozwiązywaniu wyzwań związanych zarówno z zaspokojeniem potrzeb przyszłych turystów kulturowych, jak i z innymi aspektami zarządzania instytucjami kultury – pod warunkiem wszakże, że zagrożenia i słabe strony rozwoju ICT zostaną również wzięte pod uwagę.

Tagi: