Główna :  O nas :  Impressum :  Literatura  :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  Kontakt :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 30 kwietnia 2018. Redaktor: Jacek Borzyszkowski

Numer 2/2018 (marzec-kwiecień 2018)

 

Artykuły 

 

Gentryfikacja turystyczna jako narzędzie rozwoju miasta. Przykład Meszhed w Iranie
Joanna Kowalczyk-Anioł, Ali Afshar
Turystyka w wielu dzisiejszych miastach urosła do rangi strategii rozwoju gospodarczego. Będąc współcześnie niezwykle dynamicznym a zarazem globalnym fenomenem turystyka przyjmuje warunkowane lokalnym kontekstem różne scenariusze rozwoju. Koncepcją, która dobrze wyjaśnia przemiany współczesnych miast bądź ich fragmentów pod wpływem turystyki jest gentryfikacja turystyczna K. Gothama wyrosła z koncepcji gentryfikacji R. Glass. Biorąc pod uwagę powyższe kwestie celem artykułu jest pokazanie gentryfikacji turystycznej w kontekście irańskiego miasta Meszhed, w którym rozwój turystyki religijnej, stał się strategią rozwoju miasta i odnowy historycznego centrum. ...

 

Partycypacja turystów i mieszkańców miejscowości turystycznych w procesie ochrony zabytków architektury
Rafał G. Nowicki
Jednym z istotnych warunków efektywności ochrony dziedzictwa kulturowego jest akceptacja oraz świadome uczestnictwo całego społeczeństwa. Celem niniejszej pracy jest wskazanie na symptomatyczne postawy społeczne w tym zakresie, zwłaszcza w kontekście turystyki kulturowej jako jednego z czynników ochrony dziedzictwa. Postawy te zidentyfikowano w oparciu o wyniki badań sondażowych przeprowadzonych w miejscowościach o znaczeniu turystycznym wśród mieszkańców oraz w środowisku przebywających tam turystów. Terenem badań był atrakcyjny turystycznie i zasobny w walory kulturowe region Polski - Sudety. Wyniki badań pokazały, że zainteresowanie osobistym udziałem badanych osób w ochronie reliktów przeszłości jest raczej umiarkowane jednocześnie przy biernej akceptacji działań podejmowanych przez instytucje, organizacje społeczne lub nieformalne małe grupy społeczne... .

 
 

Dyskusja naukowa

 

Overoturism w turystyce kulturowej
Pytanie 77
Czy postępujące i coraz bardziej widoczne zjawisko overoturismu stanowi realne zagrożenie dla turystyki kulturowej? A może odwrotnie - czy może się ono przyczynić do poprawy jakości turystyki kulturowej, m.in. dzięki propagowaniu jej zrównoważonych form?
... i odpowiedzi ekspertów...

 
 

Miejsca z duszą

 

Golgota tylicka i dróżki maryjne - nowa atrakcja turystyki pielgrzymkowej
Izabela Wyszowska, Tadeusz Jędrysiak
Tylicz to niewielka miejscowość turystyczna w południowej Polsce (województwo małopolskie), położona u zbiegu rzeki Muszynki (Tyliczanki) i uchodzącego do niej potoku Mochnaczka, około 5 km w kierunku wschodnim od Krynicy-Zdroju. Tylicz zaliczany jest do najstarszych osad w Beskidzie Sądeckim. Jego powstanie i rozwój związane były z przebiegającym przez Przełęcz Tylicką szlakiem handlowym, rozpoczynającym się w Gdańsku i dalej biegnącym przez Toruń, Kraków, Wieliczkę, Bochnię, Dolinę Kamienicy Nawojowskiej i Muszynki przez Mochnaczkę, Tylicz do Bardiowa na Słowacji. ...

 
 

Konferencje

 

The 11th Conference for Cultural Tourism in Europe
in the frame of the 'European Year of Cultural Heritage 2018' (EYCH2018)
Date: 25-27 October 2018, Pafos, Cyprus ...

 
 

Badania i szkolenia

 

Oferta badania potencjału turystyczno-kulturowego szlaku tematycznego

Oferta badania potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionu (powiatu)

Kulturowe szlaki tematyczne jako markowy produkt turystyczny regionu - powiatu - miasta

Pakiety turystyczne w mikroregionie

Turystyka Kulturowa dla samorządów lokalnych, zarządzających i pracowników obiektów celowych i infrastrukturalnych

 
 
 

Artykuły 

 

Przestrzeń kulturowa i niechciane dziedzictwo garnizonów poradzieckich na pograniczu Polski i Niemiec
Andrzej Moniak, Michał Suszczewicz
Artykuł ma na celu scharakteryzowanie wybranych miejscowości powstałych na bazie byłych radzieckich garnizonów na terenie Polski Zachodniej oraz byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD) pod względem dziedzictwa kulturowego. W roku 1993, kiedy wojska Federacji Rosyjskiej ostatecznie opuściły użytkowane przez siebie bazy wojskowe, pojawiło się kilka problemów, nie tylko natury organizacyjnej i praktycznej, ale także w ramach geografii społeczno-ekonomicznej. Rozpoczął się proces tworzenia nowych społeczności lokalnych na nowych zasadach, odmiennych od tych, jakie znamy z dotychczas przyjętych teorii. Obca, bywało że wroga przestrzeń garnizonów powoli ulegała oswojeniu, by stać się miejscem egzystencji napływowej ludności. W związku z powyższym, zmieniano i nadawano nowe funkcje obiektom, ulegała przekształceniom zastana symbolika miejsc. ...

 

Dziedzictwo przemysłowe firmy „Baťa” w mieście Zlín (Republika Czeska)
Petr Bujok, Martin Klempa, Dominik Niemiec, Jakub Ryba, Michal Porzer
Jednym z nowszych trendów w ruchu turystyce jest stale poszerzająca się oferta specyficznych form turystyki. Do nich należy również turystyka industrialna, która w Republice Czeskiej, jak również w Europie przeżywa rozkwit. Jest to nowy fenomen, pojawiający się w związku z dziedzictwem przemysłowym, które można wykorzystać w celach turystycznych. Okres industrializacji na obszarze Republiki Czeskiej reprezentują zachowane do dnia dzisiejszego obiekty przemysłowe. Są nimi naprzykład różnego rodzaju fabryki, kopalnie, huty lub budynki magazynów, włącznie z zachowanymi koloniami robotniczymi. ...

 
 

Miejsca i szlaki

 

W tym dziale są przedstawiane miejscowości, mikroregiony lub szlaki, posiadające ciekawą historię, znaczenie dla kultury lub unikalną tematykę, które z tego powodu stanowią potencjalne cele dla różnych typów wypraw turystyczno-kulturowych. W niniejszym numerze prezentujemy:

POWIAT ZGORZELECKI

 
 

Itinerarium

 

Wietnam Północny 
Tadeusz Jędrysiak 
W Wietnamie po raz pierwszy byłem dwukrotnie na początku lat 80. XX wieku. W tym czasie były to wycieczki organizowane przez nieistniejące już Polskie Biuro Podróży ORBIS, mające wtedy monopol na wycieczki zagraniczne. Były to imprezy trzytygodniowe. Podróż rozpoczynała się przelotem radzieckich linii lotniczych z Warszawy, poprzez Moskwę do Hanoi, a powrót z Ho Chi Minh City także przez Moskwę do Warszawy. Program takiej wyprawy obejmował cały Wietnam. To co najbardziej utkwiło mi w pamięci to bieda, bieda i doskonała kuchnia wietnamska. Szczególnie pamiętam znakomite pieczone żabie udka popijane wódką z ryżu, zwiedzanie Hanoi i zatoki Halong, przelot małym samolotem do starej stolicy Wietnamu - Hue i dalej podróż przez cały kraj małym autobusem, wzdłuż pięknego wybrzeża Morza Południowochińskiego do dawnego Sajgonu a obecnie Ho Chi Minh City. ...

 
 

Wydarzenie z duszą

 

Leżajsk - raz w roku dusza cadyka spełnia prośby wiernych
Izabela Wyszowska, Tadeusz Jędrysiak 
Dla wielu Żydów pielgrzymka do grobu cadyka w Leżajsku jest podróżą życia. Miasto odwiedza regularnie bardzo liczna grupa Żydów m.in. z Europy, Izraela, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Najwięcej przyjeżdża starych chasydów1, biegle władających językiem polskim. Obecnie w Europie wschodniej nie ma chasydów, ale związki współczesnych chasydów z ziemiami, na których w przeszłości mieszkali ich przodkowie, są bardzo silne. Tam znajdują się bowiem chasydzkie groby, niektóre do dziś odwiedzane, jako miejsca pielgrzymkowe. ...

 

 

Wersja PDF

 

Pełna wersja czasopisma w wersji PDF dostępna jest na stronie
www.turystykakulturowa.org

 
 
 

Artykuły 

 

Shintō jako walor turystyczny
Małgorzata Gałązka, Monika Gałązka
Walory antropogeniczne Japonii związane są przede wszystkim z niesamowitą cywilizacją, która rozwijała się w odosobnieniu przez wiele lat. Historia kraju, tradycja oraz niezwykła architektura przenikają się z nowoczesnymi budynkami, najnowszymi technologiami i miastami tętniącymi życiem, stwarzając odpowiednie warunki dla turystyki kulturowej i poznawczej. Pierwotną i tradycyjną religią japońską jest shintōizm będący zespołem określonych wierzeń religijnych. Religia ta to jednak nie tylko tradycje i bardzo interesujące wierzenia oraz obyczaje - to również charakterystyczna i tradycyjna architektura będąca niewątpliwie jedną z atrakcji przyciągających rzesze turystów zagranicznych. ...

 

Chronotop Lubelszczyzny. Ocena atrakcyjności regionu dla turystyki literackiej z wykorzystaniem bonitacji punktowej
Joanna Roszak, Grzegorz Godlewski
Celem analiz zawartych w artykule jest wykreowanie obrazu potencjału literackiego i turystycznego Lubelszczyzny w oparciu o metody bonitacji punktowej i mapy atrakcji. Autorzy skupili się przede wszystkim na literackich reprezentacjach miast i miejskich śladach literackich (m.in. muzea i pomniki-ławki pisarzy) w jednym ze wschodnich województw Polski. Kluczowym uzasadnieniem podjęcia tematu jest brak pogłębionych badań tego obszaru. W ocenie autorów w literackim segmencie turystyki kulturowej tkwi istotny potencjał. Może on jednocześnie przeistoczyć się w aplikacyjne rozwiązania produktowe w przemyśle turystycznym. ...

 

Ochrona przeszłości dla teraźniejszości: rozwój dziedzictwa turystycznego Gruzji [EN]
Nikoloz Kavelashvili
Turystyka jest jedną z najważniejszych branż na świecie, odgrywa kluczową rolę w rozwoju i konkurencyjności wielu regionów. Pomimo rosnącej debaty w literaturze na temat instytucji dziedzictwa kulturowego i turystyki na rzecz konkurencyjności regionów, relacja między dziedzictwem kulturowym a konkurencyjnością pozostaje w dużej mierze niezbadana, szczególnie w odniesieniu do mediacyjnej roli odgrywanej przez turystykę. Celem prezentowanego artykułu jest zbadanie istniejących powiązań między sektorem turystyki i zarządzania dziedzictwem kulturowym w Gruzji. W tym celu artykuł opiera się na kilku wywiadach przeprowadzonych zarówno z władzami, jak i ekspertami terenowymi....

 
 

Recenzje

 

Etyka w turystyce
Szymon Czajkowski
Zgodnie z opisem, książka Etyka w turystyce może pełnić funkcję podręcznika dla środowisk akademickich (studentów i nauczycieli), słuchaczy studiów podyplomowych oraz szkoleń i kursów z turystyki. Ponadto do zapoznania się jej treściami jest zachęcana także kadra menadżerska, pracownicy podmiotów turystycznych, organizacje i stowarzyszenia turystyczne oraz pracownicy instytucji samorządowych. ...


Portugalia 
Paweł Skrzypczak 
Fiona Dunlop - autorka przewodnika, dzięki podróżom po całym świecie i licznym reportażom na temat poznawanych krajów i kultur m.in.: Indonezji, Meksyku czy Indii zyskała międzynarodowe uznanie i sławę odkrywcy. Poza tym liczne pasje autorki jak sztuka, historia oraz kulturoznawstwo składają się na różnorodny poradnik dla poszukującego niezapomnianych wrażeń turysty odwiedzającego w tym wypadku Portugalię. Wydanie jest poręczne, nie zajmuje dużo miejsca, a miękka oprawa nie dodaje zbędnego balastu w czasie wędrówki. Na odwrocie okładki znajduje się fizyczna mapa Portugalii oraz podział państwa na siedem głównych regionów. ...

 
 

Newsletter

 

Zasubskrybuj newslettera, wpisz swój adres e-mail i wciśnij "zapisz mnie""


 
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2018


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij