Główna :  O nas :  Impressum :  Literatura  :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  Kontakt :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 26 lutego 2017. Redaktorzy: Armin Mikos v. Rohrscheidt i Szymon Czajkowski

Numer 1/2017 (styczeń-luty 2017)

 

Artykuły 

 

Zarys problematyki zarządzania w turystyce kulturowej
Armin Mikos von Rohrscheidt
Tekst poświęcony jest zarządzaniu w turystyce kulturowej. Rozważania osadzone są w kontekście jego celów, różnorodności atrakcji, typów podejmowanych aktywności oraz sposobów organizacji. Artykuł prezentuje uwarunkowania zewnętrzne i sytuacyjne oraz wstępnie zarysowuje obszar działalności zarządczej w zakresie turystyki kulturowej. Autor zestawia i systematyzuje najważniejsze publikacje zawierające analizy cząstkowe. Podstawowe funkcje zarządzania zostają opisane w kontekście zróżnicowania form aktywności turystyczno-kulturowych, podmiotów zaangażowanych w tworzeniu jej oferty oraz rodzajów realizowanych programów, co umożliwia wyróżnienie zagadnień o kluczowym znaczeniu dla tej dziedziny i uzasadnia zastosowanie wybranych podejść i koncepcji. ...

 

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w kontekście rozwoju turystyki kulturowej
Łukasz Gaweł
Prezentowany artykuł ma za zadanie opisać związki i zależności pomiędzy rozwojem turystyki kulturowej a zasobami dziedzictwa kulturowego. Można je przedstawić jako stałe napięcie pomiędzy interesami (korzyściami) społeczności lojalnych, naturalnych spadkobierców i wytwórców dziedzictwa kulturowego a turystami, przybywającymi w dane miejsce z powodu dziedzictwa właśnie. Analizując te związki można opracować kilka scenariuszy relacji – od pełnej współpracy i wzajemnego poszanowania po otwartą wrogość. ...

 

Rola organizacji pozarządowych w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym dla potrzeb turystyki
Teresa Skalska, Michał Koskowski
Artykuł stanowi próbę nakreślenia roli organizacji trzeciego sektora w Polsce w zakresie opieki nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym i w zarządzaniu nim dla potrzeb rozwoju turystyki w różnych regionach kraju. Szczegółowe badanie kondycji organizacji pozarządowych w Polsce, przeprowadzone w 2015 r., oraz kwerenda źródłowa wskazują, że zaangażowanie trzeciego sektora w omawianym zakresie jest zjawiskiem pożądanym, choć stosunkowo nowym i silnie zróżnicowanym przestrzennie. Istnieją jednocześnie wyraźne przesłanki, że w obecnych ramach instytucjonalnych i prawnych, a zwłaszcza wobec wspierającej roli instytucji europejskich, znaczenie trzeciego sektora w omawianym zakresie, oraz różnorodność form jego zaangażowania będzie rosnąć. ...

 

Kształtowanie oferty na rynku turystyki kulturowej przez organizatorów turystyki (na przykładzie turystów seniorów)
Piotr Kociszewski
W obliczu wielu już szczegółowo omówionych zagadnień dotyczących turystyki kulturowej za przedmiot niniejszego opracowania przyjęto aspekt kształtowania oferty na rynku turystyki kulturowej, z punktu widzenia organizatora turystyki. Celem tekstu jest zatem ukazanie złożoności tego procesu, jak również podkreślenie znaczenia identyfikacji cech potencjalnych odbiorców. W części teoretycznej wskazano m.in. specyfikę funkcjonowania biur podróży – organizatorów turystyki (w aspekcie formalnym i funkcjonalnym). Pokazano również istotę tytułowego kształtowania oferty, podkreślając wagę jej postrzegania m.in. przez pryzmat poszczególnych faz imprezy turystycznej. ...

 
 

Dyskusja naukowa

 

Odrębność i specyfika zarządzania w turystyce kulturowej
Pytanie 70:
Do odrębności i specyfiki turystyki kulturowej jako formy aktywności ludzkiej, działalności gospodarczej oraz przedmiotu dociekań i badań o charakterze naukowym nie trzeba nikogo przekonywać. Czy jednak możemy wskazać takie jej atrybuty, uwarunkowania oraz koncepcje i strategie działania, które można uznać za na tyle charakterystyczne, aby były wystarczające do wyznaczenia odrębnego obszaru badawczego (a także praktyki gospodarczej), jakim jest zarządzanie w turystyce kulturowej? Czy możemy wyznaczyć takie aspekty funkcji procesu zarządzania, które są specyficzne tylko dla turystyki kulturowej, a nie turystyki w sensie ogólnym? A jeśli tak, to czy możemy mówić o „zarządzaniu turystyką kulturową”, czy tylko o „zarządzaniu w turystyce kulturowej” lub „zarządzaniu organizacjami (przedsiębiorstwami / instytucjami / obszarami) turystyki kulturowej”?

 
 

Miejsca z duszą

 

Zakopiańskie muzea biograficzne
Izabela Wyszowska, Tadeusz Jędrysiak
Muzea biograficzne są placówkami upamiętniającymi znane, zasłużone postacie, mieszkające lub prowadzące swoją działalność w danej miejscowości. Nierzadko muzea tego rodzaju powstają w domach urodzenia lub czasowego pobytu wybitnych osobistości. Pierwsza biograficzna placówka polska powstała w Paryżu w 1903 roku, kolejna w Wilnie - obie poświęcone wieszczowi Adamowi Mickiewiczowi. Znaczące i interesujące muzea biograficzne posiada także licznie odwiedzane przez turystów Zakopane, warto do nich zajrzeć po przemierzeniu górskich szlaków, aby wspomnieć lub bliżej poznać postacie naszych wybitnych twórców, którzy swe życie i działalność artystyczną związali z umiłowaną przez siebie stolicą Tatr, której specyfika niejednokrotnie inspirowała ich twórczość znajdując w niej odzwierciedlenie. ...

 
 

Konferencje

 

Turystyka a rozwój regionalny - szanse, wyzwania, perspektywy
Rzeszów, 20-21 kwietnia 2017 r. ...

 
 
 

Artykuły 

 

Funkcja turystyczna i jakość obsługi ruchu turystycznego w zarządzaniu najważniejszymi obiektami sakralnymi na obszarze Polski
Przemysław Buryan
Trudno dzisiaj wyobrazić sobie podróż kulturową zorganizowaną na obszarze Polski, w programie której nie byłoby ani jednego obiektu sakralnego. Niemalże każde średniej i dużej wielkości miasto ma godną uwagi świątynię, która w wielu przypadkach jest świadectwem historii, a jej dzieje są odzwierciedleniem dziejów miejsca, w którym powstała. Trasy miejskie, szlaki tematyczne, czy standardowe spacery przewodników niemalże nigdy takich miejsc nie omijają. To z tego powodu, istotne jest nastawienie ich gestorów do ruchu turystycznego, a co za tym idzie odpowiednie jego udostępnienie, przejrzyste zasady zwiedzania i wnoszenia opłat oraz pro-turystyczne inicjatywy. Niestety, w wielu przypadkach, można odnieść wrażenie, że obiekty sakralne są chronionymi, nieprzyjaznymi turystom bastionami o liczniejszych zakazach niż udogodnieniach. ...

 

Turystyka dziedzictwa a proces kontrolowania w zarządzaniu
Szymon Czajkowski
Artykuł poświęcony jest kwestii zarządzania w turystyce dziedzictwa poprzez proces kontrolowania. Punktem wyjścia do rozważań będzie analiza różnych sposobów odnoszenia się do terminu dziedzictwa oraz wpływ zmieniających się sposobów postrzegania tego pojęcia na rozwój i kształtowanie się turystyki kulturowej. Następnie podkreślone zostanie znaczenie kontrolowania w zarządzaniu destynacjami turystyki dziedzictwa. Rzeczony proces jest ściśle połączony z etapem planowania. Powinien sprawdzać stopień realizacji wstępnych założeń i wpływać na ich ewentualną modyfikację. Jednocześnie organizatorzy turystyki dziedzictwa muszą dążyć do głębszego poznania oczekiwań i opinii odbiorców, w celu kreowania, odpowiadającej im oferty. Kwestią łączącą obie części artykułu będzie założenie, iż regularne wykorzystanie informacji zwrotnej od uczestników wyprawy, prócz możliwości lepszego dopasowania produktu turystycznego względem potrzeb zwiedzających, pozwoli także na dokładniejsze zrozumienie istoty dziedzictwa i jego funkcji. Kluczową kwestią jest poznanie emocji zachodzących pomiędzy turystą a prezentowanymi treściami. ...

 

Zarządzanie wydarzeniami muzealnymi na przykładzie „Oblężenia Malborka”
Janusz Hochleitner
Od kilkunastu lat pod koniec lipca Muzeum Zamkowe w Malborku organizuje kilkudniowy Festiwal Kultury Średniowiecznej „Oblężenie Malborka”. Ta muzealna oferta wydaje się interesującym przykładem zarządzania procesami rynkowymi poprzez organizację wydarzenia z zakresu odtwórstwa historycznego. Najbardziej newralgicznym zadaniem w tego rodzaju przedsięwzięciach jest zbudowanie zaufania pomiędzy instytucją kultury, która jest głównym organizatorem wydarzeniu, a środowiskiem rekonstruktorów średniowiecznej historii. Przeprowadzone w 2016 roku badania ankietowe umożliwiają lepsze rozpoznanie najważniejszych partnerów malborskiego muzeum. Organizowane od lat wydarzenia „żywej historii” w Malborku odbywają się w zmieniającym otoczeniu społeczno-politycznym i ekonomicznym, co ma wpływ także na pozyskiwanie profesjonalnych grup rycerskich. ...

 
 

Miejsca i szlaki

 

W tym dziale są przedstawiane miejscowości, mikroregiony lub szlaki, posiadające ciekawą historię, znaczenie dla kultury lub unikalną tematykę, które z tego powodu stanowią potencjalne cele dla różnych typów wypraw turystyczno-kulturowych. W niniejszym numerze prezentujemy:

POWIAT WOŁOWSKI

 
 

Itinerarium

 

Huculszczyzna - śladem polskiego dziedzictwa kulturowego
Tadeusz Jędrysiak, Izabela Wyszowska
W okresie międzywojennym Huculszczyzna, po Zakopanem i Tatrach, była w Polsce drugim najważniejszym ośrodkiem turystycznym w ogóle, jak i turystyki górskiej i sportów zimowych. Jaremcze, Worochta i Żabie uzyskały status uzdrowisk. Powstało tu wówczas wiele nowych stylowych pensjonatów, domów letniskowych, sanatoriów, schronisk, lokali rozrywkowych, restauracji, kawiarń i kin. Na stacje kolejowe w Jaremczu i w Worochcie przyjeżdżały pociągi ze Lwowa i Warszawy, z których wysiadały tysiące podróżnych by spędzić tu wakacje. ...

 
 

Nowości wydawnicze

 

Turystyka kulturowa w płynnej rzeczywistości
Quaestiones disputatae
Armin Mikos von Rohrscheidt, 2016

Alternative Tourism in Budapest. Class, Culture, and Identity in a Postsocialist City
Susan E. Hill, 2017 ...

 
 

Badania i szkolenia

 

Oferta badania potencjału turystyczno-kulturowego szlaku tematycznego

Oferta badania potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionu (powiatu)

Kulturowe szlaki tematyczne jako markowy produkt turystyczny regionu - powiatu - miasta

Pakiety turystyczne w mikroregionie

Wykorzystanie zasobów mikroregionu w turystyce kulturowej.

Turystyka Kulturowa dla samorządów lokalnych, zarządzających i pracowników obiektów celowych i infrastrukturalnych

 
 
 

Artykuły 

 

Współpraca na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego z wykorzystaniem analizy sieci społecznych
Paweł Piotrowski
W artykule podjęto problematykę współpracy między podmiotami należącymi do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Celem artykułu jest przedstawienie roli współpracy pomiędzy obiektami tworzącymi szlak turystyczny dla procesu zarządzania tym szlakiem oraz scharakteryzowanie i ocena tej współpracy na przykładzie Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Najpierw przedstawiono znaczenie współpracy pomiędzy obiektami dla procesu zarządzania szlakiem. Podkreślono w tym miejscu, że obok współpracy podmiotu zarządzającego szlakiem z innymi obiektami należącymi do szlaku, bardzo ważna jest współpraca między samymi obiektami. Następnie zaprezentowano koncepcję sieci społecznych oraz najważniejsze jej elementy tj. węzły, więzi/relacje i strukturę. W kolejnych rozważaniach przedstawiono metodologię badań oraz rezultaty badawcze. ...

 

Na uboczu? Zarządzanie ruchem turystycznym w Radrużu - planowanie działań rozwojowych przez właściciela zabytku i gospodarzy gminy
Aleksandra Chabiera
Wpisanie cerkwi św. Paraskewy na listę światowego dziedzictwa UNESCO spowodowało zwiększenie ruchu turystycznego w Radrużu, małej roztoczańskiej wsi. Właściciel obiektu, lubaczowskie Muzeum Kresów, wraz z gminą Horyniec – Zdrój (gospodarzem terenu) prowadzą działania związane z przystosowaniem obiektu do wymogów nowej sytuacji. Jednocześnie Muzeum realizuje w okolicach inne działania, związane z zachowaniem lokalnego dziedzictwa i jego promocją. Oznacza to nie tylko działalność na rzecz rozwoju turystyki kulturowej, ale także edukację lokalnej społeczności. Muzeum współpracuje z miejscowym samorządem, ale działania prowadzi na poziomie powiatu i regionu. Dlatego cerkiew i wieś zostają wpisane w sieć produktów turystycznych dostępnych na Roztoczu, związanych z turystyką kulturową opartą o zabytki drewnianej architektury, zwłaszcza sakralnej, oraz o dziedzictwo niematerialne i przyrodnicze. ...

 

Możliwości wykorzystanie Normy ISO 18065:2015 do zarządzania jakością usług turystycznych w polskich parkach kulturowych
Zygmunt Kruczek, Justyna Maciąg
Norma ISO 18065:2015 (Tourism and related services - Tourist services for public use provided by Natural Protected Areas Authorities – Requirements) dotyczy turystyki i usług z nią powiązanych w obszarach chronionej przyrody, może jednak z powodzeniem znaleźć zastosowanie w zarządzaniu parkami kulturowymi. Model zarządzania zaproponowany w normie stawia określone wymagania wobec miejsc chronionych w zakresie planu użytkowania publicznego obszaru, (w tym pracowników), realizacji usług (dostęp i recepcja, informacje, edukacja przyrodnicza i interpretacja, rezerwacje i zarządzanie reklamacjami), różnych udogodnień, outosurcingu, bezpieczeństwa, zarządzania odpadami, sprzątanie, utrzymania.. ...

 
 

Recenzje

 

Turystyka kulturowa w płynnej rzeczywistości
Janusz Hochleitner
Przedłożony do zrecenzowania materiał został opracowany przez znanego badacza turystyki kulturowej. Dotychczasowy dorobek naukowy Autora monografii w dużym stopniu wpłynął na kierunek i metodologię badań nad turystyką kulturową w Polsce. Pisanie tej recenzji jest dla mnie dobrą okazją do podzielenia się raz jeszcze z Autorem swoimi przemyśleniami, o których dane mi było kilka razy odbyć z Nim bezpośrednią rozmowę. Na monografię składa się bowiem zbiór kilkudziesięciu - zaopatrzonych w aparat naukowy - esejów, których podstawą były obszerne wypowiedzi Autora w ramach toczącej się przez ostatnie trzy lata eksperckiej dyskusji krajowego środowiska badaczy turystyki kulturowej. Koordynuje ją czasopismo naukowe "Turystyka Kulturowa", którego Autor jest założycielem i redaktorem naczelnym. ...

Spacerem po warszawskich nekropoliach
Izabela Wyszowska 
W metropolii jaką jest Warszawa, turyści w swych planach zwiedzania zazwyczaj koncentrują się na najważniejszych zabytkach, w tym obiektach Traktu Królewskiego, odwiedzając Zamek Królewski, Wilanów, a także Muzea w tym Narodowe, Powstania Warszawskiego czy aktualnie Fryderyka Chopina czy Historii Żydów Polskich "Polin" itd. Dużym zainteresowaniem, zwłaszcza młodzieży, cieszy się także Centrum Nauki Kopernik. Rzadziej udaje się wycieczkom, najczęściej z powodu ograniczeń czasowych, trafiać na cmentarze warszawskie, oddalone nieco od ścisłego centrum. Okazja ku temu zwłaszcza dla grup szkolnych nadarza się w okolicach listopada w ramach lekcji historii. Cmentarze odwiedzają też chętnie grupy szkoleniowe wykazujące szczególne predylekcje do turystyki biograficznej itp. ...

 

 

Wersja PDF

 

Pełna wersja czasopisma w wersji PDF dostępna jest na stronie
www.turystykakulturowa.org

 
 

Newsletter

 

Zasubskrybuj newslettera, wpisz swój adres e-mail i wciśnij "zapisz mnie""


 
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2017


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij