Główna :  O nas :  Impressum :  Literatura  :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  Kontakt :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 31 grudnia 2016. Redaktor: Agnieszka Matusiak

Numer 6/2016 (listopad-grudzień 2016)

 

Artykuły 

 

Okiem przewodnika-krajoznawcy. O potencjale turystyki literackiej w Hrubieszowie
Joanna Maria Roszak, Grzegorz Godlewski
Przedmiotem artykułu uczyniono możliwość zwiedzania Hrubieszowa pod dyktando literatury oraz – zasugerowanym przez nią w sposób szczególny – szlakiem związanym z hrubieszowskimi Żydami. Punktem wyjścia stała się słynna Elegia miasteczek żydowskich Antoniego Słonimskiego. Autorzy wskazują na miejsca skoligacone z tym Skamandrytą, a także odkrywają ślady przodków doktora Janusza Korczaka, tropy pobytu w mieście Bolesława Leśmiana oraz Bolesława Prusa. ...

 

Aktywność turystyczna osób starszych w kontekście jakości życia
Agata Wiza
Celem artykułu jest przedstawienie różnych form aktywności turystycznej osób starszych oraz pokazanie ich powiązań z dobrostanem. Analizie zostały poddane wybrane koncepcje jakości życia, uwzgledniające różne wymiary i komponenty. Jakość życia nie jest własnością stałą, lecz zmienia się w rezultacie uwarunkowań środowiskowych, a także jednostkowych. Odwołując się do sposobu definiowania jakości życia jako: „odczucia własnego życia przez przeżywanie go” [Kowalik, 1995, s.45], centralnym punktem wybranej koncepcji jest przeżycie. ...

 

Świat społeczny rekonstrukcji historycznej epoki późnego średniowiecza: podstawowe założenia, problemy i wyzwania badawcze
Malwina Pietrzyk
Celem artykułu jest ukazanie najważniejszych założeń i zjawisk organizujących świat rekonstrukcji historycznej epoki późnego średniowiecza. Artykuł podzielony został na kilka części, z których każda dotyczy określonych zjawisk, czy też problemów związanych z analizą rekonstrukcji historycznej. W pierwszej z nich zaprezentowane zostały rozważania definicyjne i terminologiczne dotyczące omawianego zjawiska oraz analiza podstawowych, według autora, elementów rekonstrukcji historycznej (to jest inscenizacji, życia obozowego i kulis). ...

 

Przekształcenia zabytkowych zajezdni komunikacji miejskiej we Wrocławiu w obiekty kulturalno-turystyczne
Krzysztof Kołodziejczyk
Wśród obiektów o charakterze przemysłowym i technicznym, które w ostatnich latach przekształcane są na cele kulturalne, społeczne lub turystyczne, specyficzną grupę stanowią dawne zajezdnie komunikacji zbiorowej. W związku z polityką władz miejskich lub samych przewoźników niektóre z nich są wycofywane z eksploatacji. Ich specyficzny charakter jako dalszy sposób użytkowania nasuwa przekształcenie w miejsce stacjonowania zabytkowego taboru, który istnieje w prawie każdym większym mieście, najlepiej w połączeniu z wystawą dotyczącą rozwoju komunikacji zbiorowej. ...

 

Dziedzictwo kulturowe i jego rola w kształtowaniu tożsamości miejsca oraz relacji wśród lokalnej społeczności
Katarzyna Czernek
Celem opracowania jest ukazanie konieczności poznania i zrozumienia lokalnego dziedzictwa kulturowego po to, by móc rozwijać oparty na nim produkt turystyczny bez antagonizowania miejscowej społeczności i z poszanowaniem jej tradycji. W artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw turystycznych na terenie miasta Wisła. Wykazano, że brak znajomości lokalnego dziedzictwa kulturowego przez część przedsiębiorców rozpoczynających działalność turystyczną w Wiśle powoduje, iż stosowane przez nich działania promocyjne nie zawsze są w pełni zgodne z tożsamością jednostki terytorialnej ...

 

Ostatnia enklawa autentyczności? Slumsy jako atrakcja turystyczna
Agnieszka Gandecka
Turystyka slumsowa, definiowana jako zwiedzanie dzielnic skrajnej biedy w krajach Globalnego Południa, wzbudza wiele emocji i dyskusji, zarówno wśród badaczy zjawiska, jak i jego uczestników. Już samo połączenie pojęć „slumsy” oraz „turystyka” niesie ze sobą wątpliwości natury etycznej, bowiem pierwsze z pojęć obrazuje dramat ludzi, drugie zaś kojarzy się z zabawą i rozrywką. ...

 

Polka w osiemnastowiecznym Stambule. Rzecz o Reginie Pilsztynowej i jej postrzeganiu Imperium Osmańskiego
Katarzyna Zielińska
Regina Salomea Pilsztynowa to autorka jednego z najbardziej znaczących pamiętników doby oświecenia. Jej Proceder podróży i życia mego awantur, pisany w Stambule w 1760 roku, stanowi doskonałe źródło poznania nie tylko ówczesnej obyczajowości, ale również nastawienia do „innego”, odmiennego pod względem narodowościowym, kulturowym oraz religijnym. ...

 
 
 

Dyskusja naukowa

 

Czy należy opracować i upowszechniać kryteria i standardy dostępności obiektów sakralnych dla turystyki kulturowej?
Pytanie 69.
... Czy można opracować kryterium, które pozwoliłoby wyróżnić wśród obiektów sakralnych takie, których funkcją - poza ściśle religijną - powinna, czy też nawet musiałaby w kontekście prawnego zobowiązania stać się funkcja turystyczna, a więc w których obowiązkiem gospodarzy byłoby zapewnienie podstawowej infrastruktury dla turystów, zapewnienie dostępności dla zwiedzania w określonych ramach bez wymagania deklaracji czy manifestowania postaw religijnych (albo nawet takich praktyk), oferowanie niektórych usług (na przykład przewodnickich) dla odwiedzających? Czy – z drugiej strony – pożądane jest wskazanie w grupie czynnych obiektów sakralnych również takich, które można zaklasyfikować jako zupełnie niezobligowane do przyjmowania ruchu turystycznego?

 
 

Miejsca i szlaki

 

W tym dziale są przedstawiane miejscowości, mikroregiony lub szlaki, posiadające ciekawą historię, znaczenie dla kultury lub unikalną tematykę, które z tego powodu stanowią potencjalne cele dla różnych typów wypraw turystyczno-kulturowych. W niniejszym numerze prezentujemy:

POWIAT PODDĘBICKI

 
 

Itinerarium

 

Iran (dawna Persja) - śladami biblijnego proroka Daniela, Estery i Trzech Mędrców
Tadeusz Jędrysiak, Izabela Wyszowska 
... Od 2010 roku Pallotyńskie Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne organizuje raz w roku interesującą pielgrzymkę po Iranie pod hasłem: Inną drogą …do kraju Mędrców ze Wschodu. W ciągu dwunastu dni, przejechawszy autokarem ponad 4000 km turysta-pielgrzym zapoznaje się z historią tej jednej z najstarszych cywilizacji świata, poznaje też miejsca wspomniane w Starym Testamencie. Na terenie starożytnej Persji powstało 30% ksiąg Starego Testamentu, tu także zostały spisane w VI i V w. p.n.e. księgi Tory1, które dotychczas były przekazywane drogą ustną z pokolenia na pokolenie. Zwiedzając na trasie miasta takie jak Suza, Hamadan czy Saveh turysta ogląda mauzoleum biblijnego proroka Daniela, mauzoleum królowej Estery i Mordechaja oraz miasta związane tradycją z postaciami Trzech Mędrców. ...

 
 

Miejsca z duszą

 

Pieranie – Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej („Kujawska Częstochowa”) – perła architektury drewnianej
Izabela Wyszowska, Tadeusz Jędrysiak
Wśród obiektów sakralnych, szczególnie istotną rolę odgrywają sanktuaria, których powstanie związane było niejednokrotnie z niezwykłymi wydarzeniami. Sanktuaria jako ośrodki kultu i miejsca święte należą do kulturowego i duchowego dziedzictwa, są także celem ruchu pielgrzymkowego. Sanktuaria polskie, stanowią przede wszystkim dobro duchowe narodu, miejsca, w których przez wieki ujawniało się to, co w społeczeństwie najlepsze, w tym zwłaszcza równość wszystkich wobec Boga. Do takich znaczących ośrodków sakralnych należy Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej we wsi Pieranie, położonej na wschód od Inowrocławia w województwie kujawsko-pomorskim. Wieś znana już od 1301 roku pod pierwotną nazwą Pyrane, według podania ludowego, związaną ponoć z corocznymi, wiosennymi wylewami jeziora Gopło, które zalewając dolinę rzeki Bachorzy „opierało się”, o nieco wyżej położoną wioskę – stąd Pieranie. Parafia w dokumentach notowana jest w latach 1325-27.  ...

 

 

Wersja PDF

 

Pełna wersja czasopisma w wersji PDF dostępna jest na stronie
www.turystykakulturowa.org

 
 
 

Recenzje

 

New Directions in Tourism Analysis: Tourism Imaginaries at the Disciplinary Crossroads: Place, Practice, Media
Magdalena Banaszkiewicz
Tom „Tourism imaginaries at the Disciplinary Crossroads: Place, Practice, Media” będący przedmiotem niniejszej recenzji ukazał się w 2016 roku nakładem wydawnictwa Routledge w serii „New Directions in Tourism Analysis”. Jego redakcji podjęło się dwoje znanych naukowców: Maria Gravari-Barbas i Nelson Graburn. Maria Gravari-Barbas jest profesorem geografii na Sorbonie oraz stoi na czele dwóch instytutów badawczych zajmujących się badaniami turystyki (Institute of Research and Higher Studies on tourism oraz Interdisciplinary Research Group on Tourism Studies) jest także aktywnym działaczem z ramienia UNESCO w zakresie turystyki, kultury i rozwoju. ...

Przewodnik filmowy po województwie łódzkim
Izabela Wyszowska 
Obecnie na świecie dynamicznie rozwija się trend inspirowany kinem, związany jest on z odwiedzaniem plenerów, obiektów, miejsc wykorzystanych w popularnych dziełach filmowych, a także z podążaniem śladem ulubionych bohaterów filmowych. Zjawisko to zwane set jetting stanowi prężnie rozwijającą się gałąź turystyki. Na rzesze pasjonatów utrwalonych na taśmie filmowej miejsc, czeka szereg ofert turystycznych ułatwiających dotarcie do nich. W samym choćby Wiecznym Mieście wśród zwiedzających nie brakuje osób poszukujących plenerów tak znanych filmów jak: "Rzymskie wakacje", "Ben Hur", "Quo vadis", "Kleopatra" czy bardziej nam współczesnego obrazu - "Zakochani w Rzymie"....

 
 

Nowości wydawnicze

 

TURYSTYKA KULTUROWA, Fenomen - Potencjał - Perspektywy.
Wydanie trzecie, poprawione i rozszerzone

Armin Mikos von Rohrscheidt

Wybrane aspekty zarządzania zakładem uzdrowiskowym
Adam R. Szromek (red.) ...

 
 

Wydarzenia z duszą

 

Filmowe Łódzkie - nowy tematyczny szlak regionalny
Izabela Wyszowska, Szymon Czajkowski
Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju REGIO w Łodzi w dniach 22-23.09 2016 roku zorganizowało dla redaktorów i fotoreporterów wyjazd studyjny po "Szlaku Filmowym Województwa Łódzkiego (Filmowe Łódzkie)". Do redakcji czasopisma "Turystyka Kulturowa" napłynęło zaproszenie, z którego zdecydowaliśmy się skorzystać w związku z profilem pisma, naszą redakcyjną działalnością oraz osobistymi zainteresowaniami.
Wyjazd zrealizowany był w ramach projektu "Szlak filmowy województwa łódzkiego", którego partnerami są Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego współpracująca z poszczególnymi samorządami. Efektem działań było wytyczenie szlaku tematycznego na terenie województwa z uwzględnieniem najbardziej filmowych miast i miejscowości regionu oraz ustawienie w nich specjalnie zaprojektowanych tablic informacyjnych. Inicjatorom przedsięwzięcia zależało by szlak filmowy tworzył nową markę, stanowił wyróżnik województwa na tle innych obszarów w Polsce, poprzez odwołanie do lokalnego dziedzictwa, dotychczas słabo wykorzystywanego w turystyce.  ...

 
 

Badania i szkolenia

 

Oferta badania potencjału turystyczno-kulturowego szlaku tematycznego

Oferta badania potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionu (powiatu)

Kulturowe szlaki tematyczne jako markowy produkt turystyczny regionu - powiatu - miasta

Pakiety turystyczne w mikroregionie

Wykorzystanie zasobów mikroregionu w turystyce kulturowej.

Turystyka Kulturowa dla samorządów lokalnych, zarządzających i pracowników obiektów celowych i infrastrukturalnych

 
 

Newsletter

 

Zasubskrybuj newslettera, wpisz swój adres e-mail i wciśnij "zapisz mnie""


 
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2016


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij